Slovensko je plné mladých a talentovaný ?tudentov, ktorí svoje vedomosti preukazujú v rozli?ných projektoch. Tentokrát sa ?tudentom STU-?ky podarilo uspie? s elektrickým invalidným vozíkom, ktorý je ovládaný my?lienkami pacienta. Navy?e tento projekt realizovali mimo svojich ?kolských povinností.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Hendikepovaní pacienti odkázaní na invalidný vozík mohli doteraz vyu?íva? iba klasické vozíky pohá?ané ?udskou silou alebo elektrickou energiou. Najnov?í objav na?ich ?tudentov im v?ak umo?ní ovláda? ho pomocou my?lienok. Tento ?peciálny invalidný vozík bol vyvinutý v rámci projektu Think and Go, ktorého my?lienkou je zlep?i? spôsob riadenia. S týmto nápadom pri?iel vedúci tímu Maximilián Strémy. Vyu?itie inteligentných zariadení pre pacientov odkázaných na invalidný vozík je jednozna?ne jedným z najvýznamnej?ích prínosov, ktorý si uplatnenie nájde najmä v zdravotníctve.


zdroj fotografie: Facebook

Na spracovanie my?lienok bol vyvinutý systém EPOC+, ktorý zárove? rozoznáva aj mimiky tváre a zaznamenané signály následne prená?a na pohyb elektrického invalidného vozíka. Ten bol vylep?ený o platformu Adruino, ?ím tak mohol by? nahradený doteraz vyu?ívaný joystick. Sú?as?ou celého systému je aj softvér GetThink a VisMove, pri?om prvý z nich spracováva signály z EPOC+. VisMove be?í v po?íta?i pou?ívate?a a zobrazuje smer pohybu vozíka v pou?ívate?skom rozhraní. ?tudenti plánujú tento elektrický vozík predstavi? 11. júla v Technologickom výskume Materiálovotechnologickej fakulty STU a Vedeckom parku Univerzity CAMBO v Trnave.Nenechaj si ujs?
Tím slovenských ?tudentov navrhol ?pi?kový softvér, ktorý zvý?i bezpe?nos? v stavebníctve. Získali ví?azstvo v prestí?nej celosvetovej sú?a?i

Najvä??ím prínosom projektu je, samozrejme, mo?nos? bezkontaktného ovládania pomocou moderných technológií a my?lienok pacienta. Tí budú môc? toto zariadenie vyu?íva? napríklad po ?a?kej operácií, kedy by oni sami neboli schopní ho ovláda?. Z bezpe?nostných dôvodov je v?ak vozík vybavený aj tla?idlom na okam?ité zastavenie. Ve?ký úspech ?tudentov v oblasti ?ítania ?udských my?lienok ale mô?e by? vyu?itý aj v iných medicínskych odboroch.

Mozogzdroj fotografie: Pixabay

Celý projekt je zatia? e?te v ?tádiu vývoja a testovania, no prvé skú?ky dopadli naozaj úspe?ne. So ?tudentmi pri vytváraní tohto inteligentného elektrického invalidného vozíka spolupracovala aj spolo?nos? Quintec a.s. a Slovenská zdravotnícka univerzita. Práce prebiehali výhradne vo vo?nom ?ase ?tudentov, za ?o si zaslú?ia ve?ké uznanie. Projekt bol zrealizovaný v tomto akademickom roku a dokonca sa im podarilo získa? aj grant od Tatrabanky z nadácie Vedie? viac. Na týchto chlapcov mô?eme by? právom hrdí.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
100%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]