Na Slovensku ?ije mnoho ?ikovných a nadaných ?tudentov. Tí sa svojimi vedomos?ami doká?u pretla?i? a? do zahrani?ia na rôzne svetové sú?a?e, akou je napríklad aj Synchro University Challenge. Odtia? si tím ?tudentov zo Slovenskej technickej univerzity odniesol prvé miesto so svojim jedine?ným softvérom zameraným na bezpe?nos? v stavebníctve.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Sú?a? Synchro University Challenge u? ?tvrtý rok organizovala firma Synchro Software a zú?astnilo sa jej a? 100 ?tudentov zo 14 univerzít z celého sveta. Ví?azný tím na?ich ?tudentov rie?il otázku bezpe?nosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku. Prostredníctvom softvéru Synchro navrhli 3D BIM model hrubej stavby s bezpe?nostnými prvkami. Tím tvorili dvaja ?tudenti, Pavol Mayer a Dávid Sándor, pod vedením pedagóga Tomá?a Funtíka. Na otázku bezpe?nosti práce sa Pavol Mayer vyjadril takto:

?Bezpe?nos? pri práci je pod?a nás najdôle?itej?ia vec pri výstavbe. Aký význam má, ak sa postaví najkraj?ia, najvy??ia, alebo najkvalitnej?ia stavba, prípadne sa na nej skvelo zarobí, alebo sa postaví za rekordný ?as, ak sa z nej niekomu nevráti domov otec, man?el ?i syn??

zdroj fotografie: Screenshot/Palino/Youtube

Bezpe?nostné prvky modelu stavby museli ?tudenti najprv vytvori? pomocou softvéru a následne ich prida? do kni?nice BIM výrobkov, ktorá neobsahuje napríklad zábradlia ?i pracovné plo?iny, aby ich neskôr mohli vyu?i? v hrubej stavby. Následne v?ak vytvorili postupnos? krokov osádzania týchto prvkov, aby tak nenavrhli v praxi nerealizovate?né rie?enie. Z toho dôvodu sa vybrali priamo aj na stavbu, kde im odborníci zo spolo?nosti Skanska a.s. podali pomocnú ruku. ?tudenti tie? vytvorili cenové rozvrhy jednotlivých polo?iek.

zdroj fotografie: Imgur

Nenechaj si ujs?
Nesmierny úspech pre na?u krajinu! Elon Musk si vybral Slováka ako ?éfa pre vývoj autopilota Tesly

S takýmto návrhom doká?e mana?ér stavebnej firmy presne ur?i? cenu práce a materiálov, no aj to, v ktorý de? sa bude daná kon?trukcia stava? a aká firma to bude ma? na starosti. Svoj nápad v?ak roz?írili o prostredie virtuálnej reality. Tá mô?e by? vyu?itá napríklad pri ?koleniach o BOZP ?i analýze procesov a chýb projektu. S touto mo?nos?ou si tak mô?e simuláciu vo virtuálnej realite pozrie? na YouTube ka?dý, kto vlastní virtuálne okuliare pre smartfóny.

Ve?ký úspech slovenských ?tudentov prispel k rozvoju digitalizácie stavebníctva, no na?a krajina stále zaostáva napríklad za ?eskom ?i Nemeckom, kde sa pomocou BIM realizuje mno?stvo projektov. Vedúci projektu, Tomá? Funtík, na túto tému reagoval: ?Veríme, ?e v?aka tomuto ví?azstvu a jeho medializácii sa nám podarí slovenské stavebníctvo trochu prebudi? a prispie? k digitalizácii.? Títo ?tudenti sa sú?a?e Synchro University Challenge zú?astnili aj v minulom roku, kedy sa rovnako dostali medzi finalistov. Simuláciu ví?azného projektu si mô?e? pozrie? na prilo?enom videu.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
50%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]