Ka?dá doba má svojho inovátora a vizionára, pri?om v 19. a 20. storo?í bol jedným z najvýznamnej?ích Nikola Tesla. Jeho snom bolo prená?a? elektrickú energiu na ve?ké vzdialenosti bezdrôtovo, no tento cie? nikdy na globálnej úrovni nedosiahol. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Vedci z Univerzity v Stanforde v?ak teraz urobili prelomový objav, ke? dokázali presmerova? bezdrôtový tok elektrickej energie na pohyblivý objekt. Jedným z cie?ov Tesly bola realizácia bezdrôtového prenosu elektriny len za pomoci ve?í, ktoré mali túto energiu vysiela? do ?irokého okolia. Následne sa k zdroju elektrickej energie mali pou?ívatelia pripoji? prostredníctvom antény. ?iasto?ne sa mu tento projekt podarilo uskuto?ni? s ve?kým ?Teslovým transformátorom?, ?o bola v podstate obrovská ve?a ur?ená na tieto ú?ely. Kvôli nedostatku financií a nedôvere od investorov jeho sen ?oskoro skrachoval a ve?a bola zni?ená. Výskumníci v odbore elektrotechniky a energetiky sa v?ak stále sna?ia naviaza? svoje výskumy na jeho predchádzajúce my?lienky.

Teslov transformátorzdroj fotografie: Pixabay

Po desiatkach rokoch tak prichádza významný moment, kedy sa podarilo bezdrôtovo prenies? elektrickú energiu na pohybujúci sa objekt v okolí. Ak by bolo mo?né túto technológiu e?te upravi?, jej dosah by sa mohol zvý?i?. Tým by sa vyrie?il problém s nabíjaním batérií elektromobilov, ktoré by tak nemuseli strávi? desiatky minút v nabíjacích staniciach, ale mohli by? nabíjané priamo po?as jazdy. V publikovanom ?lánku výskumný tím v?ak vysvetlil, ?e dosiahnutá vzdialenos? pri ich projekte je iba v strednom rozsahu nieko?kých metrov.

Nenechaj si ujs?
Nový druh ?okam?ite dobíjate?ných? batérií by mohol da? definitívnu stopku fosílnym palivám

To znamená, ?e v praxi by na napájanie elektrických vozidiel nebol tento bezdrôtový prenos dostato?ne silný. Celý princíp tkvie v prúdení elektrickej energie vo vodi?och, ktoré následne okolo seba vytvárajú oscila?né magnetické pole. V?aka nemu potom za?nú oscilova? aj elektróny vzdialenej cievky a medzi nimi bezdrôtovo prúdi elektrická energia.

Najvä??ím problémom doteraz bolo najmä automatické naladenie pohybujúcej sa cievky na toto?nú frekvenciu, no aj to sa vedcom podarilo vyrie?i?. Pridaním rezistora so spätnou väzbou a napä?ového zosil?ova?a naladili pohyblivú cievku aj bez potreby ich zásahu. Tento výskum má obrovský potenciál a pokia? sa zvý?i dosah bezdrôtového ?írenia elektrickej energie, u? onedlho sa táto technológia mô?e ocitnú? v reálnom pou?ívaní. To by podporilo rozvoj automatizovaného systému dia?níc, kde by mohli autonómne elektromobily jazdi? bez prestávky, preto?e by boli nabíjané bezdrôtovo po?as jazdy.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
20%
Páči sa mi to
60%
Chcem to
20%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]