V?era ubehlo u? 22 rokov, odkedy sa legendárny Windows 95 prvýkrát objavil na trhu. 95-ka má pre Microsoft a samotných pou?ívate?ov o to vä??í význam, ?e polo?ila základy pre dne?né verzie Windowsu. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Po?me si teda trochu zaspomína? na ?asy, ktoré nav?dy pozna?ili vývoj opera?ného systému od amerického giganta.

Kampa?, aká sa dnes len tak nevidí

Uvedenie Windowsu 95 na trh bola naozaj ve?ká udalos?. Sprevádzala ju toti? masívna marketingová kampa?, ktorá prekvitala úplne v?ade ? vonku na reklamných plochách, v televízii, rádiu ?i novinách. Tí pamätnej?í si ur?ite spomínajú aj na skladbu Start Me Up od The Rolling Stones, ktorá sa stala symbolom celej kampane. Microsoft vtedy skupine zaplatil a? tri milióny dolárov, aby ju mohol pou?i?.

Opera?ný systém za?il nielen v?aka rozsiahlej kampani mimoriadny komer?ný úspech. U? po?as prvého roka sa toti? predalo viac ne? 40 miliónov kópií. A to v?etko len prostredníctvom kamenných predajní alebo telefónu, ?iadne nákupy cez internet vtedy neexistovali.

Nenechaj si ujs?
Takmer ka?dý ho nenávidí, no aj napriek tomu je tu s nami u? 22 rokov. Internet Explorer oslavuje
Lákal na grafické prostredie

95-ka nasledovala po Windowse 3.11 a vo?i nemu bola výrazným krokom vpred. Najvä??ou zmenou bolo úplne nové grafické prostredie, ktoré definitívne pochovalo MS-DOS. Pre pou?ívate?ov bolo ve?mi prínosné aj tla?idlo ?tart, na ktoré dodnes nedajú dopusti?. Nechýbal ani prechod na 32-bitovú architektúru a neskôr pribudla aj podpora formátu FAT32, rozhranie DirectX, USB ?i akcelera?ná technológia procesora MMX. 95-ka za?ila aj Internet Explorer, no ten spo?iatku museli pou?ívatelia kúpi? a doin?talova?. Po pribli?ne pol roku si ho u? mohol nain?talova? ka?dý zadarmo.

Niektorí ho pou?ívajú dodnes

Aj ke? je tento opera?ný systém starý u? 22 rokov a jeho pou?ívanie sa neodporú?a, stále sa nájde nieko?ko jedincov, ktorí sa ho nechcú zbavi?. V sú?asnosti vraj existuje sedem zariadení, ktoré sa dajú sprístupni? z vonkaj?ieho internetu. V?etky z nich sa pritom nachádzajú na Taiwane. Ur?ite ale existuje viac ?udí, ktorí pou?ívajú Windows 95 a vystavujú sa tým riziku. Podpora tohto OS bola ukon?ená v decembri 2001 a Microsoft v ?om zanechal stovky, ak nie tisícky neopravených bezpe?nostných dier.

Vo videu, ktoré sprevádza pou?ívaním 95-ky, si zahrali Jennifer Aniston a Matthew Perry

Pokia? by si si chcel na tento nostalgický Windows zaspomína? aj ty, mô?e? tak spravi? napríklad cez túto stránku, ktorá doká?e emulova? Windows 95 priamo vo webovom prehliada?i. Na záver nám ostáva doda? u? len jedno ? V?etko najlep?ie, Windows 95!

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.