Spolo?nos? SpaceX ?ne v posledných mesiacoch jeden úspech za druhým. Vo svojich vesmírnych programoch doteraz spolo?nos? realizovala najmä komer?né lety, pri ktorých do vesmíru vyná?ala satelity pre ?írenie televízneho signálu. Teraz v?ak mala SpaceX znova príle?itos? so svojou novou raketou Falcon 9 vyletie? do vesmíru, no na palube bol tentokrát nalo?ený armádny satelit. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Po opakovanom pou?ití rakety Falcon 9 dnes vyrazila do vesmíru nová raketa rovnakého typu za ú?elom vynesenia ?pioná?neho satelitu NROL-76 pre Národný prieskumný úrad. Pre SpaceX to znamená ich prvú najtajnej?iu misiu, popri ktorej spolo?nos? musela dodr?a? v?etky vládne a vojenské bezpe?nostné ?tandardy a prísahy. Po vypustení satelitu sa raketa Falcon 9 úspe?ne vrátila na pristávaciu plochu spolo?nosti nazvanú Landing Zone 1 v Cape Canaveral na Floride. Tým sa spolo?nosti SpaceX u? po ?tvrtýkrát podarilo pristá? s raketou rovnakého typu. Mo?nos? vyná?a? do vesmíru armádne satelity získala spolo?nos? e?te v roku 2015 v?aka ?peciálnemu certifikátu od amerického letectva.

Ke??e sa nejednalo o komer?nú misiu, tak presnej?ie detaily a ú?el, na ktorý má armádny satelit slú?i? nie sú známe. Po?as ?ivého vysielania taktie? neboli pre divákov dostupné zábery z celého letu, ale len z po?iato?ného ?tartu rakety. Pri pristávaní v?ak mali mo?nos? sledova? Falcon 9 z viacerých uhlov, pri?om spôsob, ktorým raketa pristávala, sme doteraz v ?ivom vysielaní nemali mo?nos? vidie?. U? minulý mesiac spolo?nos? SpaceX dokázala, ?e je mo?né s jej raketou Falcon 9 realizova? opakované lety do vesmíru.

Nenechaj si ujs?
SpaceX prepisuje históriu! Tejto mladej spolo?nosti sa podarilo nie?o, o ?o sa NASA pokú?ala desa?ro?ia

Vtedy sa jej s inou raketou Falcon 9 podarilo vyletie? a pristá? na Zemi hne? nieko?kokrát. Zatia? nie je známe, kedy spolo?nos? plánuje znova vyu?i? túto novú raketu Falcon 9. Pre armádu v?ak ide o ve?ký skok vpred, ke??e sa pri misiách u?etrí nemalé mno?stvo finan?ných nákladov. SpaceX zárove? zkracuje dobu návratu svojich rakiet na Zem. V snahe tento ?as e?te viac skráti?, vyzval Elon Musk zamestnancov tejto vesmírnej spolo?nosti, aby sa pokúsli pripravi? raketu na ?al?í let behom 24 hodín.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]