Neurovedci nedávno pri?li s novým objavom. Tvrdia, ?e ná? mozog je poprepájaný mnohopriestorovými geometrickými ?truktúrami. To najdôle?itej?ie tvrdenie v?ak je, ?e doká?e pracova? a? v 11 dimenziách.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Svet be?ne vnímame v trojrozmernom priestore, av?ak najnov?ia ?túdia práve pri?la s prevratným zistením. Výskumu sa venoval tím vedcov zo ?vaj?iarskej skupiny zvanej The Blue Brain Project. Vedci pou?ili algebrickú topológiu, ktorá sa zaoberá opisovaním vlastností rôznych objektov odhliadnuc od toho, ?i menia svoj tvar. Zistili, ?e neuróny majú tendenciu spája? sa do ur?itých zoskupení a ich po?et v skupinách má priamy vplyv na ich ve?kos?. „Dokonca len v miniatúrnych ?tiepkach sú ich desiatky miliónov. Hovoríme o 7 dimenziách. V niektorých ?astiach sme objavili ?truktúry disponujúce a? 11 dimenziami.“ hovorí vedúci výskumu, neurovedec Henry Markram.


zdroj fotografie: YouTube/The Brain Forum

Odhaduje sa, ?e ?udský mozog má a? neuverite?ných 86 miliárd neurónov. Nehovoriac o mno?stve rôznych bune?ných prepojení, ktoré formujú na?u impozantnú neuro-sie?. Pri tak enormných mno?stvách prepojení, sme stále nepri?li na to, ako vlastne nervová sústava funguje. Av?ak v?aka novému matematickému ?frameworku“ sme o krok bli??ie k tomu, aby sme jedného d?a boli schopní vyhotovi? digitálny model fungovania ná?ho mozgu. Napriek tomu ?e výskumníci zatia? s ur?itos?ou nevedia poveda?, ?o vlastne tieto neurónové ?zoskupenia“ v takto sofistikovanej forme vytvárajú, tieto zistenia sú zásadným objavom a príspevkom vo vedeckej komunite.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
70%
Chcem to
10%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
20%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Borovsky
Študák na výške & technologický geek milujúci minimalizmus, gúglovský material design, zaujimajúci sa o makroekonómiu a politiku.