Mo?no si u? po?ul o tom, ?e Windows 10 bude poslednou verziou desktopového opera?ného systému od Microsoftu. Ten bude síce na?alej dostáva? vä??ie ?i men?ie aktualizácie, no jeho ozna?enie sa viac meni? nebude a ?iadnej 11-ky alebo 12-ky sa tak nedo?káme.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pre be?ných pou?ívate?ov to v podstate znamená, ?e po zakúpení tejto verzie na ?u získajú celo?ivotnú podporu. Len zopár hodín dozadu sa do notebookov, po?íta?ov a dokonca aj do nieko?kých rozmernej?ích tabletov za?al ?íri? doposia? najvä??í a najvýznamnej?í update, ktorý priná?a viaceré vylep?enia. ?iadna masívna zmena v pou?ívaní sa v?ak nekoná a v zásade len pribudnú nové zaujímavé funkcie. Najvä??ie zmeny nastali v útrobách samotného OS, ktorý by mal toho zvláda? omnoho viac ako kedyko?vek pretým. V?etky významné novinky si mô?e? pohodlne prezrie? na riadkoch ni??ie.

Windows 10 je po najnov?ej aktualizácií bohat?í o herný mód. Táto novinka sa sna?í zamera? na konzistentnej?í a plynulej?í herný zá?itok pomocou optimalizácie procesov be?iacich na pozadí.

zdroj fotografie: Blizzard

Update s ozna?ením Creators priná?a tie? integráciu video-streamovacej slu?by Beam, ktorú Microsoft kúpil v roku 2016. Táto slu?ba má konkurova? populárnemu Twitchu od Amazonu v?aka svojej previazanosti so samotným systémom.

zdroj fotografie: Microsoft

Na odstránenie ne?iadúceho modrého svetla z obrazovky pri no?nom ?etovaní viac nebude? musie? vyu?íva? aplikácie tretích strán. Zobrazovanie farieb toti?to bude? môc? korigova? priamo v systému, pri?om si tie? mô?e? nastavi? automatické zapínanie tohto re?imu v no?ných hodinách.

zdroj fotografie: Screenshot/Matt Weinberger

Kresliaci program Microsoft Paint sa do?kal doposia? svojho najvýznamnej?ieho updatu, ktorý do? priná?a tretí rozmer. Nová verzia tejto aplikácie tak bez problémov zvládne kreslenie v troch dimenziách, ktoré si mô?e? vyskú?a? sám pomocou stylusu, vlastného prstu alebo my?ky.

zdroj fotografie: Microsoft

Vstavaný prehliada? Microsoft Edge taktie? doznal zopár zaujímavých zmien. Tou najvýraznej?ou je mo?nos? odlo?enia otvorených kariet na neskor?ie pou?itie, pri?om si ich viac nemusí? pridáva? do zálo?iek. Okrem iného skrz tento prehliada? bude? môc? ?íta? knihy v elektronickej podobe, ktoré si zakúpi? napríklad vo Windows Store.

zdroj fotografie: Screenshot/Matt Weinberger

O novinky je obohatená aj aplikácia Mapy. Pohodlne si do nej mô?e? zakreslova? vlastné trasy, pri?om ti aplikácia následne sama vyráta reálnu vzdialenos? od za?iato?ného bodu tvojho nákresu k tomu kone?nému. Táto funkcia je ideálna pri plánovaní rôznych výletov ?i turistiky.

zdroj fotografie: Screenshot/Matt Weinberger

Samozrejme, Windows 10 Creators Update toho priná?a omnoho viac, no tieto novinky sú ur?ite najvýraznej?ie. Ak teda vlastní? zariadenie s klasickou 10-kou, ur?ite neváhaj a stiahni si aktualizáciu ?o najskôr.

Windowszdroj fotografie: MSPowerUser

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
8%
Páči sa mi to
68%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
4%
Neznášam to
20%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]