Moderné technológie dokázali v krátkom ?ase ovplyvni? mnohé aspekty ná?ho ?ivota a u?ah?i? ka?dodenné úlohy. Vyvinuli sme si inteligentné zariadenia ?i umelú inteligenciu so strojovým u?ením, no úrove? zdravotníctva v mnohých krajinách stále zaostáva. Tento problém chce vyrie?i? nový koncept mobilnej platformy zdravotných slu?ieb Aim, ktorý chce odstráni? rozdiely medzi domácim a klinickým prostredím.  

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Zdravotná starostlivos? v dne?nej dobe trápi nielen mnohých pacientov, ktorí spadajú do tých istých infra?truktúr, ale aj samotných lekárov. Tí mnohokrát nemajú priamy prístup k potrebným informáciám o pacientovi, nako?ko sú rozhádzané v mnohých informa?ných systémoch. Nemô?u tak poskytnú? adekvátnu zdravotnú starostlivos? pre pacienta, ktorý neraz v ?akárni musí strávi? dlhé hodiny, aby sa do ordinácie vôbec dostal. S týmto vá?nym problémom chce bojova? mobilná platforma Aim (Artificial intelligence and medicine).

zdroj fotografie: Artefactgroup

Nenechaj si ujs?
Slovenskí ?tudenti vytvorili fantastický projekt invalidného vozíka, ktorý pacient ovláda my?lienkami

Cie?om je spojenie umelej inteligencie a mobility, s ktorou mô?e by? vytvorený integrovanej?í, efektívnej?í a inteligentnej?í systém zdravotnej starostlivosti. Aj ke? sa v dne?nom zdravotníctve objavuje mnoho inovácií, nové rie?enia ?asto majú minimálny prínos a mnoho ?al?ích problémov. Tým sa vytvára napätie medzi pacientmi, lekármi a spolo?nos?ou ako takou. Ideálnym príkladom sú napríklad elektronické zdravotnícke záznamy. To by sa s novým konceptom Aim mohlo sta? minulos?ou, nako?ko v sebe spája autonómne vozidlo, dátovú platformu a umelú inteligenciu, ktorá sa postará o diagnostiku problémov pacienta.

zdroj fotografie: Artefactgroup

Niektoré z týchto sú?astí u? existujú a v?aka nim sa mô?e e?te viac zvý?i? hodnota pacienta v o?iach spolo?nosti, ktorá doteraz ?asto pozerala iba na finan?né náklady a na kvantitu o?etrovaných. Dátová platforma konceptu Aim obsahuje viaceré zdroje, ktoré u?ah?ia lekárom ich prácu. Taktie? doká?e presnej?ie hodnoti? ?pecifické potreby pre ka?dého pacienta, akú zdravotnú starostlivos? potrebuje. V dne?ných d?och je systém pri vy?etrení orientovaný na zavedené postupy aj napriek rozdielnosti potrieb pacientov.

zdroj fotografie: Artefactgroup

Táto mobilná platforma s umelou inteligenciou doká?e integrova? dáta, logistiku a skúsenosti, aby tým vytvorila ?o najlep?ie prostredie pre pacientov. Spolo?nostiam chce zas pomôc? efektívnej?ie triedi? záva?nos? prípadov, ?ím mô?e od?ah?i? za?a?ený zdravotnícky systém. Sú to práve takéto moderné technológie a ich obrovský potenciál, ktorý nám mô?e pomôc? vytvori? kvalitnej?iu zdravotnú starostlivos? na omnoho vy??ej úrovni. Pritom sa berie oh?ad nielen na potreby spolo?nosti, ale najmä pacientov. ?o hovorí? na takýto futuristický koncept mobilného zdravotníctva?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
100%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]