banner-note-7
Napriek faktu, ?e sa prvé informácie o chybných batériách pou?itých v tabletofóne Samsung Galaxy Note 7 objavili takmer ihne? po za?iatku predaja, dnes, mesiac po tom tento problém stále nie je úplne vyrie?ený. Niet sa ?omu ?udova?, ke??e mala juhokórejská spolo?nos? pred sebou naozaj ne?ahkú úlohu a musela tak poriadne zvý?i? produkciu svojho doposia? ?naj?havej?ieho? zariadenia.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

U? onedlho, konkrétne za?iatkom októbra, plánuje tento technologický gigant dokon?i? výmenu v?etkých chybných kusov svojho najnov?ieho tabletofónu. V rovnakom období má opätovne od?tartova? aj jeho celosvetový predaj. Napriek ve?kej snahe výrobcu v?ak Note 7-ku na?alej sprevádzajú isté problémy a toto zariadenie s istotou nerobí rados? vrchným predstavite?om Samsungu. Po vcelku rýchlej náprave problému s vybuchujúcimi batériami prichádza problém ?al?í, ktorý sa opä? týka akumulátorov. H?stka majite?ov u? vymenených kusov smartfónu toti?to tvrdí, ?e ich nový a údajne bezchybný phablet rýchlo stráca na svojej kapacite a rovnako dochádza aj k nepríjemnému prehrievaniu. Netreba v?ak ihne? hádza? flintu do ?ita, ke??e je nutné poznamena?, ?e tento problém pozoruje iba naozaj malá ?as? majite?ov tohto prístroja. Samsung podal k tomuto problému aj oficiálne vyhlásenie, ktoré si mô?te pre?íta? v riadkoch ni??ie.

Samsung Galaxy Note 7 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

galaxy-note-7-sklo-1

?Napriek novým správam o údajnom prehrievaní vymenených kusov smartfónu Samsung Galaxy Note 7 chceme v?etkých ubezpe?i?, ?e s týmto problémom neprichádza ?iadne bezpe?nostné riziko. Zamenené prístroje sú bezpe?né a ich pou?ívanie nemô?e spôsobi? ?iadne po?kodenie na zdraví. Men?ie prehrievanie pri pou?ívaní sprevádza v?etky smartfóny a teplotné výkyvy teda nie sú ni?ím nezvy?ajným.?

Juhokórejská spolo?nos? taktie? zapo?ala dôkladné vy?etrovanie tohto problému. Rovnako oznámila, ?e v prípade nadmerného prehrievania je ochotná pomôc? svojim zákazníkom výmenou smartfónu za nový kus, ak prehrievaný prístroj na?alej sp??a záru?né podmienky.

TIP: Vymenené Samsung Galaxy Note 7-ky stále trpia problémami s prehrievaním batérií

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
17%
Páči sa mi to
17%
Chcem to
17%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
17%
Neznášam to
33%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]