Smartfóny patria u? dlhé roky medzi na?e najob?úbenej?ie a najpou?ívanej?ie zariadenia, no ka?dý pou?ívate? si svoj ideálny kúsok predstavuje inak. My sme pre teba pripravili jedine?nú kombináciu 14 prvkov z rôznych modelov, v?aka ktorým by tak v skuto?nosti mohol vzniknú? smartfón snov. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Dizajn prednej strany à la Xiaomi Mi MIX

samsungzdroj fotografie: Kristián Hru?ovský / FonTech

Xiaomi v minulom roku predstavilo skuto?ne úchvatný model Mi MIX, ktorý ako jeden z prvých dostal takmer bezrámikový displej. Pomer obrazovky k celej ploche prednej steny je dokonca e?te vä??í ako pri Samsungu Galaxy S8 ?i S8+. Xiaomi Mi MIX je tak v tomto prípade najlep?ou vo?bou a pre vytvorenie ná?ho vysnívaného smartfónu vyu?ijeme dizajn jeho prednej steny, ktorý stále doká?e uchváti? mnohých pou?ívate?ov.

Lesklé Jet Black prevedenie zadnej strany

zdroj fotografie: Apple

Povrch nového Samsungu Galaxy S8/S8+ tvorí na zadnej ?asti sklo, ktoré taktie? po keramike patrí medzi prémiové materiály vyu?ívané v kon?trukciách. Ideálnej?ou vo?bou pri výbere by v?ak bola hladká, lesklá a precízne spracovaná zadná stena, ktorou disponuje iPhone 7 / 7 Plus vo verzii ?Jet Black?. Tento variant si ob?úbilo mnoho fanú?ikov a musíme uzna?, ?e vyzerá naozaj luxusne, preto sme ju vybrali ako sú?as? ná?ho imaginárneho smartfónu snov.

4K obrazovka zo Sony Xperie XZ Premium

zdroj fotografie: Sony

Mnoho pou?ívate?ov si pohodlne vysta?í s FullHD rozlí?ením, ktoré výrobcovia stále vyu?ívajú aj vo svojich najnov?ích vlajkových lodiach. OnePlus prinieslo takýto displej do svojho nového zabijaka vlajkových lodí a toto rozlí?enie je aj na dne?nú dobu stále plne posta?ujúce. Pri vytváraní toho najdokonalej?ieho smartfónu by si v?ak rozhodne aj ty vyu?il to najlep?ie, ?o trh ponúka, a tým je 4K displej z novej Sony Xperie XZ Premium.

Fotoaparát Samsungu Galaxy S8

samsung galaxy s8zdroj fotografie: Dávid Igaz / FonTech

Táto hardvérová ?as? S8-?ky síce neobsahuje dva sníma?e ako je tomu u LG G6, OnePlus 5, iPhone 7 Plus ?i Huawei P10, no svojimi kvalitami ich doká?e prekona?. Ve? nie nadarmo patrí Samsung Galaxy S8 so svojim ?single? fotoaparátom medzi tie najlep?ie fotomobily sveta. Jeho kvality by sa tak rozhodne zi?li v na?om imaginárnom zariadení.

Nenechaj si ujs?
Najpokro?ilej?í smartfón doteraz ponúka viac, ako si mo?no myslí?. A toto je moja odpove?, pre?o
Sníma? odtla?kov prstov z OnePlus 5

zdroj fotografie: Dávid Igaz / FonTech

V prvom rade má OnePlus 5 ve?kú výhodu v ulo?ení samotného sníma?a, ktorý sa nachádza pod displejom. Túto vo?bu uprednost?uje mnoho fanú?ikov pred umiestnením na bo?nej hrane ?i ved?a zadného fotoaparátu ako pri Galaxy S8. ?al?ou vlastnos?ou, ktorou sníma? OnePlus 5 vyniká, je jeho rýchlos?.

Vodeodolnos? z LG G6 a Samsungu Galaxy S8

zdroj fotografie: LG

Túto vlastnos? mnoho pou?ívate?ov podce?uje, no v?dy sa zíde práve vo chvíli, ke? dôjde k stretu s vodou. ?i u? ide len o pár nevinných kvapiek, alebo pád do hlb?ej vody, vodeodolnos? doká?e hardvérové vnútornosti spo?ahlivo ochráni?. Certifikácie zabezpe?ujúca najvy??iu ochranu proti vniknutiu vody má ozna?enie IP68 a ochráni smartfón vo vode hlbokej 1,5 m po dobu a? 30 minút.

Najaktuálnej?í Android s launcherom z Google Pixel

zdroj fotografie: Google

Nenechaj si ujs?
Dokonalý smartfón neexistuje a ani existova? nebude. Pre?o?

Smartfóny Google Pixel majú pri odhalení novej verzie Androidu tú nespornú výhodu, ?e túto aktualizáciu dostávajú v?dy ako prvé. Taktie? im nemo?no uprie? aj ?astej?ie bezpe?nostné záplaty a ?istý, no moderný vzh?ad launcheru. Ten by si vo svojom smartfóne prial nejeden pou?ívate?. Práve kvôli modernému vzh?adu, najnov?ím aktualizáciám a ?irokým mo?nostiam úprav sme vybrali posledný Android spolu s launcherom z Google Pixel do toho ná?ho.

