Chirurgia je ve?mi náro?ným odborom. Lekári pri tejto práci potrebujú poriadnu dávku trpezlivosti, skvelé znalosti o ?udskom tele a presnú ruku, aby dokázali pacientovi pomôc?. Bohu?ia?, aj u tých najlep?ích lekárov niekedy dôjde k chybe a nakoniec na to doplatí samotný pacient. ?oskoro bude týmto zlyhaniam koniec, ke??e miesto lekárov doká?e náro?né operácie zvláda? aj robot, ktorý umo??uje zvý?i? presnos? a skráti? ?as operácie.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

?asy, kedy pacienti pri náro?ných operáciách vplyvom zlyhania ?udského faktoru skon?ili s rôznymi zdravotnými problémami budú ?oskoro minulos?ou. O zredukovanie nechcených chýb lekárov sa sna?ia aj výskumníci z Univerzity v Utahu pomocou nového robota. Ten pod?a doteraj?ích výsledkov doká?e komplikovaný zákrok zvládnu? aj 50-krát rýchlej?ie ako ten najlep?í chirurg. Operácia lebky je nesmierne náro?ným zákrokom, pri ktorom iba samotné v?tanie do kosti trvá chirurgom pribli?ne 2 hodiny.

zdroj fotografie: Screenshot/Acibadem International/YouTube

Nový revolu?ný robot v?ak tento úkon zvládne vykona? iba za 2,5 minúty. Výskumníci svoje úspechy u? stihli publikova? aj v ?asopise Neurosurgical Focus, kde preukázali, ?e tento robot je schopný naplno vykonáva? aj zlo?ité lekárske zákroky ako je operácia lebky. Pritom mu posta?ia údaje daného pacienta z CT vy?etrenia. Z týchto informácií robot vyrozumie, akým citlivým oblastiam lebky sa má pri operácii vyhnú?, aby nezasiahol nervy ?i cievy. Ve?kou výhodou je mo?nos? prispôsobenia robota pre ka?dého pacienta individuálne.

zdroj fotografie: Screenshot/Robotic Surgery/YouTube

Nenechaj si ujs?
Bill Gates tvrdí, ?e roboty, ktoré preberú ?udom pracovné miesta, by mali rovnako plati? dane

Zárove? sa pri skrátení trvania operácie u?etrí mnoho finan?ných prostriedkov a pacient nebude dlho vystavený narkóze, ktorá má na jeho zdravie taktie? ve?ký vplyv. Aj odbory medicíny sú dôkazom toho, ?e roboty sú nenahradite?nými pomocníkmi a menia ná? doteraj?í poh?ad na svet. Sú to práve tieto stroje, ktoré v budúcnosti ?udstvu mô?u e?te viac pomôc? aj v medicíne v?aka ich presnosti, ktorú by ?udská ruka nikdy nedosiahla.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
14%
Páči sa mi to
71%
Chcem to
0%
Mám to
14%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]