S ve?kou pravdepodobnos?ou si sa u? otázkou, ktorú mô?e? vidie? v titulku tohto ?lánku zaoberal. Je v?ak celkom mo?né, ?e si na ?u do dne?ného d?a stále nena?iel odpove? a nedoká?e? tak pochopi?, pre?o je napríklad taká Mi6-ka o polovicu lacnej?ia od Galaxy S8-?ky.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Mnohí si myslia, ?e Xiaomi predáva svoje telefóny a celkovo produkty za nízke ceny len a len kvôli tomu, ?e sú jednoducho nekvalitné. To v?ak rozhodne nie je pravda. Ka?dý, kto si akýko?vek smartfón s ikonickým logom Mi vyskú?al, vie, ?e napriek nízkej cene je ich kvalita v ka?dom smere ?pi?ková. Aby toho nebolo málo, mnohé zariadenia strednej triedy od tohto ?ínskeho giganta v kvalite spracovania porá?ajú vlajkové lode niektorých svetových výrobcov.

Nenechaj si ujs?
Xiaomi Mi6 je dvakrát lacnej?í ako Samsung Galaxy S8+, no aj tak ho v testoch výkonu úplne rozdrtil

Tieto pochybnosti sú teda neoprávnené, no napriek tomu sa ve?ké mno?stvo ?udí riadi známym výrokom Henryho Forda, ktorý povedal: ?Nikdy nebudem taký bohatý, aby som kupoval lacné veci?. Nemám v úmysle spochyb?ova? túto my?lienku, ja sám ju toti? pova?ujeme za geniálnu, no v dne?nej dobe u? jednoducho neplatí v?dy. Dôkazom mô?e by? práve tento ?ínsky výrobca, ktorý v?aka nasledovný ?iestim bodom ponúka poriadne ve?a muziky za málo pe?azí.

1. Nízka cena

zdroj fotografie: Pexels

Najpopulárnej?í Xiaomi smartfón sú?asnosti nestojí ani 135 ?

Mo?no sa ti to bude zda? mierne pritiahnuté za vlasy, no skuto?nos?, ?e si spolo?nos? Xiaomi mô?e dovoli? predáva? smartfóny za nízke ceny s ich vý?kou priamo súvisí. ?ím ni??ie je toti? cenovka smartfónu postavená, tým vy??ia je pravdepodobnos?, ?e si ho kúpi viac ?udí. Inak povedané, tento ?ínsky gigant zarába na jednotlivých zariadeniach skuto?ne malé sumy pe?azí, no predávajú sa ako teplé ro?ky. Nízky zisk z predaja jedného telefónu teda kompenzuje fakt, ?e sa týchto telefónov v?aka nízkej cene predá ve?a.

2. Vlastná identita a TOP výbava

zdroj fotografie: FonTech/Kristián Hru?ovský

Povedzme si pravdu, v technologickom svete kopíruje ka?dý ka?dého. Len ?ínske spolo?nosti v?ak doká?u jedna k jednej okopírova? smartfón, ktorý e?te ani nebol oficiálne predstavený. Preto je ve?mi dôle?ité, ?e si Xiaomi vytvorilo vlastnú originálnu identitu, ktorú jej po predstavení revolu?ného Mi MIX nemô?e nik uprie?. Ba ?o viac, vlastná identita je e?te umocnená dizajnom s dôrazom na detaily a skvelou výbavou. V?aka tomu si smartfóny s logom Mi robia reklamu samé.

Nenechaj si ujs?
Recenzia | Xiaomi Mi5c je azda najviac nedocenený smartfón. Absolútne neprávom!
3. Ide to aj bez reklamy a kamenných obchodov

zdroj fotografie: Weibo

V?etky Xiaomi gadgety na jednom mieste

Dobre cielená reklama je najcennej?ím nástrojom ka?dej spolo?nosti. Teda, ka?dej nie. Xiaomi toti?to reklamy nevyu?íva a ako som napísal vy??ie, jej produkty si reklamu robia samé. Skuto?nos?, ?e si zatia? ?iadnu reklamu s logom tejto spolo?nosti nevidel v?ak má svoje opodstatnenie – sú jednoducho pridrahé. Mo?no o tom netu?í?, no cena za ka?dú polo?ku spojenú s reklamou na daný prístroj sa nakoniec k cene daného zariadenia priráta.

Za v?etko hovorí stratégia inej známej ?ínskej spolo?nosti, Huawei, ktorá si na dobrom a drahom marketingu potrpí, no to následne vidno aj na cenách ponúkaných produktov. Xiaomi v priamom porovnaní s konkurenciou prevádzkuje tie? ?alostne málo kamenných obchodov. To v?ak rovnako napomáha k udr?aniu nízkych cien, nako?ko je nútená hradi? ni??ie náklady za prenájom priestorov, energie a platy zamestnancov.

4. Obmedzený predaj

zdroj fotografie: FonTech/Patrik Tarics

Ak si u? niekedy kupoval novinku od Xiaomi ihne? po jej oznámení, tak sa ur?ite sám seba pýta?, ako mô?e by? toto pova?ované za výhodu. Nu?, skuto?nos?, ?e tento výrobca neobmedzuje len predaj, ale aj samotnú výrobu svojich zariadení mu tie? svojim spôsobom napomáha k tomu, aby ich predával za menej pe?azí. ?ím krat?í ?as toti? tieto zariadenia stoja ne?inne na sklade, tým menej nákladov výrobca minie na ich údr?bu. Expedície taktie? prebiehajú nárazovo, ?o doká?e náklady pritla?i? e?te ni??ie.

5. Zárobky za vyu?ívanie softvéru

zdroj fotografie: Xiaomi

Ur?ite si sa u? stretol s tým, ?e sa ti po?as vyu?ívania telefónu zobrazila nejaká otravná reklama. Tie vä??inou nájde? v rôznych aplikáciách z Obchodu Play, pri?om sa ich v niektorých prípadoch mô?e? za istý poplatok zbavi?. Z týchto reklám v podstate vývojár danej aplikácie zarába. Xiaomi sa tak rozhodlo túto mo?nos? vyu?i? vo svoj prospech a pridalo takéto reklamy do vstavaných aplikácií. Tie sa v?ak, na??astie, nachádzajú len v ?ínskych verziách MIUI a my sa ich obáva? nemusíme. Okrem toho si mô?e? zakúpi? platené témy, z ktorých tie? putuje istá ?iastka priamo výrobcovi.

6. Premyslená expanzia do iných krajín

zdroj fotografie: CY580

Nenechaj si ujs?
Xiaomi sa stalo najpreferovanej?ím výrobcom na ?al?om trhu. Porá?a tak Apple aj Samsung

Na záver si povieme nie?o o bode, ktorý má svoje negatíva, ale aj pozitíva. Negatíva spo?ívajú najmä v tom, ?e Xiaomi oficiálne predáva svoje produkty len na území ?íny ?i Indie. V iných krajinách ich teda nie je mo?né získa? oficiálnou cestou a pri prípadnej reklamácií sa teda nemo?no spo?ahnú? na oficiálny servis. Pozitívne je na tom v?ak to, ?e tento ob?úbený výrobca expanduje postupne a nehrnie sa z jedného d?a na druhý do celého sveta. Ako nám toti? dokázala spolo?nos? LeEco, nie v?dy sa takýto odvá?ny krok vypláca.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
33%
Páči sa mi to
60%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
7%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]