Smartfóny sa za posledné roky stali neoddelite?nou sú?as?ou na?ich ?ivotov a len málokto by si bez nich vedel svoj be?ný de? predstavi?. Vä??ina z nás vyu?íva tieto zariadenia na pracovné ?i osobné ú?ely, pri?om nezabúdame ani na sociálne siete a dlhé chvíle nám pomáhajú skráti? hry. ?o v?etko mô?e? e?te so svojim smartfónom robi?? Na túto otázku ti prinesie odpove? nasledujúcich 7 tipov, ako u?ito?ne vyu?i? tieto zariadenia.  

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Preme? smartfón na odpo?úvacie zariadenie

Si napríklad hrdým oteckom a potrebuje? jednoduchý a dostupný baby monitor? Sta?í ti len nieko?ko jednoduchých krokov a z tvojho smartfónu sa mô?e sta? odpo?úvacie zariadenie alebo s ním mô?e? sledova? svojho malého potomka.

zdroj fotografie: Pexels

Jednoducho umiestni svoj smartfón na po?adované miesto a následne na toto zariadenie zavolaj. Len takto jednoducho mô?e? zisti?, ?o sa deje na mieste, ktoré chce? odpo?úva?. Toto rie?enie je ideálne najmä vtedy, ak ti tvoj operátor poskytuje neobmedzené minúty na volania.

Odcudzili ti smartfón? Takto jednoducho ho zablokuje?

Ani v dne?ných d?och, kedy sú takmer na ka?dom rohu kamery, sa, bohu?ia?, nevyhneme kráde?iam. Zlodeji vyu?ijú ka?dú chví?u nepozornosti a ty tak mô?e? ?ahko prís? napríklad aj o svoj smartfón. Aj na túto situáciu v?ak existuje rie?enie. Rados? z kráde?e mô?e? zlodejovi pokazi? úplným zablokovaním zariadenia.

zdroj fotografie: Dávid Igaz / FonTech

Nenechaj si ujs?
5 tipov, ako maximalizova? ?ivotnos? batérie v tvojom notebooku alebo smartfóne

Tento krok vykoná? tak, ?e zavolá? výrobcovi svojho smartfónu a po?iada? ho o zablokovanie, no na tento ú?el je potrebné vedie? jedine?né identifika?né ?íslo. To je v ka?dom smartfóne známe ako IMEI a zistí? ho vy?ukaním kombinácie *#06# v aplikácii telefónu.

Chce? ma? zo smartfónu mikroskop? 

Rád pozoruje? svet, ktorý je pre ?udské oko nevidite?ný, no nechce? vyhadzova? peniaze za drahé zariadenia? Aj na tento praktický ú?el mô?e slú?i? tvoj smartfón.

zdroj fotografie: ISO 1200

Okrem neho bude? potrebova? iba malé zvä??ovacie sklí?ko alebo objektív, ktorý pripevní? na fotoaparát. Týmto jednoduchým krokom si tak mô?e? vytvori? prenosný digitálny mikroskop, ktorý poslú?i napríklad aj na pozorovanie buniek.

Zachy? fotografie pod vodou aj bez vodeodolného smartfónu

V dne?ných d?och mô?eme na trhu smartfónov nájs? ?irokú ponuku vodeodolných modelov, ktoré odolajú aj ponoreniu do h?bky nieko?kých metrov. Pokia? v?ak nie si vlastníkom takéhoto smartfónu a chcel by si vytvára? fotografie pod vodou, tak ti posta?í iba malá krabi?ka vyrobená z polyetylénu.

zdroj fotografie: BlitzWolf

Nenechaj si ujs?
Trávi? pred obrazovkou príli? ve?a ?asu? Vyu?i tieto tipy, ako ochráni? svoje o?i

Jej výroba ti nezaberie ve?a ?asu a ty tak jednoducho mô?e? do vody ponori? aj svoj smartfón, ktorý by sa bez tohto doplnku ?utopil?. Návod na výrobu tejto krabi?ky nájde? na tomto odkaze. Upozor?ujeme v?ak, ?e v?etko robí? na vlastnú zodpovednos? a nie ka?dá takáto práca sa musí úspe?ne skon?i?. Ak by si ale nechcel svojpomocne takýto gadget vyrába?, máme pre teba super ponuku na kúpu zna?kového obalu.

Závidí? majite?om Samsungu Galaxy S8/S8+?

Zabezpe?ovacie technológie smartfónov sa za posledné roky dostali na nesmierne vysokú úrove?. V týchto d?och tak mnohé modely ponúkajú odomknutie pomocou zau?ívaného kódu PIN, vzoru obrazovky alebo aj sníma?om odtla?kov prstov ?i skenerom dúhovky oka.

zdroj fotografie: Samsung

Svoje zariadenie v?ak mô?e? odomknú? aj len so svojou tvárou. Túto funkciu aktivuje? v Nastaveniach, kde by si mal v zálo?ke Zabezpe?enie nájs? mo?nos? Uzamknutie. Následne sta?í vybra? po?adovanú formu zabezpe?enia.

Vytvor pomocou smartfónu hologramy

Nejedná sa o ?iadnu náro?nú úlohu, pri ktorej by si musel aktualizova? hardvér zariadenia. Na takúto úchvatnú ?ou bude? potrebova? iba kúsok plexiskla a chví?u vo?ného ?asu. Presný návod, ako vyu?i? svoj smartfón na zobrazovanie 3D hologramov, nájde? na tomto odkaze.

zdroj fotografie: YouTube

Nenechaj si ujs?
Trápi ?a prehrievanie po?íta?a? Vyrie?i? to mô?e? aj takýmto bizarným spôsobom

Ochrá? ho pred ne?akaným zlyhaním

Ani moderné technológie a zariadenia sa nevyhnú ?iasto?kám prachu, ktoré ?asto doká?u napácha? nemalé ?kody. Konektor svojho smartfónu je ideálnym miestom, kde sa prach hromadí a vo výsledku mô?e dôjs? a? k úplnému zni?eniu tohto citlivého miesta. Tejto ne?elanej situácii ale predíde? pravidelným ?istením a starostlivos?ou.

zdroj fotografie: Screenshot/VlogTimes/YouTube

Na pre?istenie nabíjacieho konektora bude? potrebova? iba injek?nú strieka?ku s ihlou. Napl? strieka?ku vzduchom a pomocou ihly vy?e? prach z akéhoko?vek konektora. Aj takýmto jednoduchým krokom mô?e? zabráni? prehriatiu alebo dokonca zhoreniu smartfónu pri nabíjaní. Vy??ie spomenutých 7 tipov je teda dôkazom toho, ?e sa smartfóny dajú vyu?i? aj na iné ú?ely, ako len na telefonovanie ?i prehliadanie sociálnych sietí. Technológie sa v?ak posúvajú raketovým tempom vpred, a preto je mo?né, ?e u? o pár rokov tieto zariadenia upadnú do zabudnutia. Skús teda vyu?íva? svoj smartfón naplno aj pomocou týchto rád a nezabudni mu taktie? venova? patri?nú starostlivos?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
14%
Páči sa mi to
71%
Chcem to
14%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]