Zasvätení fanú?ikovia seriálu Game of Thrones netrpezlivo ?akajú na ka?dú ?al?iu ?as? seriálu a novú knihu. Autor George R. R. Martin ale nie je jediným, kto pracuje na novom kni?nom pokra?ovaní, preto?e túto úlohu do svojich rúk tentoraz zobrala aj umelá inteligencia.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Napadlo ?a niekedy, aké skvelé by to bolo, ak by miesto teba po?íta? napísal nejakú prácu do ?koly? Najbli??ie takejto realite je softvérový in?inier Zack Thoutt, no ten si za cie? vybral práve pokra?ovanie seriálu Game of Thrones. V?etko má na staros? umelá inteligencia s neurónovou sie?ou RNN, ktorá spo?iatku preskúmala v?etkých 5376 strán u? vydaných kníh. Po na?erpaní informácií za?alo písanie 6. dielu, kedy Zack zadal základné slovo a mno?stvo textu, ktorý má by? napísaný.

Game of Thrones à la umelá inteligencia

V?etko potom ostalo u? len na pleciach umelej inteligencie, no nebolo to dokonalé. Nedostatky sa prejavili v gramatických ?i ?tylistických chybách. ?Tyrion mohol po?u? ka?e? pána Aemona. Chýba mi to. Pre?o ste správne?? Aj takýto nezmysel dokázala umelá inteligencia zo seba dosta?. Chybi?ky krásy sa v?ak dajú ?ahko prehliadnu?, preto?e bujná fantázia neurónovej siete priniesla skuto?ne zaujímavý vývoj vlastného deja. V ?om sa toti? objavila nová postava, Greenbeard. Pokra?ovanie zah??a aj vra?du Cersei Lannister, ktorú na svoje plecia vezme Jamie Lannister.

zdroj fotografie: HBO

Z tohto ?ialeného deja v?ak umelá inteligencia vyhodila matku drakov, Daenerys, ktorá mala by? otrávená jej poradcom Varysom. Vedel by si si predstavi? takéto pokra?ovanie? S najvä??ou pravdepodobnos?ou nie, no v tomto prípade ide skôr o to, aký ohromný je potenciál umelej inteligencie, ktorá sa dokázala nau?i? jazyk, písmo a ?týl textu. Ten potom prepracovala pod?a ?vlastnej hlavy?. Pod?a otca tohto systému mohla sie? neurónov vytvori? e?te dokonalej?í text, ak by mala k dispozícii omnoho viac in?pira?ného obsahu, kde by vyu?ila jednoduch?iu slovnú zásobu.

Nenechaj si ujs?
Toto je 10 seriálov, ktoré u? Netflix nevysiela a je to mo?no ve?ká ?koda. Niektoré skon?ili hne? po 1. sérii

Pre predstavu, akým spôsobom je prvých 5 kapitol napísaných, si pre?ítaj aj ?al?í úryvok. ?Jaime vzlykol v ?pine a pri?iel sa vy?plha? ved?a svojej spálne a my sme takmer na?li tunel naraz, ale mohli sme to ukon?i? bez boja, ak by ona zaspievala, potom mô?ete vzbúri? lesy pre ohe? na západe, kde potom nak?mime ostatných. Potkany sa vrátili domov k svojim ?ivotom.? Nie je to len Zack, kto by chcel pozna? tajomstvo pokra?ovania deja v Hrách o tróny, no na grandiózne finále si zrejme musíme e?te po?ka?. Ak ?a ale zaujala verzia od umelej inteligencie, doposia? napísaný text si mô?e? pre?íta? na tomto odkaze.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
25%
Páči sa mi to
25%
Chcem to
0%
Mám to
25%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
25%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]