Vizionár Elon Musk a jeho spolo?nos? SpaceX plánujú ?al?í ve?ký po?in. Do roku 2019 chcú na obe?nú dráhu Zeme dopravi? satelity, ktoré budú poskytova? vysokorýchlostný internet. Ak teda v?etko pôjde pod?a plánu, sie? by mala by? plne funk?ná do roka 2024.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Projekt Elona Muska ?ne jeden úspech za druhým. Latku svojho úspechu v?ak chcú posunú? e?te vy??ie. V novembri minulého roka spolo?nos? po?iadala regula?ný úrad FCC o povolenie vysla? na obe?nú dráhu Zeme 4425 satelitov ur?ených na poskytovanie vysokorýchlostného internetu. Na senáte ?irokopásmovej infra?truktúry Spojených ?tátov vysvetlila podpredsední?ka pre vládne zále?itosti spolo?nosti SpaceX, Patricia Cooper, plán, ktorý zah??a zámer spusti? program v priebehu roku 2019.


zdroj fotografie: Pinterest

Prvý krok zah??a vypustenie prototypu satelitu koncom tohto roka. Ten by mal nasledova? ?al?í v prvých mesiacoch toho nasledujúceho. Tieto testovacie prototypy satelitov budú demon?trova? plány spolo?nosti a schopnos? poskytova? vysokorýchlostný internet. Za predpokladu, ?e testy prebehnú úspe?ne, SpaceX plánuje za?a? budova? vlastnú sie? u? v roku 2019. Následne v postupných fázach vy?le v?etky zvy?né satelity. V tomto bode by mala sie? dosiahnu? plnú kapacitu s po?tom 4425 satelitov. Tie budú dopravené na obe?nú dráhu vo vý?kach pribli?ne 1110 a? 1325 kilometrov pomocou rakety Falcon 9. Tá u? úspe?ne vyniesla do vesmíru ?pioná?ny satelit NROL-7 a pristála spä? na Zemi.


Zdroj fotografie: Screenshot/Youtube – SpaceX

Celý systém by mal poskytova? vysokorýchlostný internet dosahujúci aktuálnu rýchlos? optického internetu. SpaceX tie? tvrdí, ?e systém je navrhnutý tak, aby bol  prispôsobivý a ?schopný dynamicky riadi? ve?ký zväzok lú?ov s cie?om sústredenia kapacity tam, kde je to potrebné?. Cooperová uviedla, ?e pou?ívanie vesmírnej siete znamená, ?e spolo?nosti nemusia in?talova?, meni?, búra? a opätovne in?talova? kabelá?, aby poskytovali spo?ahlivé internetové slu?by. SpaceX má tak pred sebou ve?kú a skuto?ne ne?ahkú výzvu. Ak bude jej projekt úspe?ný, poskytne vysokorýchlostný internet obrovským masám ?udí po celej Zemi.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
50%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
50%
O autorovi
Dávid Hrabčák
Som študent doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Multimediálne telekomunikácie. Moderné technológie sú pre mňa nie len niečo, čo študujem, ale aj koníček. Okrem technológií rád počúvam a tvorím elektornickú hudbu.