Tesla prednedávnom pritiahla pozornos? technologických nad?encov novým produktom. Je ním solárna strecha, ktorá mnohých prekvapila vlastnos?ami a prijate?nou cenou. Teraz v?ak na ?u vyvíja nátlak naozaj vá?na konkurencia.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Dizajn solárnej strechy od Forward Labs nie je a? tak výnimo?ný a je ve?mi podobný tradi?ným strechám. Av?ak tvoria ju monokry?talické solárne ?lánky s vy??ou hustotou ne? ponúkajú solárne strechy od iných výrobcov. Vo?i po?inu od Tesly sa lí?i ?al?ími dôle?itými vlastnosti. Kým tú od Tesly tvoria jednotlivé ?kridle, Forward Labs ju ponúka ako jeden obrovský vrstvený kus. Povrch tvorí tvrdené sklo, pri?om pod ním sa nachádza vrstva s ?optimálnym chromatickým plá??om?. ?al?ou výhodou je cena, ktorá je v porovnaní so strechou od Tesly ni??ia o 33 %. CEO spolo?nosti uviedol, ?e ich produkt sa bude predáva? v prepo?te za 75 ? za m2. V prípade solárnej strechy je doplatok 2,88 ? za ka?dý watt.

solárna strecha
zdroj fotografie: Forward Labs

Nenechaj si ujs?
Elon Musk spú??a predaj solárnej strechy! Stojí e?te menej ako klasická ?kridla a má aj do?ivotnú záruku

Aby toho nebolo málo, tak Forward Labs úto?í na spolo?nos? známeho Elona Muska aj rýchlej?ou in?taláciou strechy. Presný ?as síce neodznel, no výrobca udáva, ?e v porovnaní s ostatnými solárnymi strechami mô?e by? tá jeho nain?talovaná za polovi?ný ?as. Celý systém je pasívne chladený v?aka vzduchovým medzerám pod panelmi. V prípade, ?e sa niektorý z panelov po?kodí, mô?e by? odobratý a nahradený novým. K záveru si pre?ítaj výrok generálneho riadite?a spolo?nosti, ktorým priamo podpichuje Teslu. ?Je zlé znehodnocova? domy ?udí nie?ím, ?o nevyzerá dobre. Je tie? zlé dáva? do striech diery; je nesprávne bojova? s asociáciami majite?ov domov; a ur?ite nie je správe núti? ?u?om nie?o, ?o nechcú?.

solárna strechazdroj fotografie: Forward Labs

Rezervácie prijíma výrobca u? teraz, av?ak in?talácie za?ne poskytova? a? za?iatkom budúceho roka. Spolo?nos? tie? za?ala spolupracova? s konven?nými výrobcami striech, aby mohla recyklova? odstránené stre?né materiály. Ak by si mal dostatok pe?azí a mohol by si si vybra? medzi solárnou strechou od Tesly a od Forward Labs, ktorá by to bola?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
29%
Páči sa mi to
57%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
14%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.