V?etky národy sveta z ?asu na ?as aktualizujú svoju vojenskú výbavu, aby tak v o?iach ostatných vyzerali ako bojaschopné. To platí ako pre pozemnú výbavu, tak aj pre tú námornú. Práve tú si teraz vylep?ili Spojené ?táty a Spojené krá?ovstvo, ktoré svetu ukázali svoje majestátne lietadlové lode s najmodernej?ími technológiami na palube. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Aby sa boli ?táty schopné bráni? aj v dne?ných d?och, musia svoju vojenskú výbavu aktualizova? aj na morskej hladine. Námorníctvo Spojených ?tátov sa rozrástlo o lietadlovú lo? USS Gerald R. Ford, no Spojené krá?ovstvo taktie? nezaostáva. Do výbavy krá?ovského námorníctva toti? pribudla lietadlová lo? HMS Queen Elizabeth a obe boli postavené pomocou moderného in?inierstva a vyu?ívajú tie najdokonalej?ie technológie dne?ka. Práve to ich robí nadradenými vo?i ostatným konkurentom z iných krajín. V nasledujúcich riadkoch zistí?, v ?om táto nová dvojica lietadlových lodí vyniká.

Lietadlová lo? USS Gerald R. Ford je bezpochyby najvä??ou a najsilnej?ou, aká kedy bola spustená na morskú hladinu. Je dokonca omnoho pokrokovej?ia ako lietadlové lode Nimitz, ktoré moriam vládli u? od roku 1970. Schopnosti tejto novinky sú vylep?ené v mnohých aspektoch, pri?om bola zdokonalená nielen strojov?a lode, ale aj spôsob vypú??ania a pristávania lietadiel na palube.

zdroj fotografie: Wallpapershome

Toto je lietadlová lo? USS Carl Vinson, ktorá je jednou z 10 ?lenov flotily Nimitz. Spojené ?táty ich do dne?ných dní vyu?ívajú, pri?om u? boli dokonca otestované aj v priamom boji a doká?u unies? a? 70 lietadiel.

zdroj fotografie: Mass Communication Specialist 2nd Class Patrick W. Menah Jr./US Navy

Na tejto fotografií je pre USS Carl Vinson dop??ané palivo z námornej zásobovacej lode USNS Yukon. Po?as tréningu TSTA sú vyhodnocované výsledky cvi?ení pod?a realistických scenárov a tie? sa kladie dôraz na kontrolu po?kodenia, prevádzku príletovej dráhy a simulovaný boj.

Poh?ad na porovnanie týchto snímkov odha?uje spôsob, akým chce americké námorníctvo na nové lietadlové lode typu Ford umiestni? e?te viac stíha?iek a lietadiel. Na vrchnej fotografii je lietadlová lo? typu Nimitz a pod ?ou je nákres novej lode USS Gerald R. Ford.

zdroj fotografie: Jeffhead.com

Narozdiel od americkej vlajkovej lode tá zo Spojeného krá?ovstva vyu?íva na pohon strojovne naftu. Paluba pre stíha?ky je tie? vybavená ?skokanským mostíkom?, aby mohli lietadlá pri ?tarte dosiahnu? vy??í vzlet. Obe lietadlové lode v?ak na svojich palubách ponesú stíha?ky F-35B, ktoré doká?u vzlietnu? aj na krátku vzdialenos? alebo dokonca pristáva? vertikálne. Pri odlete v boji sú v?ak takmer neidentifikovate?né.

zdroj fotografie: Graphic News

Toto je lietadlová lo? Queen Elizabeth zakotvená v prístave Rosyth v ?kótskom meste Fife. Objednávka na túto novú lo? bude zadaná a? koncom roka, no stane sa jedinou v Spojenom krá?ovstve. S americkou zdie?a podobný dizajn.

zdroj fotografie: Royal Navy Photo

Na opa?nom konci sveta v ?íne pláva na mori lietadlová lo? Liaoning. Tá je ako vä??ina ?ínskej armádnej výbavy iba prepracovanej?ou verziou ruského modelu.

zdroj fotografie: Jeffhead.com

Liaoning sa vyu?íva iba na výcvikové ú?ely, preto?e ?ínske námorníctvo nemá s podobnými lietadlovými lo?ami ?iadne skúsenosti. Na rozdiel od HMS Queen Elizabeth má men?í vztlak a? o 10 000 ton.

zdroj fotografie: Jeffhead.com

?ína v?ak oznámila výstavbu ?al?ej lietadlovej lode a zábery zo satelitu potvrdzujú, ?e bude disponova? modulárnym dizajnom, ktorý sa bude pribli?ova? aktuálnej lodi Liaoning.

zdroj fotografie: Stratfor.com

Základom pre Liaoning je ruská lietadlová lo? Admiral Kuznetsov, ktorá s ?ou zdie?a nielen rozmery, ale aj rýchlos? ?i ?skokanský mostík? pre stíha?ky.

zdroj fotografie: WorldwideAircraftCarriers

Nenechaj si ujs?
Uber je u? aj na vode. Vysokorýchlostné lode ?a odvezú po chorvátskom pobre?í za ceny, o ktorých sa konkurencii mô?e len sníva?
Toto je francúzska lietadlová lo? Charles de Gaulle, nad ktorou lieta stíha?ka Dassault Rafale vyrobená taktie? vo Francúzsku. Okrem USA iba táto krajina prevádzkuje lietadlovú lo? s plochou pristávacou plochou pre stíha?ky, ?o umo??uje pristátie aj ?a?kým lietadlám. Taktie? nie je obmedzená doba pobytu lode na mori.

zdroj fotografie: Marine nationale

India má zasa vo výbave dve lietadlové lode, no tretia je u? priamo vo výrobe. Táto krajina vyu?íva moderný dizajn lietadlových lodí, ?o v budúcnosti podporí rôzne vojenské operácie.

zdroj fotografie: WorldwideAircraftCarriers

Japonské námorníctvo vyu?íva men?ie lietadlové lode s plochou palubou pre pristávanie vrtu?níkov a stíha?iek s krátkym alebo vertikálnym vzletom. Taktie? doká?u prená?a? ?a?ké zbrane a strely.

zdroj fotografie: Debate Politics Forums

Krajina vychádzajúceho slnka v?ak má eso v rukáve. Nedávno toti? bola odhalená najvä??ia lo? pre vrtu?níky, Izzumo. ?oskoro sa v?ak na jej palube ocitnú aj stíha?ky F-35B. V?aka tomu bude ma? japonské námorníctvo na mori a vo vzduchu ve?kú prevahu.

zdroj fotografie: World Wide Aircraft Carriers

Lietadlové lode Spojených ?tátov a Spojeného krá?ovstva síce nedoká?u unies? to?ko výzbroje a striel, no plávajú vo flotilách. Tam ich doká?u pred nebezpe?enstvom ochráni? torpédoborce alebo fregaty.

zdroj fotografie: PH2 Gabriel Wilson

 

Nenechaj si ujs?
?akal by si to? Podstatne viac Ameri?anov pracuje v solárnom priemysle ako v Google, Apple ?i Facebooku dokopy
Spojené ?táty tak v sile svojho námorníctva dominujú, no v?aka vývoju technológii sa rovnováha moci mení. To, ?o je dnes pova?ované za silu, mô?e by? onedlho brané ako slabos?.

zdroj fotografie: globalsecurity.org

Vo v?etkých týchto lietadlových lodiach sa nachádzajú technológie z rôznych období, no ka?dá z nich doká?e spôsobi? poriadne ?kody. Dúfame tak, ?e aj najnov?ie modely námorníctva Spojených ?tátov a Spojeného krá?ovstva ostanú vyu?ívané iba na ú?ely cvi?ení a nebudú musie? by? pou?ité pri ostrom vojenskom zásahu.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
25%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
25%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]