Iste si si v?imol, ?e nové vlajkové lode Samsungu na svojej prednej strane postrádajú ikonické hardvérové tla?idlo, ktoré kedysi slú?ilo aj ako skener odtla?kov prstov. Ten bol ne?ikovne premiestnený na zadnú stranu, pri?om ho juhokórejský in?inieri osadili ne??astne ved?a hlavného fotoaparátu.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Drvivej vä??ine ?udí sa v?ak toto umiestnenie vôbec nepá?i, a to hne? z viacerých dôvodov. Prvým z nich je fakt, ?e v prípade potreby rýchleho odomknutia, ke? je napríklad smartfón polo?ený na stole, sníma? odtla?kov prstov nie je pre pou?ívate?a prístupný. Pre odomknutie pomocou odtla?ku je tak potrebné zariadenie zo stola zdvihnú?. Pravdou v?ak je, ?e tento problém rie?i revolu?ná technológia snímania dúhovky oka, ktorá doká?e novinky odomknú? rovnako rýchlo ako spomínaný skener odtla?kov. Nane??astie so sebou jeho umiestnenie priná?a e?te jeden záva?ný problém.

zdroj fotografie: AndroidCentral

Ak sa majite? rozhodne na odomykanie pou?íva? výhradne skener, bude si musie? zvyknú? na neustále ?istenie optiky hlavného fotoaparátu. Tieto dva komponenty sa toti?to nachádzajú len zopár milimetrov od seba a je viac ne? pravdepodobné, ?e pri odomykaní sa sem-tam prst nepodarí správne umiestni?. Pou?ívate? si tak nechtiac mô?e za?pini? ?o?ovku fotoaparátu, ?o by mohlo zasa vies? k rozmazaným a nekvalitným záberom. Zdá sa v?ak, ?e spolo?nos? myslela na v?etko a v prípade, ?e bude optika kamery ?pinavá, aplikácia fotoaparátu na to doká?e upozorni?.

Nenechaj si ujs?
Jedna z unikátnych vlastností Samsungu Galaxy S8 výrazne zmení spôsob, akým po?úvame hudbu

Výzva na vy?istenie ?o?ovky sa ale objaví len v tom prípade, ak je na danom zariadení zaznamenaný aspo? jeden odtla?ok. Tí, ktorí pova?ujú odomykanie pomocou odtla?kov prstov za zbyto?né, sa tak zobrazovania podobnej výzvy obáva? nemusia. Ka?dopádne je v?ak ve?mi „milé“, ?e sa juhokórejský technologický gigant rozhodol do svojich najnov?ích kúskov implementova? takúto zaujímavú formu prevencie. Na druhú stranu by ale ur?ite bolo lep?ie, keby hlavný fotoaparát nie je potrebné od odtla?kov prstov ?isti? vôbec.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
7%
Páči sa mi to
43%
Chcem to
14%
Mám to
7%
Nepáči sa mi to
21%
Neznášam to
7%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]