Popri rapídnom vývoji procesorov, pamätí ?i obrazoviek ob?úbených prenosných po?íta?ov výrobcovia akosi nevenujú dostato?nú pozornos? sú?asnému najvä??iemu problému týchto zariadení ? batériám. Aj ke? je elektronika spotrebný materiál, zále?í len na pou?ívate?ovi, ako sa o ?u stará a ako dlho mu bude slú?i?.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Sú?asným hlavným problémom pre pou?ívate?a mobilných zariadení je vybitá batéria. Aj ke? výrobcovia prichádzajú s ?oraz rýchlej?ím nabíjaním batérií, ani toto nedoká?e slabé výdr?e vykompenzova?. Batérie majú toti?to pevne danú kapacitu, od ktorej sa odzrkad?uje aj výsledná výdr?.

Kapacita batérie sa v?ak pou?ívaním zariadenia postupne zni?uje. Aj preto ti vydr?í smartfón ?i notebook po dvoch rokoch pou?ívania o nie?o krat?ie na jedno nabitie, ako tomu bolo v dobe, ke? si si zariadenie kúpil a bolo nové. Ide o prirodzené opotrebovanie, ktorému sa nedá úplne vyhnú?. Správnou starostlivos?ou o batériu v?ak mô?e? jej ?ivotnos? pred??i?.

1. Sna? sa udr?iava? batériu na úrovni 40 ? 60 percent kapacity

Recept, ako optimalizova? ?ivotnos? batérie ?a mo?no?e prekvapí, preto?e nevy?aduje ?iadne technické schopnosti. Jediné, ?o musí? robi?, je udr?iava? kapacitu batérie na úrovni 40 ? 60 percent. Práve vtedy sa batéria pri nabíjaní najmenej opotrebováva. Teória je pekná, hor?ie je toto pravidlo dodr?iava? v praxi. Znamenalo by to toti?, ?e musí? notebook alebo smartfón pripája? k nabíja?ke ka?dú chví?u a najmä v prípade smartfónu je to v reálnych podmienkach po?as be?ného pracovného d?a ?a?ko realizovate?né. Bez oh?adu na to, ak ti to umo??ujú okolnosti, pokús sa pripoji? zariadenie k nabíja?ke na úrovni 40 percent a odpoji? ju najneskôr po dosiahnutí 80 percent.

Toti?, ka?dá batéria má ur?itý po?et cyklov nabíjania a po jeho dosiahnutí sa za?ne prejavova? jej opotrebovanie. Jeden cyklus v?ak neznamená pripojenie a odpojenie zariadenia od nabíja?ky, ako si niektorí mylne myslia, ale úplné nabitie 0 ? 100 percent. ?iasto?né nabíjanie je pre batériu ?etrnej?ie, a preto je z h?adiska jej ?ivotnosti lep?ie udr?iava? úrove? 40 ? 60 percent kapacity.

2. Nenechávaj zariadenie pripojené k nabíja?ke po nabití

V praxi nie je v?dy mo?né riadi? sa prvým pravidlom. Niekedy potrebuje? ma? k dispozícii plne nabité zariadenie, ktoré zvládne fungova? bez dobíjania po?as celého pracovného d?a. V takom prípade si daj pozor, aby si nenechával zariadenie pripojené k nabíja?ke aj po dosiahnutí úplného nabitia. Z dlhodobého h?adiska to batérii neprospieva. Pokús sa teda vyhnú? zlozvyku, akým je pripojenie zariadenia k nabíja?ke pred spaním s tým, ?e ho nechá? nabíja? celú noc.

3. Ne?akaj, kým sa batéria úplne vybije

Optimálne je pripoji? zariadenie k nabíja?ke po poklese pod 40 percent kapacity. Av?ak, pokia? sa touto radou nebude? riadi?, ur?ite sa pokús pripoji? zariadenie k nabíja?ke v momente, ke? batéria klesne pod 20 percent. Takmer úplným nabíjaním sa batéria rýchlej?ie opotrebováva.

4. Nepodce?uj dobrú ventiláciu a chladenie

Tento tip nesúvisí priamo s nabíjaním, ale so v?eobecnou starostlivos?ou o zariadenie. Tá je ?asto nemenej dôle?itá. Základom je zabezpe?i? dobrú ventiláciu a chladenie ? to sa týka najmä notebookov. Naozaj nie je dobrý nápad pou?íva? notebook tak, ?e zakrýva? jeho vetracie otvory. Neprospieva to samotnému zariadeniu ani jeho batérii. Rovnako si daj pozor na to, kde necháva? notebook ?i smartfón. Nie je napr. rozumné necha? zariadenie nabíja? na parapete okna po?as horúceho slne?ného d?a tak, aby na? ?pra?ilo? slnko.

5. Tipy pre pred??enie výdr?e batérie v núdzi

  • Na smartfóne nastav krat?í ?asový limit zapnutej obrazovky
  • Zní? jas displeja
  • Pou?ívaj re?im v lietadle
  • Vypni Bluetooth a WiFi
  • Obmedz alebo úplne vypni notifikácie
  • Vypni GPS a vibrácie
  • Pou?ívaj vstavaný ?etriaci re?im
Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
67%
Chcem to
17%
Mám to
17%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Kristián Hrušovský
Zakladateľ portálu FonTech.sk, milovník IT, smartfónov a kvalitnej hudby. Nepohrdnem ani kvalitnou turistikou na horskom bicykli či dobrým jedlom. Kontaktovať ma môžete na [email protected]