Medzi najkontroverznej?ie vlastnosti nových vlajkových lodí Samsungu nepochybne patrí skener odtla?kov prstov. Nejde ani tak o jeho revolu?nos? ?i netradi?nos?, ale o jeho ne??astné umiestnenie. Nachádza sa toti?to na zadnej strane hne? ved?a hlavného fotoaparátu, ktorý zo svojho nového suseda rozhodne nie je nad?ený.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pravdou je, ?e pri pou?ívaní tejto u? celkom zau?ívanej formy zabezpe?enia mô?e rapídne klesnú? kvalita výsledných fotografií. Umiestnenie skenera len pár milimetrov v?avo od hlavného fotoaparátu toti?to nie je vôbec tradi?né a pou?ívatelia smartfónov na? nie sú príli? zvyknutí. Tým pádom budú pri ka?dom odomykaní tápa?, kam presne umiestni? svoj ukazovák. U? teraz je isté, ?e ten mnohokrát neskon?í na skeneri, ale na ?o?ovke hlavného fotoaparátu. Ak nás ale sleduje? pravidelne, tak isto vie?, ?e najnov?ie high-end zariadenia od juhokórejského giganta obsahujú jednu vítanú funkciu.


zdroj fotografie: Screenshot/YouTube – MKBHD

Nenechaj si ujs?
Kontroverzná vlastnos? nových Samsungov viedla k bizarnej funkcii, na ktorej sa ur?ite pobaví?

Ak bude toti?to sklí?ko hlavného fotoaparátu dochytané alebo ?pinavé, aplikácia ?a doká?e upozorni? na jeho vy?istenie. Napriek tomu sa v?ak s umiestnením skenera odtla?kov prstov nevie stoto?ni? ve?ká skupinka ?udí, nako?ko sa z funk?ného h?adiska jedná o poriadny krok vzad v?avo. V prípade, ?e sa tak niekoho spýta? otázku: ?Kde je pod?a tvojho názoru najideálnej?ie umiestnenie skenera??, zaru?ene ti nikto neodpovie, ?e ihne? ved?a fotoaparátu.


zdroj fotografie: Dávid Igaz/FonTech

Ob?úbený výrobca viedol pred pár mesiacmi rokovania so spolo?nos?ou Synaptics, s ktorou spolo?ne pracoval na novom druhu tejto ?oraz populárnej?ej formy zabezpe?enia. Skener odtla?kov prstov sa tak mal nachádza? priamo na displeji, no vývoj tejto novej technológie, bohu?ia?, ne?iel pod?a plánu. Samsung sa napokon musel v hodine dvanástej rozhodnú? o zmenu a bol teda nútený zvoli? klasický skener.

zdroj fotografie: Instagram/samsungaddicted

Na ten v?ak nezostalo vpredu miesto a jediným mo?ným rie?ením bolo jeho premiestnenie na zadnú stranu. Je teda ve?ká ?koda, ?e sa Samsungu nepodarilo implementova? do svojich vlajkových lodí takúto skvelú inováciu, no nie je ani vylú?ené, ?e sa jej do?káme v budúcnosti, a to pri úplne inom modeli.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
20%
Páči sa mi to
20%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
40%
Neznášam to
20%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]