Herný svet sa vyvíja závratným tempom a neustále mô?eme sledova? mnohé skvelé inovácie, ktoré nám do hier vývojárske ?túdiá vlo?ili. Titul Star Citizen prinesie funkciu sledovania pohybov tváre pou?ívate?a, s ktorou bude komunikovanie v hre omnoho reálnej?ie ako doposia?. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Emócie v priamom prenose

Hru Star Citizen vyvíja ?túdio Cloud Imperium Games, ktoré si pre hrá?ov pripravilo v spojení so spolo?nos?ou Faceware Technologies obrovskú novinku. Technológia sledovania tváre hrá?a umo?ní prená?anie pohybov a mimík v reálnom ?ase na postavu v hre. S touto inováciou sa dohováranie medzi postavami vo vesmírnej hre prenesie na úplne, ale úplne inú úrove?. Face Over Internet Protocol bude sledova? stovky výrazov a pohybov tváre dokonca aj pri slab?om svetle.

Nenechaj si ujs?
Dota 2 stratila vedúcu pozíciu nahranej?ej hry na Steame. Prekonal ju titul, ktorý je fenomén svojho ?ánru

Pri vytváraní realistických herných postáv je takáto funkcia ohromným prínosom pre dosiahnutie e?te dokonalej?ieho výsledku. Hrá?i naviac nebudú potrebova? ?iaden ?peciálny hardvérový set a pokojne im vysta?í aj vstavaná kamera v ich notebooku, no v tom prípade treba po?íta? s miernymi rozdielmi v kvalite. Takýto revolu?ný systém sledovania mimík a ich prená?ania na virtuálnu postavu sme doteraz nevideli v ?iadnej hre. Kombinácia realistických emócii a hlasu hrá?a prepojená s virtuálnou hernou postavou prinesie najdokonalej?iu komunikáciu, aká kedy bola do hry zapracovaná.

Star Citizen si doposia? získal to?ko fanú?ikov, ?e na ú?te od prispievate?ov sa vyzbieralo viac ako 130 miliónov eur. Technológiu spolo?nosti Faceware Technologies sme mohli vidie? aj v tituloch, ako GTA 5 ?i Destiny. Star Citizen ale bude úplne nie?ím novým a prelomovým, ?o po predstavení priláka e?te viac nad?encov. Ako sa pozdáva nová technológia sledovanie tváre tebe?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
50%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]