Rád sa díva? na krásy na?ej planéty, sleduje? ako profíci varia rôzne jedlá, no nepohrdne? týmito ani vedeckými ?ánrami? Netflix má pre teba bohatú ponuku filmov a relácií, ktoré ti prinesú nie?o nové. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Cooked

zdroj fotografie: Netflix

Dej: V ?tvordielnej dokumentárnej sérii objavuje Michael Pollan, novinár a odborník na jedlo, históriu jedál a ich prípravu pomocou vody, oh?a, vzduchu a zeme.

Pre?o by si si to mal pozrie?: Mnohí ?udia v dne?nej dobe varia omnoho menej ako kedysi. Jedlá konzumujú z fastfoodov a dávajú prednos? nezdravým potravinám. Michael Pollan chce vráti? ?udí znova spä? do kuchyne tým, ?e vo svojej relácii spája jedlo a rados? z varenia.

Blackfish

zdroj fotografie: YouTube

Dej: Film zobrazuje násilnosti, ktoré vykonala kosatka Tilikum v zajatí v morskom parku SeaWorld v Orlande. Tilikum zabila a zranila po?as svojho pobytu v akváriu 3 ?udí.

Pre?o by si si to mal pozrie?: Tento dokument otvára o?i mnohým, ktorí nevedeli, ?o sa deje v zákulisí parkov so zvieratami. Odha?uje ?okujúce zábery, krutos? a zneu?ívanie inteligentných zvierat pre na?e pote?enie. Na týchto základoch morské parky zarobili miliardy eur, no najviac trpia zvieratá v zajatí.

Prenasledovanie korálov

zdroj fotografie: Netflix

Dej: S týmto dokumentárnym filmom sa ponorí? do hlbín oceánu a preskúma? krásy koralových útesov po celom svete. Zárove? je vo filme odhalená krutá pravda o ich devastácií a pomalom, tragickom zániku.

Pre?o by si si to mal pozrie?: Korálové útesy pokrývajú iba 2 % morského dna na celom svete, no ich ekosystém zaru?uje ?ivot pre mnohé podmorské ?ivo?í?ne druhy. Tie sa v?ak vytrácajú spolu s miznúcimi korálmi, ktoré sú ve?mi krehké na akéko?vek zmeny prostredia.

Planéta Zem

zdroj fotografie: BBC Earth

Dej: Známy David Attenborough v tomto dokumente predstavuje divákom krásy na?ej planéty Zem, od pú?te, cez ?adovce a? po trávnaté pláne plné ?ivota. Navy?e je tento film nato?ený vo vysokom rozlí?ení pre e?te dokonalej?í zá?itok zo sledovania.

Pre?o by si si to mal pozrie?: V tomto titule divák preskúma na?u Zem a jej rozmanité prostredia. V ka?dej epizóde je zobrazený iný kút sveta, ktorý si predtým nevidel. Nechaj sa aj ty strhnú? nádhernými zábermi tajomných jaský?, da??ového pralesa ?i horských plání.

Modrá planéta

zdroj fotografie: BBC

Nenechaj si ujs?
Philips bojuje vo?i pirátom v kinách. V?aka tejto technológii vraj nebudú ma? ?iadnu ?ancu

Dej: Aj tento dokument rozpráva sir David Attenborough, ktorý sa tentokrát dostáva do morského sveta, aby predstavil divákom malé a ve?ké stvorenia, ktoré v nich ?ijú.

Pre?o by si si to mal pozrie?: Najvä??iu ?as? na?ej Zeme pokrývajú práve oceány, ktoré skrývajú mnohé neuverite?né tajomstvá. Tie odha?uje najznámej?í britský prírodovedec, s ktorým sa dostane? ku korálovým útesom, ale aj na morské dno k ?ivo?íchom ako z iného sveta.

Vä??í, rýchlej?í, silnej?í

zdroj fotografie: BSF Film

Dej: Tento dokument nazerá do sveta ?portu a kulturistiky, kde odha?uje pravdy o podporných látkach. V rozhovoroch s lekármi, kulturistami ?i trénermi získa? preh?ad o tom, ?o v?etko sú ?portovci ochotní pre ví?azstvo urobi?.

