Solárna energia a jej výroba sa v posledných rokoch stáva stále lacnej?ou. Aj napriek hrozbe globálneho otep?ovania a klimatických zmien, svet e?te stále nepre?iel na ?istú energiu a na?alej vyu?íva fosílne palivá. Pre?o?

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ceny obnovite?ných zdrojov energií

Aj bez dotácií sú nové veterné a solárne elektrárne zvy?ajne lacnej?ie ako nové elektrárne vyrábajúce energiu pomocou uhlia, jadrovej energie alebo zemného plynu. Pod?a spolo?nosti Lazard odhadované úrovne nákladov na energiu ukazujú, ?e obnovite?né a ?isté zdroje elektrickej energie v priemyselnom meradle sú ove?a menej nákladné ako tradi?né fosílne zdroje energie. Solárna energia je lacnej?ia nielen v USA, ale jej náklady pomaly klesajú aj v Indii, ?íne, Saudskej Arábii, Austrálii ?i Európe. Celosvetovo sa v?ak v priemere náklady na solárnu energiu dostali na úrove? nákladov za uhlie. Solárna energia má potenciál klesajúceho trendu nákladov oproti fosílnym palivám, ktorých zdroje sú navy?e obmedzené.


zdroj fotografie: Pixabay

Súhrnne dáta o cenách a nákladoch na in?taláciu solárnych zariadení potvrdzujú, ?e sú minimálne na rovnakej úrovni ako za fosílne palivá a mô?e by? ?oskoro aj lacnej?ie. V USA boli v roku 2015 náklady na in?taláciu solárnych zariadení v priemere ni??ie ako pribli?ne 43 ? za megawatthodinu v ?tyroch z piatich regiónov. V piatom sa náklady pohybovali na úrovni 53 ?. Nárast nákladov bol ale spojený s tým, ?e v piatom regióne sa ceny energií pohybujú vy??ie kvôli ni??ím teplotám po?as roka.

zdroj fotografie: Pixabay

Byrokracia alebo nepodlo?ené fakty ?

Napriek stále klesajúcim cenám a neustále vy??ej popularite solárnej energie, vä??ina elektrárni ?i obytných domov nie je pohá?aná obnovite?nými zdrojmi. Pre?o? Energetické zmeny, ktoré so sebou zavádzanie obnovite?ných zdrojov priná?a, sú v rozpore s komplexnými sociálnymi a regula?nými systémami. Elektrická energia ako základná potreba sa predáva ako silne regulovaná verejná slu?ba. Energetické spolo?nosti investovali v minulosti do výstavby infra?truktúry nemalé peniaze. Teraz profitujú z predaja elektrickej energie, ale tie? prevzali zodpovednos? za udr?anie týchto starnúcich elektrických vedení a rozvodných sietí.


zdroj fotografie: Pixabay

Pokles cien a zvý?ená atraktivita solárnej energie spôsobili, ?e mnohé spolo?nosti ?i domy za?ali in?talova? solárne panely. Náhle zákazníci elektrárenských spolo?ností ?erpajú menej energie z rozvodných sietí a po?adujú zaplatenie za energiu, ktorú do nej vrátia. Zákony v?ak na mnohých miestach uznávajú, ?e na rozdiel od energetických spolo?ností, individuálni u?ívatelia elektrickej energie, ktorí si in?talujú solárne zariadenia, nepomáhajú udr?iava? energetickú sie?.

Financovanie…

Ako reakciu na túto skuto?nos? ú?tujú zákazníkom poplatok za pou?ívanie slne?nej energie, aj ke? je energia ?astokrát lacnej?ia alebo v niektorých prípadoch zadarmo. Napríklad v Kalifornii platí zákon, ktorý vy?aduje, aby v?etci zákazníci prispievali rovnakou mierou k údr?be siete, bez oh?adu na to, akú energiu pou?ívajú alebo ?i ?ou prispievajú.


zdroj fotografie: Pixabay

?al?ím problémom, ktorým mnohí argumentujú, je základný nedostatok financovania. Ke??e ide o nov?iu technológiu, neexistuje to?ko systémov financovania. Av?ak jedným z najhlavnej?ích dôvodov, pre?o stále svet podporuje fosílne palivá, sú otázky, ?i je globálne otepovanie a zmena klímy skuto?ná. Ve?ké energetické spolo?nosti nechcú prís? o svoje vynalo?ené peniaze a hlavne peniaze od zákazníkov. Preto ?astokrát vná?ajú do týchto otázok nejasnosti ?i dokonca globálne otep?ovanie popierajú.


zdroj fotografie: Pixabay

Kedy teda nastane úplný prechod na obnovite?né zdroje elektrickej energie? ?as? odpovede na túto otázku spo?íva v tom, ?i budú zákazníci vyu?ívajúci obnovite?né zdroje energie stále znevýhod?ovaní zo strany energetických spolo?ností. ?al?ia ?as? odpovede spo?íva v tom, ?i a hlavne kedy budú upravené zákony podporujúce ?istú energiu zo strany ?tátov a ve?kých miest. V neposlednom rade ostáva otázka, kedy pokro?íme v oblastiach, ako sú vylep?enia technológií batérií, solárnych panelov a financovania.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
100%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Hrabčák
Som študent doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Multimediálne telekomunikácie. Moderné technológie sú pre mňa nie len niečo, čo študujem, ale aj koníček. Okrem technológií rád počúvam a tvorím elektornickú hudbu.