App Store

ios 11zdroj fotografie: Apple

Mnohí pou?ívatelia by najrad?ej vyu?ívali kombináciu najnov?ieho Androidu v spojení z launcherom z Google Pixel spolu s App Store a aplikáciami ur?enými pre opera?ný systém iOS. Mnohé z nich sú toti? pre systém od Apple navrhnuté o ?osi lep?ie ako ich ekvivalenty pre Android.

8 GB  RAM z OnePlus 5

zdroj fotografie: Dávid Igaz / FonTech

Mnoho výrobcov v dne?ných d?och pri návrhu volí pamä? RAM o kapacite 4 GB, no spolo?nos? OnePlus sa rozhodla vyt??a? z davu. Jej posledný zabijak vlajkových lodí dokazuje, ?e s 8 GB kapacitou sa toho dá zvládnu? omnoho viac a multitasking sa dostáva do úplne iného levelu. Svojou rýchlos?ou a výkonom v speedteste OnePlus 5 rozdrvilo nejedného konkurenta, vrátane iPhonov.

Procesor A10 z iPhonu 7

iphonezdroj fotografie: Pexels

Tento ?ip vyu?ívaný v posledných iPhonoch od Apple dostal v benchmarkových aplikáciách ve?mi slu?né hodnotenie, v?aka ?omu dokázal porazi? aj tie najnov?ie Androidy so Snapdragonom 835. Vo výkone mu pod?ahol aj Samsung Galaxy S8 ?i OnePlus 5, no neskôr predsa len na?iel svojho premo?ite?a, ktorým bolo HTC U11. Napriek tomu je procesor A10 ideálnou vo?bou, preto?e konkurencii trvalo a? príli? dlho, kým sa ho prekonala.

Bezdrôtové nabíjanie

samsung galaxy s8zdroj fotografie: Samsung

Táto technológia umo??uje pou?ívate?om pohodlne nabíja? svoj smartfón bez potreby pripojenia ku káblu nabíjacieho adaptéra. Sta?í ho len polo?i? na bezdrôtovú nabíjaciu podlo?ku. Tá sa v?aka induk?ným cievkam, ktoré sa nachádzajú aj v samotnom smartfóne, postará o doplnenie energie. Kto by túto inováciu vo svojom vysnívanom smartfóne predsa nechcel?

Rýchle nabíjanie Dash Charge

zdroj fotografie: OnePlus

Ak by v?ak vo?ba padla predsa len na klasické nabíjanie, rozhodne by ideálnym rie?ením bola technológia rýchleho nabíjania Dash Charge, ktorá umo??uje OnePlus smartfónom doplni? energiu extrémnou rýchlos?ou, pri?om sa telefón po?as nabíjania neprehrieva.

?Mamutia? batéria z ASUS ZenFone 3 Max

zdroj fotografie: Asus

Dne?né smartfóny sú vybavené iba priemernou kapacitou batérie, ktorá zabezpe?í pri ich výkone výdr? na jeden, nanajvý? dva dni. Akumulátor ASUSu ZenFone 3 Max by v?ak v kombinácii so softvérovou optimalizáciou a hardvérom z Google Pixel, Samsungu Galaxy S8 ?i iPhonu 7 mohol poskytnú? výdr? po?as dvoch alebo a? troch dní. ?ím je nutnos? nabíja? svoj smartfón zriedkavej?ia, tým je pou?ívate? spokojnej?í, a tak by sa takáto ve?ká 4100 mAh batéria hodila aj do vy?perkovaného smartfónu snov.

Cenovka ako pri OnePlus 5

zdroj fotografie: OnePlus

Pri zostavovaní ideálneho smartfónu by jeho cenovka zohrala podstatnú úlohu. Samozrejme, mohli by sme mu prideli? sumu, ktorú si pýtajú výrobcovia za lacné ?hlúpe? telefóny, no pri realistickom poh?ade by bolo správne nasadi? na ná? vysnívaný kúsok nálepku s cenou za OnePlus 5, ktorá je pri slab?ej verzii na úrovni 499 ?. Takáto hodnota by v?ak bola s vybranými vlastnos?ami a výbavou ná?ho modelu stále hlboko pod priemerom za ceny vlajkových lodí iných výrobcov.

Nenechaj si ujs?
Odrázda ?a oficiálna cena OnePlus 5? Vieme, kde ho kúpi? a? o 90 ? lacnej?ie

Bohu?ia?, takýto smartfón zrejme nikdy neuzrie svetlo sveta. Je v?ak skvelé si predstavi?, ?e by sme model s takouto výbavou vlastnili. V tom prípade by sa mnohí fanú?ikovia cítili ako v smartfónovom nebi. Ako sa ti pozdáva ná? vysnívaný smartfón? Neváhaj a svoj názor nám nechaj v komentári, kde mô?e? pokojne uvies? aj výbavu svojho ideálneho zariadenia.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
15%
Páči sa mi to
40%
Chcem to
25%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
20%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]