?o si budeme klama?, prvotné pobláznenie spôsobené predstavením takmer bezrámikového phabletu Xiaomi Mi MIX dávno opadlo. S odstupom ?asu sa v?ak práve v?aka tomu mô?eme pozrie? na v?etky jeho nedostatky, ktoré by do príchodu jeho druhej generácie rozhodne mali by? vyrie?ené.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Niet najmen?ích pochýb o tom, ?e tento revolu?ný prístroj in?piroval v?etkých konkuren?ných výrobcov a zavial tak nový vietor do plachiet smartfónového priemyslu. Spolo?nosti Xiaomi tak v?a?íme za nový dizajnový trend, v?aka ktorému budú rámiky vôkol displejov v?etkých pripravovaných zariadení takmer nevidite?né. Za zmienku isto stoja vlajkové modely juhokórejských spolo?ností LG a Samsung, ktoré síce nezdie?ajú s MIX-kom rovnaké dizajnové ?rty, no ich in?pirácia je nepopierate?ná. Tento 6,4-palcový obor sa celkom ur?ite do?ká svojho nástupcu a napriek tomu, ?e o ?om nevieme zatia? ni?, dali sme dohromady zopár vecí, ktoré by sme na ?om rozhodne chceli, respektíve nechceli vidie?.

Medzinárodná dostupnos? a roz?írenie výroby

Áno, áno, je pravdou, ?e táto po?iadavka je skôr na?im zbo?ím prianím. Pravdou v?ak je aj to, ?e mnohí z nás si tento prístroj nemohli prezrie? na vlastné o?i práve kvôli tomu, ?e sa oficiálne predáva len v domovskej ?íne. Nu?, ako hovorí staré známe príslovie, lep?ie raz vidie? ako stokrát po?u?. Xiaomi Mi MIX je toho príkladom, nako?ko na?ivo vyzerá e?te o hodný kus lep?ie ako na fotografiách. Skuto?nos?, ?e je obrovský 6,4-palcový displej osadený do tela s rozmermi be?ného 5,5-palcového zariadenia pri reálnom poh?ade vyrá?a dych. To isté platí o prémiovom dizajne, na ktorý sa ?lovek doslova nevie vynadíva?.

Nenechaj si ujs?
Recenzia | Xiaomi Mi MIX: Dámy a páni, privítajte budúcnos? smartfónov

Tejto nepriaznivej situácii, bohu?ia?, neprospieva ani obmedzená výroba . ?ínsky gigant toti?to mesa?ne vyrobí len 10 000 kusov, ktoré sú v domovskej krajine vzápätí vypredané behom krátkej chvíle. Zopár jednotiek sa dostane do svetových e-shopov, odkia? si MIX bez ?a?kostí mô?eme objedna? aj my, no predsa len by bodla jeho medzinárodná dostupnos?. Za touto obmedzenou výrobou nepochybne stojí fakt, ?e tento bezrámikový prístroj bol, je a aj bude v?dy len konceptom toho, ako si ?ínska spolo?nos? predstavovala budúcnos? smartfónov. Zostáva tak veri?, ?e Xiaomi Mi MIX 2 opä? uká?e budúcnos?, av?ak s omnoho lep?ou dostupnos?ou.

E?te o nie?o lep?í displej

Uznávame, Mi MIX má ú?asný displej vysokých kvalít, ktorému sa len ?a?ko nie?o vyrovná. Práve preto ?a mohol tento bod mierne prekvapi?. Po dlh?om zamyslení v?ak sám zistí?, ?e jeho druhá generácia by skuto?ne mala by? vybavená e?te o nie?o kvalitnej?ím zobrazova?om, ktorý bude dosahova? jemnej?ie rozlí?enie. Konkurencia toti?to nespí a napríklad oba vlajkové modely Samsungu ponesú displeje s QuadHD+ rozlí?ením (3200 x 1800 pixelov). Xiaomi Mi MIX pritom na e?te o nie?o vä??ej uhloprie?ke nesie ni??ie rozlí?enie 2040 x 1080 pixelov, ?o dáva výslednú jemnos? 362 ppi. Tá by mala na pohodlné zobrazovanie plne posta?ova?, no rozmaznané oko jednotlivé pixely nájs? doká?e.

?al?ou vecou, ktorú by sme zmenili my, je pomer strán. Prvá generácia sa mô?e pochváli? pomerne netradi?ným pomerom 17:9, ktoré síce pri práci so systémom nevyzerá zle, no pri prehrávaní videí nastáva men?í problém. Drvivá vä??ina z nich je toti?to nato?ená vo formáte 16:9, ?o znamená, ?e sa pri prezeraní neprispôsobia na kompletne celú obrazovku tohto phabletu. Men?ia ?as? obrazovky je tak pri prehrávaní videí ?i filmov ?ierna. Mierna zmena pomeru na tradi?nej?ích 18:9 ?i u? spomínaných 16:9 by tak rozhodne nebola na ?kodu.
Premiestnenie selfie kamery

Iste vie?, ?e jedine?ný bezrámikový displej si so sebou zobral men?iu da?. Tradi?né prvky smartfónu museli by? nahradené alternatívami, v?aka ?omu sme sa do?kali zaujímavého piezoelektrického hovorového reproduktora, ktorý vlastne reproduktorom v skuto?nosti nie je. Zárove? v?ak musela by? premiestnená aj selfie kamera, ktorá sa ne??astne dostala do pravého spodného rohu.

zdroj fotografie: Gizmochina

Samozrejme, výrobca nemal ve?ký priestor na jej lep?ie umiestnenie, no zrejme by bolo o ?osi lep?ie, keby sa nachádzal v samotnom strede spodnej ?asti. Jej sú?asné miesto toti?to pri vytváraní fotografií pou?ívate? ?asto prekrýva rukou a jediným rie?ením je oto?enie smartfónu naruby. Do budúcna by tak mohlo Xiaomi vymyslie? nie?o podobne inovatívne ako so spomínaným hovorovým reproduktorom. Rozhodne by nám nepreká?alo, keby sa in?piroval nev?edným konceptom, ktorý si mô?e? prezrie? na obrázku vy??ie.

Veríme v ?al?iu revolúciu

Nenechaj si ujs?
CEO Xiaomi prezradil lákavé informácie o Xiaomi Mi MIX 2

Prvá generácia Xiaomi Mi MIX síce mala zopár men?ích nedostatkov, no v drvivej vä??ine ich zatienili v?etky jej klady. Ponúkla toti?to nie?o nové, ?o v technologickom svete donedávna nemalo obdoby. Sk?benie prvotriedneho dizajnu, výkonných ?pecifikácií a takmer nevidite?ných rámikov sa postaralo o vznik vskutku inovatívneho prístroja. Pravdou ale je, ?e tento smartfón sa nachádza len malý kúsok od úplnej dokonalosti. Veríme, ?e Xiaomi skrýva ?al?ie zaujímavé esá v rukáve, ktoré opä? vyrazia dych.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]