[Vyhodnotenie] Súťaž o skvelé inteligentné hodinky No.1 G4 so snímačom srdcového tepu

banner-mi-band-2
Tak ako sme s?úbili, krátko po sú?a?i o skvelé príslu?enstvo zna?ky Xiaomi, prichádzame s ?al?ou, tentokrát rýchlou sú?a?ou. Sta?í zodpoveda? jednu jednoduchú otázku a výhra mô?e by? va?a!

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

Vyhlásenie ví?aza

Na?a ?al?ia sú?a? je u konca a v?etkým zú?astneným by sme sa radi po?akovali za va?u priaze?. S rados?ou oznamujeme, ?e skvelé inteligentné hodinky No.1 G4 vyhráva ?itate? Denis Otrísal, ktorému srde?ne gratulujeme. Ostatní nemusíte zúfa?, preto?e u? teraz pripravujeme ?al?iu sú?a? :)

Pôvodný ?lánok

V spolupráci s výrobcom smartfónov a inteligentných hodiniek zna?ky No.1 sme pre vás pripravili ?al?iu zaujímavú sú?a?, tentokrát o jedny z ich najnov?ích hodiniek. Zodpovedaním jednej jednoduchej otázky mô?ete vyhra? ?ikovné smart hodinky No.1 G4, ktoré toho doká?u naozaj ve?a, o ?om sa u? ?oskoro budete môc? presved?i? v na?ej recenzii.

no1-g4-smart-hodinky (1)

Vpredu hodiniek nájdeme 1,2-palcový okrúhly displej s rozlí?ením 240 x 240 pixelov. Hodinky taktie? ponúkajú 128 MB interného úlo?iska a 32 MB opera?nú RAM pamä?. Dlhú výdr? zaru?í 350 mAh batéria. Hodinky prepojíte so smartfónom v?aka Bluetooth 3.0, no dajú sa vyu?íva? z ?asti aj samostatne, a to v?aka podpore microSIM kariet s 2G mobilným pripojením. Vítanou funkciou je aj sníma? odtla?kov prstov a vlastný opera?ný systém s mno?stvom aplikácií.

Princíp na?ej sú?a?e je jednoduchý. Sta?í odpoveda? na 1 nenáro?nú sú?a?nú otázku, ktorá sa týka výrobcu No.1. ?al?í bonus mô?ete získa?, ak sa pridáte na jednu z na?ich sociálnych sietí a tie? na Facebook výrobcu No.1, ako aj za verejné zdie?anie na?ej sú?a?e na va?om FB profile. Sú?a? trvá od dnes, 17.6.2016 po dobu 10 dní, teda do d?a 27.6.2016 do 22:00.

Sú?a?ný formulár

Sú?a? bola ukon?ená 27.6.2016 o 22:00.


Pravidlá sú?a?e:

 • Organizátorom sú?a?e je web Fonyzciny.sk.
 • Cenou v sú?a?i sú 1x inteligentné hodinky No.1 G4. Ceny do sú?a?e venoval výrobca No.1.
 • Do sú?a?e sa mô?u zapoji? v?etci ?itatelia webu zo Slovenska, s výnimkou redaktorov webu Fonyzciny.sk a zamestnancov No.1.
 • Platný a zaradený do ?rebovania o hlavnú výhru je vyplnený on-line formulár so správnymi odpove?ami na sú?a?né otázky.
 • Vyplnenie on-line formulára je bezplatné.
 • Sú?a? prebieha výhradne na stránke Fonyzciny.sk
 • Sú?a? za?ína 17.6.2016 a on-line formulár s odpove?ou by mal sú?a?iaci odosla? najneskôr do 22:00 hodiny d?a 27.6.2016.
 • ?rebovanie ví?aza sa uskuto?ní 29.6.2016. Výhercu sú?a?nej ankety budeme kontaktova? e-mailom a jeho meno uverejníme na stránke Fonyzciny.sk.
 • V prípade, ak sa výherca/výhercovia neozvú, výhra pripadne organizátorovi.
 • Cena nie je vymáhate?ná súdnou cestou a nie je mo?né uplat?ova? náhradné plnenie.
 • Ú?as?ou v sú?a?i ka?dý ú?astník súhlasí s jej pravidlami.
 • Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie, pred??enie alebo preru?enie sú?a?e alebo jej zru?enie v prípade nízkej ú?asti, ako aj na zmenu pravidiel sú?a?e. Akúko?vek zmenu pravidiel sú?a?e alebo jej zru?enie Organizátor oznámi na web stránke Fonyzciny.sk a na facebookovej stránke Fonyzciny.sk.
Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Kristián Hrušovský
Zakladateľ portálu FonTech.sk, milovník IT, smartfónov a kvalitnej hudby. Nepohrdnem ani kvalitnou turistikou na horskom bicykli či dobrým jedlom. Kontaktovať ma môžete na [email protected]