Pre?o by si si to mal pozrie?: Dokument pojednáva o u?ívaní steroidov, no hlavnou my?lienkou je vysvetlenie, ?o znamená by? lep?ím ?lovekom. Po?as sledovania sa stretne? s fyzickými a psychickými ú?inkami rôznych podporných látok pre zvý?enie výkonnosti. Taktie? sa stretne? s filozofickými názormi, pre?o sa chcú mnohí sta? za ka?dú cenu tými najvä??ími, najrýchlej?ími ?i najsilnej?ími.

?ivot

zdroj fotografie: BBC

Dej: V tejto 11-dielnej sérii znova divák nahliadne do sveta prírody a jej krás na ka?dom kontinente, kde uvidí rôznorodé biotopy. Nahliadne do správania sa zvierat, rastlín a v?etkého, ?o musia ka?dodenne robi?, aby pre?ili.

Pre?o by si si to mal pozrie?: Dokument odha?uje ako sa doká?u rôzne ?ivo?íchy prispôsobi? novým podmienkam. Adaptácia je pre nich ka?dodennou sú?as?ou ?ivota, no po?as pozerania divák zistí, ?e ani ?udia nie sú zasa a? tak odli?ní.

Prejedení

zdroj fotografie: Atlas Films

Dej: Tú?il si niekedy nahliadnu? do výroby a spracovania potravín v moderných firmách? Tvorcovia tohto filmu sa zamerali na odhalenie pravdy v potravinárskom priemysle a ako rôzne potraviny prispievajú k smrte?ným chorobám.

Pre?o by si si to mal pozrie?: Obezita je jedným z najvä??ích nepriate?ov ?udí v dne?ných d?och. V titule ?Prejedení? tvorcovia dokonca tvrdia, ?e potravinárske korporácie presved?ili vlády, aby bol cukor obsiahnutý v ?o najvä??om mno?stve potravín. Táto nelichotivá a nebezpe?ná situácia zasahuje najmä deti, no ovplyv?uje aj dospelých.

Do priepasti

zdroj fotografie: IFC Films

Dej: Film od re?iséra Wernera Herzoga zobrazuje príbeh väz?a Michaela Perryho, ktorý skon?il vo väzení po obvinení z trojnásobnej vra?dy v roku 2001.

Pre?o by si si to mal pozrie?: Film priná?a na obrazovky realitu väzenských trestov prostredníctvom rozhovorov s rodinami odsúdených vrahov a ?lenmi justi?ného systému v Texase. Vysvet?uje tie? psychologickú stránku toho, pre?o ?udia a vlády majú ?právo? vra?di?.

Prenasledovanie ?adu

zdroj fotografie: National Geographic

Nenechaj si ujs?
Netflix si ob?úbi e?te viac Slovákov. V ponuke sa objavil prvý film z rýdzo slovenskej produkcie

Dej: Fotograf James Balog chcel pochopi? dôvody klimatických zmien a ich vplyv na svetové ?adovce. Vybral sa teda preskúma? ?ady po celom svete. Tento film Jeffa Orlowskiho zobrazuje Jamesove putovanie a fakt, ?e ?adovce sú ve?mi krehkou sú?as?ou ná?ho sveta.

Pre?o by si si to mal pozrie?: Dopady ?udskej ?innosti na na?u Zem sú z roka na rok vidite?nej?ie. Tieto zmeny boli znova zachytené vo filme, ktorý ukazuje nielen krásy na?ej prírody, ale aj jej náchylnos? na zmeny.

Slonovinová hra

zdroj fotografie: The Ivory Game

Dej: V tomto dokumente Richard Ladkani a Kief Davidson vedú boj za ochranu slonov. Spolu s ozbrojenými strá?cami zákona sa sna?ia vymies? pytliactvo z Afriky a preniknú? do sveta ?ínskeho ?ierneho trhu so slonovinou.

