Ministerstvo životného prostredia si pri návratnosti jednorazových nápojových obalov v systéme zálohovania položilo vyššie ciele. Tie sú pretavené do novely zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, ktorú dnes schválili poslanci Národnej rady SR. Namiesto pôvodnej 77 percentnej návratnosti PET fliaš a plechoviek v roku 2023 sa cieľ navyšuje na 80 percent a v roku 2024 by Slovensko malo dosiahnuť návratnosť na úrovni 85 percent. Slovensko sa zároveň zaväzuje, že cieľ 90 percentnej návratnosti dosiahne už v roku 2025.

Zákon pôvodne stanovoval, že prostredníctvom systému zálohovania sa do konca roku 2022 vráti najmenej 60 percent celkovej hmotnosti obalov, uvedených v roku 2022 na trh. V roku 2023 mala návratnosť vzrásť na 77 percent a od roku 2027 mala dosahovať úroveň minimálne 90 percent.

Plechovky mali určené nižšie ciele, ako PET fľaše. Po novom však budú ciele pre návratnosť pre oba druhy obalov jednotné. Zmení sa aj výška pokuty v prípade nedodržania cieľov návratnosti do zálohovacieho systému. Jej výpočet sa po novom stanoví tak, aby pre správcu zálohového systému bola viac citeľná a správca ju neuhrádzal zo sumy nevyplatených záloh.

Spravovať to bude súkromník

Novela dopĺňa kontrolné právomoci Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) voči správcovi zálohového systému. Ten bude povinný na mesačnej báze zverejňovať výkaz platieb v rozsahu stanovenom ministerstvom. Zároveň aj každých šesť mesiacov v termínoch do 31. júla a do 31. januára bude povinný MŽP zaslať správu o svojej činnosti za kalendárny polrok. Správa bude obsahovať prehľad o stave zálohového systému, údaje o stave plnenia cieľov návratnosti, či definovanie potenciálnych problémov pri plnení cieľov. Jednou z kľúčových právomocí envirorezortu bude menovanie troch zástupcov štátu do dozornej rady správcu zálohového systému. Príslušný člen dozornej rady sa bude môcť podieľať na kontrole účtovníctva správcu a komunikovať s MŽP.

Výrobcovia nápojových obalov budú musieť na požiadanie distribútora preukázať splnenie si povinnosti registrácie u správcu zálohovacieho systému. Zákon ukladá obidvom týmto subjektom zákaz umiestňovať na trh, alebo na pulty predajní nápojové obaly, ktoré neboli registrované u správcu. Týmto opatrením sa predchádza vstupu na trh tých nápojových obalov, ktoré nie sú pokryté zálohovým systémom.

Výnimku zo zálohovania budú mať nápojové obaly, ktoré:

• Sú poskytované prevádzkovateľom cestnej, leteckej, vodnej, alebo železničnej dopravy, podliehajúcej jurisdikcii Slovenskej republiky, ktorí vykonávajú osobnú prepravu na medzinárodných trasách;

• Sú dodávané s tovarom, oslobodeným od dane z pridanej hodnoty, alebo od spotrebnej dane a určeným na predaj v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a prístavov, alebo na zásobenie lietadiel či lodí, ktoré bezprostredne opustia územie Európskej únie;

• Správca zálohového systému technicky nedokáže odobrať štandardným spôsobom

• Sú poskytované v rámci predaja na trhových miestach v súhrnnom množstve menej ako 100 kilogramov za jeden kalendárny rok.

Zálohovanie jednorazových nápojových obalov sa spustí 1. januára 2022. V tejto chvíli vrcholia posledné prípravy odberných miest, ktorých je približne 2 000. Celkovo 1 800 z nich je automatizovaných, zvyšné odberné miesta budú fungovať na princípe manuálneho zberu.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú