V týchto hodinách sa kone?ne udialo nie?o zaujímavé na pôde Európskeho parlamentu aj ?o sa neslávneho roamingu týka. Vysokým poplatkom pri volaniach, SMS správach a najmä mobilnom internete tak oficiálne a nadobro odzvonilo.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Aktualizácia 26.04.2017

K zru?eniu roamingových poplatkov sme opä? o ?osi bli??ie! ?lenské ?táty EÚ toti? schválili oficiálne ceny za minútu hovoru, textových správ a dát. Práve tento krok bol nevyhnutý, nako?ko sa jedná o praktickú a právnu podmienku na úplné ukon?enie roamingu. Operátori tak po novom doká?u ponúka? roaming zákazníkom bez nutnosti zvý?enia ceny u nás doma. Ke? teda po 15. júni nav?tívi? ?lenský ?tát, nemusí? sa bá? vy??ích poplatkov. Av?ak roaming nie je ur?ený na dlhodobé pou?ívanie, aby si zákazníci kúpili najvýhodnej?í program v inom ?táte a následne ho pou?ívali aj doma.

Najnov?ie správy teda mô?eme pova?ova? za skuto?ne posledný krok k zru?eniu roamingu. Navy?e, krátko po 15. júni za?nú podmienky plati? aj na Islande, v Nórsku a Lichten?tajnsku. Na programy s neobmedzenými dátami a na predplatené karty sa v?ak budú vz?ahova? zatia? bli??ie ne?pecifikované podmienky. Definitíva oh?adom revolu?ného roamingu padla najmä po dohode medzi severnou a ju?nou ?as?ou Únie. V ju?nej ?asti sa toti? nachádza nespo?et turisticky atraktívnych krajín, ktoré musia po?íta? s vy??ími nákladmi pri poskytovaní roamingu.

Aktualizácia 06.04.2017

O ?om sa hovorilo u? nieko?ko mesiacov dozadu, sa dnes oficiálne potvrdilo. Európska únia definitívne zru?ila roaming! Nový zákon za?ne plati? u? od 15. júna 2017 a kone?ne prinesie jednotné ceny volaní, esemeskovaní a surfovaní cez mobilné dáta v ?lenských ?tátoch. Oficiálna cena za minútu hovoru ?iní 3 centy, textová správa ?a vyjde na 1 cent a za gigabajt prenesených dát potom zaplatí? 7,7 eur. Do roku 2022 v?ak mô?e e?te táto cena klesnú? na prijate?nej?iu úrove? 2,5 eura. V?etky vy??ie uvedené poplatky si potom ú?tujú operátori medzi sebou.

Ak má? ale vo svojom balíku vo?né minúty, dáta ?i SMS správy, bude? ich môc? bez problémov vyu?íva? aj na cestách v zahrani?í. No pre ?pekulantov je tu u? teraz jedno varovanie. V prípade, ?e by si objavil niekde v zahrani?í výhodnej?í pau?ál, ktorý chce? dlhodobo vyu?íva? na Slovensku, budú pripravené zatia? bli??ie ne?pecifikované obmedzenia. V?etko tak uká?u a? nasledujúce mesiace a oficiálne spustenie prevádzky.

Pôvodný ?lánok

Zní?enie poplatkov prinesie a? 90 % pokles cien a nové pravidlá nadobudnú platnos? 15. júna. Pýta? sa ale, ?o sa zmenilo tentoraz, ?e bolo mo?né prija? takéto nesmierne dôle?ité opatrenia? V zásade si budú môc? telekomunika?né spolo?nosti navzájom ú?tova? poplatky za vyu?ívanie ich slu?ieb zákazníkom v danej krajine. Dohoda priná?a aj nemalé výhody pre operátorov, ktorí tak nebudú donútení trpie? problémy, pri ktorých museli plati? vysoké ú?ty za roamingové poplatky iným operátorom.

zdroj fotografie: Pexels

Na jednotlivé slu?by tak bude nastavený pomyselný finan?ný limit, ktorý bude kontrolovaný Európskou úniou ka?dé dva roky. Aktuálnych 50 ? za 1 GB dát sa zní?i na ove?a prijate?nej?ích 7,7 ? od júna a v roku 2022 to bude u? len 2,50 ? za gigabajt prenesených dát. Minúta volania bude stá? 3,2 centov a za jednu SMS-ku zaplatí? od júna symbolický 1 cent. Samozrejme, tieto poplatky sú rozhodne tým správnym krokom, ako pote?i? zákazníkov, no nesmie? zabúda? na to, ?e sú stále nastavené tak, aby ?u?ivili? operátorov a umo?nili im na?alej investova? do svojej infra?truktúry.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
69%
Páči sa mi to
22%
Chcem to
0%
Mám to
5%
Nepáči sa mi to
3%
Neznášam to
2%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]