Teleportácia bola dlhé roky ve?kou záhadou a o jej mo?nostiach ?pekulovalo mnoho vedcov, ktorí verili, ?e s pomocou kvantovej fyziky je tento jav naozaj mo?ný. Po mnohých pokusoch sa skuto?nú kvantovú teleportáciu poradilo uskuto?ni? a? v minulom roku dvom samostatným tímom mimo laboratória. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Tento neuverite?ný experiment sa podarilo uskuto?ni? vedcom v ?íne, ktorí úspe?ne odpálili zo Zeme fotón na satelit Micius vzdialený zhruba 500 km. Ten obsahuje extrémne citlivý foto-senzitívny sníma? ur?ený na zachytávanie jednotlivých fotónov vystrelených zo Zeme. Výskumníkom sa v?ak nepodarila iba prvá teleportácia fotónu zo Zeme na orbitu, ale zárove? vytvorili prvú kvantovú sie?. Vzdialenos? medzi satelitom a zdrojom fotónov bola historicky najvä??ia, preto?e doteraz sa na takúto dia?ku nepodarilo vykona? úspe?nú teleportáciu. ?Dia?ková teleportácia bola uznaná ako základný element v protokoloch ako sú rozsiahle kvantové siete a distribuované kvantové výpo?ty.? – vyjadrenie ?ínskeho tímu vedcov pre univerzitu MIT. Doteraj?ie pokusy s rovnakým cie?om v?ak boli obmedzované vzdialenos?ou medzi dvomi bodmi.

Teleportáciazdroj fotografie: Screenshot/minutephysics/YouTube

Fotóny sa toti? pri experimentoch v optických vláknach alebo vo?nom priestore strácali u? na dia?ku 100 km. Týmto úspe?ným vyslaním ?astice na vzdialenos? 500 km polo?ili vedci z ?íny základy pre e?te ambicióznej?ie projekty. Teleportácia je predsa len nie jav, s ktorým by sa be?ný smrte?ník stretával ka?dý de?. Mnoho z nás si teleportáciu predstavuje ako v populárnych sci-fi filmoch, no v tomto prípade je realita mierne odli?ná. Tento jav z ve?kej ?asti závisí na spleti kvantových ?astíc, ktoré sa v danom okamihu doká?u zhmotni? v priestore. V podstate zdie?ajú rovnakú existenciu, ktorá ale ostáva neporu?ená, aj ke? sú ?astice, ako fotóny rozdelené ve?kou vzdialenos?ou. Stav jedného je teda rovnaký ako stav druhého fotónu, pri?om sa okam?itá zmena na jednom z nich prejaví aj na tom druhom.

zdroj fotografie: Star Trek

Tento stav mô?e by? v budúcnosti vyu?itý na s?ahovanie informácií medzi dvomi fotónmi, ktoré sú od seba vzdialené. ?ínski vedci v experimente vystre?ovali sple? párov ?astíc rýchlos?ou asi 4000 fotónov za sekundu. Jeden z fotónov následne nasmerovali na satelit Micius, pri?om druhý fotón uchovali na Zemi. Medzi týmito fotónmi následne uskuto?nili merania, aby sa potvrdila existencia prepojenia. Jav v podstate nie je limitovaný vzdialenos?ou, no sie? je ve?mi citlivá a rýchlo sa mô?e poru?i?.

Nenechaj si ujs?
Vedci pri?li s ohromným objavom. Ná? mozog doká?e spracováva? okolie a? v 11 dimenziách! 

Úspe?ným experimentom sa v?ak vedci posunuli opä? o krok vpred a dosiahli prvý mí?nik pri formovaní my?lienky globálneho kvantového internetu. Princíp teleportácie ti názorne vysvetlí aj prilo?ené video. Doteraz tento fyzikálny jav in?piroval scenáristov a re?isérov mnohých sci-fi filmov. Ako sa zdá, tie sa pomaly stávajú realitou. Pred výskumníkmi stojí e?te dlhá cesta v objavovaní kvantových ?astíc a ich premiest?ovania. Predstav si v?ak, aké to bude o pár desiatok rokov? Teleportácia mô?e by? omnoho be?nej?ím a známej?ím javom ako je tomu dnes.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
100%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]