Z dôvodu skrá??ovania dizajnu a neustáleho sten?ovania kon?trukcií výrobcovia notebookov ?asto podcenia dobré chladenie. Tvoj notebook tak mô?e by? ?ahký, tenký, no zárove? sa mô?e? stretnú? s nepríjemným prehrievaním.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Existuje nieko?ko spôsobov, ako sa s týmto problémom vysporiada?. Pokia? chce? u?etri? peniaze na kúpe chladiacej dosky, ponúkame ti ove?a lacnej?ie rie?enie. Istý japonský pou?ívate? sa na sociálnej sieti Twitter pochválil svojou celkom bizarnou metódou pre zbavenie sa prehrievania. Polo?il na svoj notebook mince! No tak dobre, mo?no sa nejedná o najlacnej?ie rie?enie, ke??e vy?aduje ve?a mincí, no aspo? ostanú stále tvoje.

prehrievanie
zdroj fotografie: Suzuki Akinori / Twitter

nenechaj si ujs?
Trávi? pred obrazovkou príli? ve?a ?asu? Vyu?i tieto tipy, ako ochráni? svoje o?i

Mince sú nielen lacným, ale aj ve?mi efektívnym rie?ením. Pôsobia toti? ako radiátor, preto?e ich tepelná vodivos? je ove?a vä??ia ako hliník alebo plast. Japonec týmto spôsobom schladil svoj MacBook Pro, av?ak je ur?ite pou?ite?ný aj na iných notebookoch (pokia? nemajú na danom mieste chladenie). Na Twitteri sa neskôr ozval ?al?í pou?ívate?, ktorý si mince umiestnil do základnej dosky po?íta?a. Aj v tomto prípade sa potvrdila skvelá vodivos? tepla.

prehrievanie
zdroj fotografie: Suzuki Akinori / Twitter

Sta?í trochu ?ikovnosti a nieko?kými medenými mincami si mô?e? schladi? akéko?vek elektronické zariadenie. Nie je to mo?no praktické, ale za to originálne a ve?mi ú?inné! Vyskú?a? to aj ty na svojom zariadení?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.