Biometrické formy autentifikácie sú v sú?asnosti naozaj ve?mi ob?úbené. Pou?ívatelia tak namiesto vzoru, hesla alebo PIN kódu rad?ej pou?ívajú sníma? odtla?kov prstov ?i skener dúhovky.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Aktualizácia 25.05.2017

K tomuto novovzniknutému problému sa vyjadril aj samotný Samsung, a to nasledovným vyhlásením:

?O nahlásenom prípade vieme, radi by sme v?ak zákazníkov uistili, ?e technológia snímania o?nej dúhovky, pou?itá v telefónoch Galaxy S8, prechádzala pri svojom vývoji dôkladným testovaním, aby sme dosiahli vysokú presnos? rozpoznávania a zamedzili tak pokusom o prielom zabezpe?enia, napr. pomocou preneseného obrazu dúhovky.

To, ?o reportér tvrdí, by bolo mo?né iba za ve?mi vzácneho súbehu nieko?kých okolností. Vy?adovalo by to ve?mi nepravdepodobnú situáciu, kedy by sa v nepovolaných rukách ocitol obraz dúhovky vlastníka smarfónu vytvorený infra?ervenou kamerou a vo vysokom rozlí?ení, ?alej jeho kontaktná ?o?ovka a tie? samotný smartfón – to v?etko v rovnaký okamih. Urobili sme interné pokusy o rekon?trukciu takejto situácie za rovnakých okolností a replikova? opísaný výsledok sa ukázalo by? ve?mi ?a?ké.

Ak v?ak existuje hypotetická mo?nos? prielomu zabezpe?enia alebo existuje nový spôsob, ktorý by mohol ohrozi? na?e snahy o nepretr?ité prísne zabezpe?enie, budeme ich okam?ite rie?i?.?

Pôvodný ?lánok

Tieto vymo?enosti síce priná?ajú pohodlnej?í a rýchlej?í prístup k zariadeniam, no len málokto si uvedomuje, ?e sú zárove? nebezpe?nej?ie. Kým heslo alebo vzor sa dá jednoducho zmeni?, pri fyzických vlastnostiach (ako prstoch) je to bez plastickej operácie omnoho ?a??ie. Sníma?e odtla?kov prstov sú u? roky roz?írené, av?ak skener dúhovky oka sme prvýkrát videli pri minuloro?nej Note 7-?ke. Samsung ním neskôr vybavil aj svoje vlajkové lode Galaxy S8 a S8+. ?pekulanti, samozrejme, dlho neváhali a pri?li na spôsob, ako tento skener oklama?.

Samsung Galaxy S8 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

Celý proces je vcelku jednoduchý, no vy?aduje ve?a ?asu a zrejme by si len málokto dal námahu takto smartfón odomknú?. Prvým krokom je teda odfotenie tváre osoby z primeranej vzdialenosti v no?nom re?ime. Nasleduje kvalitná tla? fotografie, a to ironicky laserovou tla?iar?ou od Samsungu. Posledným krokom je umiestnenie kontaktnej ?o?ovky na vytla?enú dúhovku, aby ju skener vyhodnotil ako reálny trojrozmerný objekt. Z tohto postupu nakoniec vyplýva, ?e komuko?vek sa podarí vyhotovi? fotografiu pou?ívate?a Galaxy S8-?ky doká?e bez vä??ej námahy odomknú? jeho smartfón.

zdroj fotografie: Dávid Igaz / FonTech

Nenechaj si ujs?
Ko?ko stojí oprava nádherného displeja Samsungu Galaxy S8?

Tvrdenie výrobcu, ?e skener dúhovky je ?jedna z najbezpe?nej?ích mo?ností pre udr?anie zamknutého smartfónu a obsahu v súkromí,? je tým pádom vyvrátené. Aj ke? vä??ina pou?ívate?ov aj po tejto informácii bude odomknutie skenerom na?alej pou?íva?, cie?om je iba upozorni? na to, ?e netreba v?dy veri? spolo?nostiam a ich re?iam o perfektnej bezpe?nosti. Ak má teda niekto naozaj ve?ký záujem odomknú? tvoj smartfón, v?dy si nejakú cestu nájde.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
50%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.