Google Mapy sú nabité obrovským mno?stvom funkcií, no be?ný pou?ívate? pozná len h?stku. Je to bu? z dôvodu, ?e ich nepotrebuje, alebo o ich existencii ani netu?í. Priná?ame ti preto sedem tipov, v?aka ktorým bude tvoja práca v Google Mapách ove?a, ove?a efektívnej?ia.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Cestuj v ?ase

google mapy
zdroj fotografie: Google Mapy

Jednou z výborných funkcií je cestovanie v ?ase. Ke? stojí? cez Street View pri nejakom objekte, ktorý bol fotografovaný viackrát, mô?e? si pozrie? aj star?ie záznamy a vidie?, ako vyzeralo to dané miesto v minulosti. Sta?í kliknú? na znak hodín so ?ípkami v ?avom hornom roku a prepína? roky.

google mapy
zdroj fotografie: Google Mapy

Objednaj si taxík

Na objednávanie taxi slu?ieb, ako je napríklad Uber ?i Lyft mô?u poslú?i? aj Mapy od Google. Sta?í zada? miesto, kde sa nachádza?, cie? a ako spôsob dopravy zvoli? taxík. Následne sa ti zobrazia ponuky taxislu?ieb, ich ceny a aj mo?nos? objednávky. To v?etko priamo cez mapy. Bohu?ia?, u nás na Slovensku sa nám túto funkciu nepodarilo rozbeha?.

Vytvor si vlastnú mapu

google mapy
zdroj fotografie: Google Mapy

Na adrese mymaps.google.com (Moje Mapy) si mô?e? vytvori? vlastnú mapu. ?iarami je mo?né ozna?ova? oblasti a následne do nich vklada? zna?ky, fotky ?i trasy. Mapa sa ti automaticky ulo?í na Google Disk a mô?e? ju dokonca zdie?a? aj s priate?mi.

google mapy
zdroj fotografie: Google Mapy

Pozri si mapy vytvorené inými pou?ívate?mi

google mapy
zdroj fotografie: Google Mapy

Okrem vytvárania vlastných máp mô?e? prezera? aj mapy vytvorené inými pou?ívate?mi. Ve?mi u?ito?ná mô?e by? napríklad The Bike-sharing World Map, kde nájde? miesta s mo?nos?ou po?i?ania bicyklov.

Nenechaj si ujs?
Google Mapy pre Android sa zmenili na nepoznanie

Nazri dovnútra budov

google mapy
zdroj fotografie: Google Mapy

Google má zmapovaný aj vnútorný priestor niektorých významných stavieb. Po zvolení miesta, ktoré má Google zmapované aj zvnútra, sa v pravom dolnom rohu objaví panel s ?íslami, pomocou ktorých mô?e? prepína? medzi jednotlivými poschodiami budovy.

google mapy
zdroj fotografie: Google Mapy

Stiahni si mapy offline

google mapy
zdroj fotografie: Android Central

Ak plánuje? ís? na nejaké miesto a nechce? sa po ceste strati?, dobrým rie?ením je stiahnu? si offline mapu, ?i?e k mape bude? ma? prístup aj bez internetu. Sta?í rozbali? ?avú bo?nú ponuku, zvoli? ?Offline oblasti? a vybra? ?Vlastná oblas??. V tomto bode si u? mô?e? vybra? oblas?, ktorej mapy si chce? následne stiahnu?. Túto funkciu teda ocenia najmä pou?ívatelia smartfónov. Treba si v?ak da? pozor na to, ?e mapy mô?u ma? nieko?ko stoviek megabajtov.

Pridaj do trasy viac bodov

Tvoja trasa nemusí obsahova? iba cestu z bodu A do bodu B. Pokia? chce? ís? cez iné mestá alebo sa plánuje? niekde zastavi?, do trasy si mô?e? prida? viacero záchytných bodov. Najprv si zvo? miesto odchodu a príchodu a následne pomocou malého ?pluska? mô?e? do trasy pridáva? ?al?ie miesta. Ich poradie sa potom mení potiahnutím krú?kov pri miestach.

google mapy
zdroj fotografie: Google Mapy

Dozvedel si sa v tomto ?lánku o nejakej funkcii, o ktorej si nevedel a za?ne? ju pou?íva?? Pozná? ?al?ie u?ito?né vymo?enosti, o ktoré sa chce? podeli?? Neváhaj a vyu?i komentáre pod ?lánkom.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
81%
Chcem to
5%
Mám to
10%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
5%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.