banner-mi-notebook-air-13Samsung má tento rok obrovskú smolu. Za?alo sa to explóziami Galaxy Note 7, nasledovala nevydarená výmena a stiahnutie z trhu. Teraz má spolo?nos? opä? problémy, tentokrát s prá?kami. Neplánuje v?ak ?iadnu výmenu kus za kus ako tomu bolo u Note 7.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Po Galaxy Note 7-?ke prichádza druhé zvolanie zariadení od Samsungu z dôvodu bezpe?nosti pou?ívate?ov. Ide o zvolávanie pra?iek, no len na americkom trhu. Pod?a popisu CPSC (Consumer Product Safety Commission, teda komisia pre bezpe?nos? spotrebných výrobkov) majú pra?ky tendenciu explodova?. V skuto?nosti v?ak ide len o oddelenie vrchnej ?asti od zvy?ku kon?trukcie. Ak je prá?ka v prevádzke, predstavuje vá?ne bezpe?nostné riziko. Konkrétne sa jedná o 34 modelov, ktoré sa plnia zvrchu a sú vyrábané medzi marcom 2011 a? októbrom 2016.

Apple iPhone 7 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

samsung_washingmachines_01

Aktuálne je zaznamenaných 733 incidentov, z ktorých a? 9 spôsobilo zranenia. Ide o zlomenú ?e?us?, poranené rameno a iné zranenia spôsobené nárazom alebo pádom. Samsung e?te v septembri k tejto zále?itosti podotkol, ?e porucha je vyvolaná ?a?kým prádlom, ako napríklad poste?ná bielize?, ktorá je umiestnené do vysokorýchlostného odstre?ovacieho programu a ?iadal majite?ov, aby jednoducho pou?ili program s ni??ou rýchlos?ou odstre?ovania.

TIP: Samsung má ?al?í ve?ký problém! V USA mu vybuchujú prá?ky!

samsung_washingmachines_02

Po?kodené prá?ky

Samsung teraz ponúka dve rie?enia problému. Prvým je vyslanie technika domov, ktorý spevní vrchnú ?as? prá?ky. Majitelia pri tejto mo?nosti dostanú aj ro?nú záruku bez oh?adu na vek spotrebi?a. Oprava je, samozrejme, financovaná samotným výrobcom. Druhou mo?nos?ou je, ?e Samsung vráti majite?om 150 $, ktoré mô?e pou?i? aj na kúpu novej prá?ky od iného výrobcu. Ak v?ak majite? zakúpil prá?ku v posledných 30 d?och, dostane spä? jej plnú sumu.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
20%
Páči sa mi to
40%
Chcem to
0%
Mám to
20%
Nepáči sa mi to
20%
Neznášam to
0%
O autorovi
Tobiáš Bakoš
Som študent strednej priemyselnej školy v Dubnici. O operačný systém Android som sa začal zaujímať v okamihu, keď som s ním prišiel do kontaktu v mojom prvom smartfóne. Kúpou Xiaomi Mi3 som začal venovať pozornosť aj čínskym značkám smartfónov. Vo voľnom čase rád počúvam hudbu alebo čítam knihy.