Pod?a nového výskumu vychádzajúceho z Exeterovej univerzity v Anglicku by mohla nasta? malá revolúcia v hudobnom a zvukovom priemysle. Tamoj?í vedci objavili, ?e materiál zvaný grafén, je vhodný pre vytvorenie nepohyblivého pevného zariadenia, ktoré by mohlo nahradi? existujúce zvukové systémy.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Klasické reproduktory a zvukové systémy fungujú na princípe elektromagnetu, ktorý mení elektrický signál na mechanický pohyb membrány, ktorý spôsobuje akustické vlnenie vzduchu. Vedci z Exeterovej univerzity v?ak pri?li na iný spôsob generovania zvuku. Ide o generovanie termoakustického zvuku zalo?enom na princípe vytvárania zvukových v?n nie fyzickým pohybom komponentu, ale pravidelnou zmenou teploty vzduchu ved?a neho. Aby bolo mo?né tento princíp uplatni? v praxi, je potrebný materiál, ktorý sa doká?e ve?mi rýchlo zohria? a ochladi?, a to takou rýchlos?ou, ktorá je porovnate?ná s frekvenciou generovaného zvuku. To vylu?uje mno?stvo kovov, ktoré doká?u dobre vies? teplo, av?ak udr?ujú v sebe nahromadené teplo príli? dlho.

Zdroj fotografie : Adafruit

Pod?a vedcov by vhodným materiálom mohol by? práve grafén, ktorý má vlastnosti potrebné k úspe?nej realizácii termoakustického reproduktora. ?Grafén je skvelý pri vedení tepla, ale ke??e je to len jedna vrstva atómov, má skuto?ne nedostato?nú kapacitu na uskladnenie tepla?, povedal profesor fyziky David Horsell, ktorý spolupracoval na projekte. ?V dôsledku toho sa mô?e ohria? a ochladi? naozaj ve?mi vysokou rýchlos?ou a to dostato?nou na to, aby sa vytvoril zvuk na po?ute?ných frekvenciách a na ove?a vy??ích ultrazvukových frekvenciách.?

Pri úspe?nej realizácii by tak mohol tento materiál nahradi? sú?asné Hi-Fi systémy. Predstav si úzkoprofilové obrazovky, v ktorých by klasické reproduktory nahradila tenká nevidite?ná vrstva grafénu. Obrazovka by tak generovala zvuk svojou vlastnou plochou. Tento princíp by sa k?udne mohol uplatni? aj vo výrobe smartfónov s bezrámikovým dizajnom.


zdroj fotografie: Kristián Hru?ovský/FonTech

Profesor David Horsell a jeho tím kolegov z Exeterovej univerzity tak majú pred sebou skuto?nú výzvu. Musia tak e?te preskúma? nieko?ko k?ú?ových aspektov. Prvý je otázkou efektívnosti, ?i grafénové reproduktory doká?u v efektivite pred?i? aktuálne pou?ívané reproduktory. ?al?ím aspektom je podrobné skúmanie zvuku vygenerovaného grafénovým reproduktorom. Vedci toti? zistili, ?e aj malé nelinearity vo vedení v grafénovej vrstve mô?u vyústi? do ?pecifických frekvencií zvukového výstupu. Taktie? je potrebné podrobne preskúma?, ako ovplyvnia výsledný zvuk rôzne elektrické signály privedené na grafénovú vrstvu. Nám zostáva len dúfa?, ?e vedci z Exeterovej univerzity budú úspe?ní a doká?u zrealizova? grafénový reproduktor schopný konkurova? klasickým reproduktorom.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
75%
Chcem to
0%
Mám to
25%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Hrabčák
Som študent doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Multimediálne telekomunikácie. Moderné technológie sú pre mňa nie len niečo, čo študujem, ale aj koníček. Okrem technológií rád počúvam a tvorím elektornickú hudbu.