Ve?a pou?ívate?ov si vyberá smartfón len na základe dizajnu, výkonu, fotoaparátu ?i výdr?e batérie a taká vlastnos? ako ?itate?nos? displeja na priamom slnku ich vä??inou nezaujíma. Av?ak aj takáto banalita mô?e spôsobova? pri pou?ívaní smartfónov poriadne peklo.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ka?dý z nás to ur?ite pozná. Vyjdeme von z domu pri najvä??om vonkaj?om svetle, nedajbo?e dokonca s nízkym jasom displeja a smartfón je takmer nepou?ite?ný. Pri automatickom jase to mo?no nie je a? taký problém, no v prípade manuálneho jasu je h?adanie posuvníka pre zvý?enie jasu hotové umenie. Výskumníci z univerzity v strednej Floride v?ak prichádzajú s rie?ením tohto problému. Vyvinuli toti? novú fóliu, po ktorej pou?ití sa zní?ia povrchové odrazy iba na 0.23%. Pre porovnanie, displej na iPhone má odrazy na úrovni odrazmi 4.4%. Práve odrazy sú najvä??ím problémom pri ?itate?nosti displeja na priamom slnku.

Poh?ad na nano?truktúry zhora (v?avo) a zboku (vpravo)

displej

zdroj fotografie: Shin-Tson Wu, College of Optics and Photonics, University of Central Florida

Nenechaj si ujs?
Zoznám sa s telefónom, ktorý pre uskuto??ovanie hovorov nepotrebuje batériu

?Pou?itím na?ej antireflexnej fólie na smartfónoch a tabletoch budú obrazovky jasné a ostré, a to aj vo vonkaj?om prostredí. Okrem toho je na?a prírodou in?pirovaná fólia odolná vo?i ?krabancom a disponuje samo?istiacou vlastnos?ou, ktorá obrazovky ochráni pred prachom a odtla?kami prstov.?, povedal Shin-Tsin Wu, líder tímu v univerzite optiky a fotoniky.

Fólia obsahuje drobné rovnomerné dlahy s priemerom 100 nanometrov, ?o je pre lep?iu predstavu pribli?ne jedna tisícina z hrúbky ?udského vlasu. Ve?kou výhodou tie? je, ?e fólia mô?e by? pou?itá aj na flexibilných displejoch. Na mysli teda máme napríklad smartfóny so skladacími displejmi podobnými knihe, ktoré by sa na trh mohli dosta? u? budúci rok.

Vä??ina dne?ných smartfónov je u? vybavená sníma?om okolitého svetla, ktorý automaticky reguluje jas displeja. Av?ak, ani táto vymo?enos? nemusí v?dy pomôc? a navy?e je ?rútom batérie. Výskumníci sa preto vybrali úplne iným smerom a nakoniec na?li rie?enie v prírode. O?i molí (no?ných motý?ov) disponujú antireflexnými nano?truktúrami, ktoré im umo??ujú vidie? v tme a zabra?ujú predátorom vidie? odrazy svetla v ich o?iach.

zdroj fotografie: Flickr/Louay Henry

Niektoré výskumné skupiny u? experimentovali s nano?tuktúrami podobnými o?iam no?ných motý?ov pre redukovanie odrazov zo solárnych panelov. Vedci pri?li na to, ?e rovnaká technika by mohla fungova? aj na obrazovkách mobilných zariadení. Kedy by sa takéto antireflexné fólie mohli dosta? na trh, zatia? nie je známe.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
33%
Chcem to
67%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.