Pre?o by si si to mal pozrie?: Dojímavé zábery majestátnych, inteligentných a spolo?enských zvierat, akými sú slony, nenechajú ?iadneho diváka chladným. Dej filmu poukazuje na boj proti nelegálnemu pytliactvu a hubeniu týchto nádherných zvierat len kvôli ?udskej chamtivosti. Taktie? poukazuje na veci, ktoré je potrebné vykona?, aby tieto zvieratá nevyhynuli.

Cowspiracy

zdroj fotografie: Netflix

Dej: Dokument ?Cowspiracy? prezrádza divákovi skuto?ný dopad a vplyv stále rastúceho chovu dobytka na na?u planétu. Kip Andersen a Keegan Kuhn zobrazujú, aké klimatické zmeny a straty biotopov nastávajú v dôsledku ve?kého chovu kráv.

Pre?o by si si to mal pozrie?: Spojené ?táty patria medzi najvä??ích spotrebite?ov a výrobcov mäsa. ?udia v?ak pri nákupe v potravinách neuva?ujú nad záva?ným vplyvom chovu dobytka na prírodné prostredie, v ktorom sa mení nielen klíma. So stúpajúcou spotrebou mäsa sa ?oraz výraznej?ie ukazujú aj negatívne vplyvy tohto priemyslu na na?u prírodu.

Virunga

zdroj fotografie: Netflix

Dej: Film zobrazuje tím ochranárov, ktorí sa po?as ob?ianskej vojny vybrali riskova? svoje ?ivoty na záchranu Národného parku Virunga v Kongu.

Pre?o by si si to mal pozrie?: Tento Národný park v Kongu je domovom nieko?kých z mála ?ijúcich horských goríl v Afrike. Vo filme sú vyobrazené problémy spojené s ochranou jedného z najrozmanitej?ích miest na?ej planéty a spája prírodu s investigatívnou ?urnalistikou.

Planéta ?udí

zdroj fotografie: BBC Earth

Dej: ?Planéta ?udí? priná?a divákovi poh?ad na adaptáciu ?udí v rôznych prírodných prostrediach, od arktických podmienok, cez horúce pú?te, a? po lesy d?ungle.

Pre?o by si si to mal pozrie?: Pri sledovaní tohto filmu ?lovek nemá pocit, ?e stráca svoj ?as. Nádherné zábery odha?ujú krásy prírody a jej spojenie s ?lovekom.

Super Size Me

zdroj fotografie: Roadside Attractions

Nenechaj si ujs?
Toto je 10 seriálov, ktoré u? Netflix nevysiela a je to mo?no ve?ká ?koda. Niektoré skon?ili hne? po 1. sérii

Dej: Zamyslel si sa niekedy nad tým, aký vplyv má na ?udské telo strava z fastfoodov? Morgan Spurlock sa pre tento film stravoval iba jedlom zo známeho re?azca McDonald, aby poukázal na to, pre?o by sme sa týmto typom jedál mali rad?ej vyhnú?.

Pre?o by si si to mal pozrie?: Rýchle ob?erstvenie nemá vôbec dobré následky na ?udské zdravie a prejedanie v?dy malo a bude ma? negatívne ú?inky na organizmus. Svoju chybu si z ?asti uvedomila aj spolo?nos? McDonald a po odvysielaní filmu skon?ila s predajom ve?kých porcií jedál.

Stretnutia na konci sveta

zdroj fotografie: IMP Awards

Dej: S týmto dokumentom divák nahliadne do ?ivota na ju?nej pologuli, konkrétne na Antarktíde. Film je spojením antropologického výskumu, cestopisov a unikátneho prostredia ?ivo?íchov, ktoré ?ijú na tomto kontinente.

Pre?o by si si to mal pozrie?: Tvorcovia filmu sa zoznamujú so ?ivotom ?udí v tomto nehostinnom prostredí a s vá?nymi enviromentálnymi problémami, ktoré Antarktídu zasiahli. Najskôr sa v?ak diváka uchvátia krásne zábery tejto ?adovej krajiny.

Stvorenie vraha

zdroj fotografie: Netflix

Dej: Táto séria odha?uje ?ivot a príbeh Stevena Averyho, ktorý strávil 18 rokov vo väzení po krivom obvinení zo zlo?inu, ktorý nespáchal.

Pre?o by si si to mal pozrie?: V tomto príbehu sú odhalené pravdy forenzného vy?etrovania a aj fakt, ?e sa vy?etrovatelia mô?u ?ahko zmýli?. Tvorcovia tohto seriálu zárove? priná?ajú poh?ad na to ako súdny systém zaobchádza s ob?alovanými, bez oh?adu na to ?i sú vinní.

Kozmos: ?asopriestorová Oddysea

zdroj fotografie: Cosmos Studios

Dej: Neil deGrasse Tyson priná?a divákom poh?ad na vesmír a na?u Zem. Nadväzuje na populárnu reláciu Carla Sagana a odha?uje skúmanie ?udí, ktorí získavajú o vesmíre nové vedomosti.

Pre?o by si si to mal pozrie?: Neil deGrasse Tyson dokázal sprístupni? pre verejnos? poh?ad na vedeckú stránku objavovania vesmíru, ktorý nám odha?uje svoje tajomstvá.

Food, Inc.

zdroj fotografie: Magnolia Pictures

Dej: Film nominovaný na cenu Oskara zobrazuje drastické zmeny v potravinárskom priemysle od 50-tých rokov minulého storo?ia. Najvä??iu zásluhu na týchto zmenách majú svetové korporácie a re?azce rýchleho ob?erstvenia.

Pre?o by si si to mal pozrie?: Jedlo je ka?dodennou sú?as?ou na?ich ?ivotov a len málo kto pri jeho konzumácii premý??a nad jeho pôvodom. Robert Kenner v tomto snímku priná?a znepokojujúce a ?okujúce zábery, ktoré by mali ?udí donúti? zvá?i? zdravé a lep?ie stravovanie.

Do pekla

zdroj fotografie: Netflix/YouTube

Nenechaj si ujs?
Disney predstavilo kompletný rozpis v?etkých filmov na najbli??ie 3 roky. Na tieto ohromné tituly sa mô?e? te?i?

Dej: Werner Herzog a vulkanológ Clive Oppenheimer priná?ajú poh?ad na silu aktívnych sopiek.

Pre?o by si si to mal pozrie?: Film neukazuje len ni?ivú silu lávy, ale aj dlhý vývoj spirituálnych praktík, ktoré sú so sopkami spojené. ?udia sa jednoducho u? od pradávna sna?ili komunikova? s nebezpe?nými prírodnými javmi, ?o zobrazujú aj ú?asné zábery v tomto snímku.

Potkany

zdroj fotografie: Discovery Channel

Dej: U? z názvu filmu vyplýva, ?e dej pojednáva o ?ivote ?tvornohých hlodavcov, ktorí ?ijú v na?om svete a k?mia sa odpadkami.

Pre?o by si si to mal pozrie?: Jeden z najlep?ích filmov Morgana Spurlocka nám pribli?uje svet týchto hlodavcov a ich úlohu v rôznych ?astiach sveta, kde sú dokonca niektorými kultúrami uctievané.

Ka?dý z týchto filmov alebo seriálov v sebe obsahuje isté posolstvo, ktoré chce prinies? divákom. ?i u? ide o podmienky vo väzení, klimatické zmeny, alebo krásy na?ej prírody, v ka?dom z týchto titulov nájde divák nie?o, ?o ho rozhodne zaujme a prinesie mu nové znalosti. Ak teda uva?uje?, ?e si kvôli niektorému zo spomínaných filmov predplatí? ú?et na Netflixe, priná?ame ti aj cenník za jednotlivé slu?by.

Základný balík  ?tandardný balík  Prémiový balík
Cena po mesiaci zdarma 7,99 ? 9,99 ? 11,99 ?
HD obsah Nie Áno Áno
Ultra HD obsah Nie Nie Áno
Po?et zariadení pre sledovanie v rovnakom ?ase 1 2 4
Sledovanie v tablete, notebooku, TV ?i smartfóne Áno Áno Áno
Neobmedzené mno?stvo obsahu Áno Áno Áno
Zru?i? kedyko?vek Áno Áno Áno
Skú?obné obdobie zdarma Áno Áno Áno
Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]