Rada ministrov členských krajín EÚ v pondelok v Bruseli prijala zákon o emisne neutrálnom priemysle, čím bol urobený posledný krok v tomto legislatívnom procese. Cieľom schváleného nariadenia je podporiť priemyselné nasadenie čistých bezemisných technológií, ktoré sú potrebné na dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti klímy, a to s využitím sily jednotného trhu na posilnenie pozície Európy ako lídra v priemyselných ekologických technológiách.

Zákon o emisne neutrálnom priemysle je jedným zo základných kameňov novej priemyselnej politiky Únie. Európe pomôže súťažiť v oblasti ekologických technológií a zabezpečí, že tento príspevok k boju proti zmene klímy zníži závislosť EÚ, posilní jej strategickú autonómiu a pomôže pri vytváraní rastu a nových pracovných miest.

Uvedený zákon vytvorí priaznivé podmienky pre investície do zelených technológií tým, že sa zjednoduší proces udeľovania povolení pre strategické projekty, uľahčí sa prístup na trh pre strategické technologické produkty, zvýši kvalifikovanosť európskej pracovnej sily v bezemisných sektoroch a vytvorí platformu na koordináciu činnosti EÚ v tejto oblasti. Na podporu inovácií zákon predvída vytvoriť priaznivé regulačné rámce na vývoj, testovanie a odsúhlasenie inovatívnych technológií.

Pokrok smerom k dosahovaniu cieľov zákona o emisne neutrálnom priemysle sa bude merať pomocou dvoch orientačných referenčných hodnôt. Po prvé, aby výrobná kapacita zelených technológií, ako sú solárne panely, veterné turbíny, batérie a tepelné čerpadlá, dosiahla 40 % potrieb EÚ. Po druhé, je tu osobitný cieľ zvýšiť podiel týchto technológií v Únii so zámerom dosiahnuť 15 % celosvetovej produkcie do roku 2040.

Okrem toho zákon o emisne neutrálnom priemysle stanovuje ročnú kapacitu uskladnenia najmenej 50 miliónov ton CO2, čo sa má dosiahnuť do roku 2030 v geologických úložiskách nachádzajúcich sa na území Únie.

Odsúhlasením Rady EÚ (ministri členských krajín) bol tento zákon prijatý. Po jeho podpísaní predsedom Európskeho parlamentu a predsedom Európskej rady bude nariadenie zverejnené v Úradnom vestníku EÚ a nadobudne účinnosť dňom jeho zverejnenia.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú