banner-note-7
Gadgety z ?íny ste si ve?mi ob?úbili, ?o nás samozrejme nesmierne te?í. U? pre?lo neuverite?ných 70. dielov, ktoré priniesli desiatky, ba a? stovky parádnych gadgetov z ?ínskych e-shopov. Za prejavenú podporu po?as sedemdesiatich sobôt sme sa rozhodli, ?e prinesieme úplne nové, ove?a lep?ie Gadgety z ?íny s nadupanými novinkami.

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

Po novom teda mô?ete o?akáva? od nás v ka?dom 10. dieli plnohodnotnú recenziu piatich gadgetov, ktoré reálne kúpime a vyskú?ame. Opä? sme v tomto smere prví na Slovensku a pevne veríme, ?e vám u?ah?íme nakupovanie. Ak dosiahne tento ?peciálny diel dostato?ný dosah a bude úspe?ný, s?ubujeme, ?e recenzie gadgetov budeme priná?a? ?astej?ie. Pohodlne sa usa?te a vychutnajte si prvú päticu recenzií zaujímavého príslu?enstva.

Dr?iak káblov

Hne? na úvod za?neme praktickým rie?ením pre v?etkých, ktorí majú na pracovnom stole neustále neporiadok. ?ikovný organizér káblov je neocenite?nou pomôckou, ktorá doká?e za pár eur zmeni? celkový dojem zo stola. Gadget prichádza v decentnej krabi?ke. Po otvorení na nás ihne? ?aká samotný dr?iak káblov v modrom prevedení. Ak by vám táto farba nevyhovovala, k dispozícii je aj ?ierne, zelené a ?ervené farebné prevedenie.

gadgety-special-1 (30)

gadgety-special-1 (31)

No teraz si povedzme nie?o k dr?iaku. Ten je vyrobený z kvalitného plastu, ktorý absolútne nesmrdí a celý princíp funk?nosti je naozaj jednoduchý. Pod rovnou plochou je umiestnený magnet, ktorý dr?í 3 men?ie ?guli?ky?. Práve do nich sa vkladajú káble a aj oni majú na spodku magnet, aby sa dokázali udr?a? na spomínanej rovnej ploche s magnetom. V?etky plastové diely sú kvalitne skon?truované a ur?ite sa len tak ?ahko nezlomia. Dúfam, ?e som to nevysvetlil príli? komplikovane a lep?í preh?ad ponúknu na?e fotografie ni??ie.

Kúpi? za 6,45 ?

MicroUSB kábel s magnetickou koncovkou a obalom z nylonu

?tandard microUSB typu B u? pomaly mizne z nových smartfónov a nahrádza ho reverzibilný USB Type-C konektor. V prípade, ?e e?te stále vlastníte zariadenie s týmto star?ím konektorom, druhý gadget je dokonalým doplnkom k smartfónu alebo tabletu. Tento kábel s magnetickou koncovkou prichádza v balení s rozsypanou ?ín?tinou na prednej strane, no tá nás nemusí zaujíma?. Dôle?itý je obsah a ten je perfektný. Kábel pôsobí ve?mi dobrým dojmom, k ?omu prispieva aj spomínané potiahnutie nylonom, ktorý ochra?uje mikrovlákna vo vnútri. Zlatá farba navy?e dodáva ten správny ?mrnc. V malom bielom dr?iaku v pravom hornom rohu nájdeme adaptér s microUSB koncovkou, ktorú zasunieme do konektora zariadenia.

gadgety-special-1 (19)

gadgety-special-1 (20)

D??ka kábla je 1,2 m a doká?e prepusti? maximálny prúd 2,4A a napätie 5V. Cena 11 ? síce nie je práve najni??ia, no kúpu ur?ite neo?utujete. Na záver máme e?te malý tip. Najpraktickej?ie je vyu?íva? tento kábel s nejakým krytom, ktorý ukryje spomínaný magnetický adaptér. Na fotografiách ni??ie nájdete presne toto rie?enie, ktoré vyzerá vskutku ve?mi dobre.

Kúpi? za 11,06 ?

BlitzWolf BW-P2 powebanka s kapacitou 3350 mAh

gadgety-special-1 (2)

Spolo?nos? BlitzWolf máme úprimne ve?mi radi. Je to ten typ výrobcu, ktorý neustále inovuje svoje portfólio o lákavé novinky z rôznych oblastí priemyslu. Gadgety od tohto výrobcu dosahujú ?pi?kové kvality, no zárove? sa dr?ia tradície cenovej dostupnosti pre naozaj ?irokú verejnos?. Vo ve?mi dobrom svetle sa ukázala aj powerbanka BW-P2 s men?ou, 3350 mAh kapacitou. Balenie nie je ni?ím výnimo?né a je to len oby?ajný kartón. Vo vnútri v?ak nájdeme manuály, samotnú powerbanku a microUSB kábel. Priblí?me si teraz trochu samotnú powerbanku. Tá je vyrobená z kvalitného hliníka v matnom ?iernom prevedení. Pravá strana ukrýva zapínacie tla?idlo, logo spolo?nosti, respektíve ?tvoricu LED diód, ktoré ukazujú aktuálnu kapacitu.

gadgety-special-1 (3)

gadgety-special-1 (6)

?avá strana ostala úplne prázdna a zovnaj?ok dotvára u? len USB port a microUSB konektor pre nabíjanie samotnej powerbanky. Ak sa pozrieme na nabíjacie vlastnosti, P2-ka doká?e nabíja? pri maximálnom výstupe 5V/2A, ?o predstavuje základ nabíjania v dne?nej dobe. ?lánky batérií sú dodávané spolo?nos?ami Panasonic a SANYO, ktoré sú v tejto oblasti jedny z tých najlep?ích. Celkové rozmery ?inia 10.1 x 2.2 x 2.2 cm pri výslednej hmotnosti 80 g. Powerbanka je ve?mi praktická a bez problémov sa zmestí aj do vrecka nohavíc, pri?om v ruke pôsobí naozaj hodnotným dojmom.

gadgety-special-1 (8)

Na záver si e?te pripome?me, ?e zariadenie integruje mno?stvo bezpe?nostných poistiek pre minimalizovanie prípadných hrozieb. BlitzWolf BW-P2 je jednozna?ne výborná vo?ba v prípade, ?e h?adáte praktickú externú batériu, ktorú rýchlo vytiahnete a nabijete zariadenie o nieko?ko desiatok percent v nejakej núdzovej situácii. Môj osobný smartfón OnePlus 3 dokázala dobi? takmer doplna. S cenou mierne nad 10 ? predstavuje táto powerbanka od BlitzWolf ve?mi dobrého pomocníka v núdzových situáciách.

Kúpi? za 10,14 ?

Nabíja?ka BlitzWolf s podporou rýchleho nabíjania QuickCharge 2.0 a výkonom 30W

V ?ase, ke? mobily robia ?Bummm…? je kvalitná zna?ková nabíja?ka od Blitzwolf to pravé, na ?o sa mô?ete obráti?. Nielen, ?e va?e zariadenie nabijete plnou rýchlos?ou, ale aj bezpe?ne. Pocit poctivej kvality z tejto nabíja?ky sr?í v ka?dom momente. Sved?í tomu predov?etkým balenie v malej kartónovej krabi?ke. Vnútri nájdeme nabíja?ku a malú karti?ku, ktorá pre vás skrýva odkaz pod?a vá?ho pocitu z produktu. Samotná nabíja?ka je vyrobená z plastu. EU zakon?enie výborne pasuje do ka?dej tradi?nej zásuvky. Na výstupe dostávame hne? 2 USB porty, v?aka ?omu mô?eme nabíja? a? 2 zariadenia sú?asne. Prvý USB port zvládne napája? zariadenie kon?tantným napätím 5 V pri prúde a? do 2,4 A, ?ím uspokojí aj tých najtvrd?ích ?rútov energie.

Blitzwolf_30W-charger-7

Blitzwolf_30W-charger-6

Ak vlastníte tie? zariadenie s podporou QuickCharge 2.0 od Qualcommu, mô?ete ho pripoji? do e?te rýchlej?ieho portu. Tu získa va?e zariadenie prvotriednu starostlivos? a ?obed? o troch chodoch. Konkrétne 5 V pri 2,4 A, 9 V pri 2 A, 12 V pri 1,5 A. Ak nevlastníte zariadenie s podporou QC 2.0, port sa správa rovnako ako oby?ajný. Oba porty si zachovávajú svoju pevnos? aj po 6 mesa?nom pou?ívaní. Nabíja?ka je tichá. Za kvalitami tejto nabíja?ky si stojí aj samotný výrobca, ktorý ponúka továrenskú záruku a? 18 mesiacov.

Kúpi? za 11,06 ?

Dok s USB konektorom typu C

Dok-07

Ak si potrpíte na úh?adný pracovný stôl, kde má v?etko svoje miesto, tento posledný gadget je práve pre vás. Najlep?ia mo?nos?, ako zakomponova? vá? smartfón na stôl je pomocou doku.  Dok je vlastne malý stojan na mobil so vstavanou nabíja?kou a káblom na prenos dát. V?aka nemu mô?ete smartfón nabíja? a ma? na stole sú?asne. Nezaberá pri tom ve?a miesta, preto?e je vo vertikálnej polohe. Najlep?í efekt docielite zapnutím ?etri?a displeja na va?om smartfóne po pripojení k nabíja?ke. Z vá?ho smartfónu sa tak rázom stanú digitálne hodiny alebo fotorám?ek. Tento dok prichádza v malej papierovej krabi?ke z tvrdého papiera.

Dok-11

Samotný dok je zlo?ený z plastového stojana a integrovaného USB kábla typu C s d??kou 1 meter. Plast pôsobí na dotyk príjemným a kvalitným dojmom. Na spodnej strane nájdeme proti?mykovú podlo?ku, ktorá príjemne prichytáva ka?dú smietku prachu a dosta? ju z nej je takmer nemo?né. USB konektor je umiestnený v pru?nom k?be. V?aka tomu mô?ete mobil pohodlne zapoji? a oprie?. Dok si poradí aj s pokro?ilými technológiami rýchleho nabíjania. Zvláda prenos 5-12V pri prúde 1A. K dispozícii je aj variant s microUSB konektorom.

Kúpi? za 6,45 ?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
14%
Páči sa mi to
69%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
17%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]