Technológie napredujú neuverite?ným tempom. Najnov?í po?in vedcov nás v?ak neskuto?ne udivuje, no na druhej strane aj nahá?a poriadny strach. ?o sa mô?e javi? ako oby?ajný igelitový sá?ok, je najnov?í pokrok vedcov.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Práve v tomto ?sá?ku?, respektíve umelej maternici, rástlo po dobu 4 tý?d?ov ov?ie mlá?a, podobne ako v lone svojej matky. Podmienky na vývoj boli takmer na vlas rovnaké. Rástli jej p?úca, vyvíjal sa mozog, svalstvo, nervový systém a nau?ila sa preh?ta?. Vedci tie? poznamenali, ?e dosiahli nesmierne dôle?itý mí?nik v technológiách a zdravotníctve ako takom. V najbli??ích rokoch toti? mô?e podobné zariadenie slú?i? aj na vývin ?udského bábätka, av?ak zatia? to bolo testované výhradne na ovciach.


zdroj fotografie: Children?s Hospital of Philadelphia

Je to skuto?ne obdivuhodný poh?ad, ?e v umelej maternici mô?e niekedy vyrás? ?udský ?ivot. Netreba v?ak zabúda?, ?e matka hrá pri vývoji stále extrémne dôle?itú úlohu a rozhodne to nebude fungova? spôsobom, ?e sa embryo vlo?í do akéhosi stroja a prekoná celé ?tádium vývoja. Práve v tomto prípade je matka skuto?ne nevyhnutnou sú?as?ou, uviedol Alan Flake z nemocnice vo Philadelphii. Táto ich vonkaj?ia maternica, ktorú jeho tím nazýva Biobag, má da? príli? skoro narodeným de?om prirodzenej?ie prostredie podobné maternici, aby sa ?alej rozvíjali.

Biobag nemusí vyzera? skoro ako maternica, no obsahuje rovnaké k?ú?ové ?asti a hlavne spôsob, ako cirkulova? krv plodu a vymeni? oxid uhli?itý za kyslík. Alan Flake dúfa, ?e Biobag zlep?í mo?nosti starostlivosti o pred?asne narodené deti, ke??e tento problém je hlavnou prí?inou smrti novorodencov. V USA sa minulý rok pred?asne narodilo asi 10 % detí, ?o znamená, ?e sa narodili pred dosiahnutím 37 tý?d?a tehotenstva. Tieto deti vy?adujú intenzívnu podporu, preto?e sa ?alej rozvíjajú mimo svoje matky. Ak sa dostanú z jednotky intenzívnej starostlivosti, mnohé z nich stále trpia mno?stvom problémov, ktoré vznikajú v dôsledku neúplného vývoja ich orgánov.

Preto sa u? desa?ro?ia vedci pokú?ali vyvinú? umelú maternicu, ktorá by znovu vytvorila prirodzené prostredie pre pred?asne narodené deti, aby sa ?alej rozvíjali. Jednou z hlavných výziev bolo opätovné vytvorenie zlo?itého obehového systému, ktorý spája matku s plodom. Krv matky preteká do die?a?a a vymení kyslík za oxid uhli?itý. Krv musí prúdi? dostato?ným tlakom, av?ak externé ?erpadlo mô?e po?kodi? srdce die?a?a. Na vyrie?enie tohto problému spolo?nos? vytvorila beztrubkový obehový systém. Spájali pupo?né cievy plodu s novým druhom oxygenátora a krv sa tak pohybovala hladko cez systém. ?al?ím problémom bolo vyrie?enie ve?kého rizika infekcií, ktorým pred?asne narodené deti v otvorených inkubátoroch ?elia.

Flake a jeho kolegovia testovali nastavenie po?as ?tyroch tý?d?ov na ôsmich ov?ích plodoch, ktoré mali e?te 105 a? 120 dní do tehotenstva, teda pribli?ne rovnaké ako u detí v dobe 22 a? 24 tý?d?ov tehotenstva. Po uplynutí ?tyroch tý?d?ov boli plody premiestnené do ?peciálneho prostredia ako pred?asné die?a.


zdroj fotografie: Screenshot/Facebook video

Zdravie jahniat vyvinutých v umelej maternici bolo rovnaké, ako v prípade jahniat rovnakého veku, ktoré boli vyvinuté v tele ovce a porodené cisárskym rezom. Následne sa v?etky ovce s dostato?ne rozvinutým dýchaním presunuli a ostatné boli usmrtené za ú?elom skúmania orgánov. Najmä ich p?úca a mozog, ktoré sú najviac ohrozené po?kodeniami u pred?asne narodených jedincov, vyzerali nezranené a správne vyvinuté. Samozrejme, ovce nie sú ?udia a ich mozgy sa vyvíjajú trochu iným tempom. Autori tak uznali, ?e pred ?al?ím pou?ívaním na de?och bude potrebný intenzívnej?í výskum v technológiách a zdravotníctve. Prvé pokusy na ?u?och sa v?ak o?akávajú u? do troch rokov.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
75%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
25%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]