Slovensko nie je len malou krajinou v strede Európy. Z radov ?ikovných slovenských vývojárov toti? pochádzajú aj svetovo známe firmy, medzi ktoré tie? patrí Sygic. Navigácia tejto spolo?nosti teraz priná?a pre stovky miliónov pou?ívate?ov podporu pre roz?írenú realitu.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

V stredu spolo?nos? Sygic oznámila, ?e do svojej GPS navigácie priná?a podporu pre roz?írenú realitu. Funkcia nazvaná ako Real View Navigation má pomôc? pou?ívate?om pri orientácii v neznámom prostredí a zárove? zvý?i? bezpe?nos? pri ?oférovaní. Vodi?i toti? ?asto svoj zrak obracajú pri jazde na displej navigácie. Tým ignorujú dianie na vozovke pred nimi a vystavujú tak nielen seba nebezpe?ným situáciám. S roz?írenou realitou budú ma? cestu stále pred sebou aj pri poh?ade do navigácie a sníma? ju bude objektív fotoaparátu. Sygic je prvou spolo?nos?ou, ktorá dokázala prinies? roz?írenú realitu do prostredia naviga?ných systémov.

zdroj fotografie: Sygic

Nenechaj si ujs?
Jedna z najlep?ích svetových GPS navigácií dostáva nové funkcie. Slovenský Sygic bude e?te lep?í!

S jej vyu?itím tak vodi?i u? nikdy z cesty nespustia o?i. Po?as jazdy bude aplikácia v reálnom ?ase vykres?ova? smer jazdy, dopravné obmedzenia a ?al?ie informácie priamo v prostredí, ktoré sa nachádza pred vozidlom. Aktualizácia s touto významnou funkciou je u? na ceste k v?etkým majite?om. V nej je dostupná ako doplnková funkcia, ktorú si pou?ívatelia mô?u dokúpi? u? za necelých 10 ?.

Do tejto aplikácie v poslednom ?ase pribudlo mnoho nových vylep?ení, no roz?írená realita je jedným z najvýznamnej?ích. Spolu s Real View Navigation funciou chce Sygic vytvori? komplexný softvér, ktorý by na cestách vodi?ov informoval nielen o smere jazdy, ale aj o dopravnej situácii ?i turistických pamiatkach. Pod?a posledných správ spolo?nos? u? pre vývojárov vydala nové API, aby jej technológie mohli implementova? aj do svojich vlastných aplikácií. V blízkej budúcnosti v?ak pribudnú ?al?ie vylep?enia, ktoré túto navigáciu e?te viac zdokonalia. Vyu?íva? Sygic?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
50%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]