Lacné smartfóny ka?dým rokom naberajú na svojej sile. Neraz tak s absolútnou ?ahkos?ou dorovnajú o desiatky eur drah?iu konkurenciu. ?o v?ak za?alo tento nevyspytate?ný progres? Akým smerom sa bude ubera? budúcnos? tejto výkonnostnej triedy?

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

To? otázky, ktoré si kladú mnohí analytici. Odpoveda? správne na ne je ale poriadny orie?ok. Enormný vzostup lacných smartfónov s výborným pomerom ceny a výkonu v plnej paráde od?tartovalo Xiaomi. Práve tento ?ínsky gigant teraz diktuje ostatným tempo a dáva im istú in?piráciu pri vytváraní nových modelov. Samozrejme, nie je to v?etko len o Xiaomi a aj ostatné spolo?nosti doká?u vytvori? kvalitné zariadenie so záujmom po celom svete. Na slovenskom trhu si týmto smerom razí cestu najmä Huawei, Honor ?i Lenovo. Títo výrobcovia toti? to?ia najvy??ie mno?stvo pe?azí práve v segmente cenovo dostupných smartfónov.

zdroj fotografie: Dgtle

Sú?asným lídrom strednej triedy smartfónov je rozhodne Xiaomi Redmi 4 Pro, ktoré len ?a?ko h?adá konkurenciu vzh?adom k ponúkanej výbave. A asi by si ani ve?mi netipoval, ?e Samsung by ho so svojimi cenami mohol niekedy dorovna?. Av?ak, pred ?asom som recenzoval novú A5-ku 2017, ktorá má toho s Redmi 4-kou ove?a viac spolo?né, ako sa na prvý poh?ad mô?e zda?. Pýta? sa mo?no, pre?o rie?ime porovnanie smartfónov, ktoré rozde?uje takmer 200 ?. Odpove? je jednoduchá. Samsung si je vedomý ve?kého potenciálu v tejto triede a svoje majstrovstvo z vlajkovej Galaxy S rady chce pretavi? aj sem. V prípade fanú?ikov, ktorí sa ve?mi nezaujímajú o lacné ?ínske smartfóny tak mô?e vzniknú? istý problém.

zdroj fotografie: Dávid Igaz / FonTech

Vä??inou toti? potencionálny zákazník na Slovensku príde k operátorovi do predajne a povie zamestnancovi, aby mu dal nie?o s cool vlastnos?ami, od overenej zna?ky a zaujímavou cenou. Ten v mnohých prípadoch siahne po nejakom Samsungu a vä??inou to kon?í pri rade Galaxy A. Nedalo mi, a tak som sa rozhodol, ?e ani nie 190-eurové Xiaomi porovnám s ?konkurentom? v podobe najnov?ieho Galaxy A5 2017, ktoré sa hrdo hlási do strednej triedy. Kto nakoniec vzíde z tohto viac ne? zaujímavého súboja ví?azne? Rokmi overená kvalita alebo dravec z krajiny za Ve?kým múrom? Pri tomto porovnaní sa nejdem zameriava? na dizajn ?i dostupnos?, ke??e tieto atribúty sú ka?dého subjektívny názor, respektíve vo?ba. Naopak sa pozrieme na vlastnosti, ako celkový výkon, kvalita fotoaparátu a v neposlednom rade aj optimalizácia Androidu.

Nenechaj si ujs?
Nemusí? si kúpi? Apple ?i Samsung, aby si mal perfektný smartfón! Tento kúsok je jasným dôkazom

Ktorý fotí lep?ie?

zdroj fotografie: Dávid Igaz / FonTech

Redmi 4 Pro disponuje klasickým 13 MPx fotoaparátom v zadnej stene, ktorý sa dr?í v tomto modelovom rade u? pekných pár mesiacov. TOP kvalitou sa zrovna nepý?i, no pri dobrých svetelných podmienkach podáva Xiaomi konkurencieschopné výsledky. V prípade Samsungu je to ale o inom, ke??e ten je svojimi ?pi?kovými fotoaparátmi preslávený. Tieto kvality tak presunul aj do mid-range segmentu a A5-ka podáva skuto?ne nadpriemerné výsledky po?as celého d?a. Je tak úplne jedno, akú scenériu chce? odfoti?, na tento fotoaparát je jednoducho v?dy spo?ahnutie a odvádza svoju robotu na jednotku. Najcite?nej?í rozdiel je vidite?ný najmä pri no?ných fotografiách, ktoré sú pri Samsungu o nieko?ko tried kvalitnej?ie s výrazne lep?ím vykreslením detailov a farieb. Presved?i? sa mô?e? na testovacích fotografiách ni??ie.

V?etky fotografie v plnej kvalite nájde? na tomto odkaze

Výkon ? Amerika vs Kórea

Exynos v prípade Kórejca alebo americký Snapdragon u Xiaomi? Napätý súboj dvoch najvä??ích konkurentov v segmente procesorov je cite?ný aj v strednej triede, kde tak A5 2017 dostal Exynos 7880 (8 jadier), kým Redmi 4 Pro sa mô?e spo?ahnú? na momentálne ve?mi ob?úbený osemjadrový Snapdragon 625. K dispozícii je v?ak aj 3 GB pamä? RAM ?i roz?írite?né 32 GB úlo?isko, a to rovno v prípade oboch zariadení. Výkonu majú naozaj dostatok na v?etky operácie a spokojnos?ou bude ur?ite hýri? aj náro?nej?í pou?ívate?. Benchmarky nie sú v?dy hodnoverným ukazovate?om celkového výkonu daného smartfónu, av?ak o hrubom výkone vypovedajú najlep?ie. V tomto prípade zví?azilo Xiaomi, ktoré dokázalo svojho konkurenta prekona? v AnTuTu síce len o nieko?ko tisíc bodov, no stále sa to ráta ako ve?mi cenné ví?azstvo. A po tomto bode to len za?ne by? e?te zaujímavej?ie.

zdroj fotografií: FonTech

Dve rozdielne prostredia

Fotoaparát má lep?í Samsung a v hrubom výkone zas dominuje Xiaomi. Zdá sa teda, ?e to bude nerozhodný výsledok a ty opä? ostane? v pomykove, ktorý si vybra?. Omyl! Mojím posledným meradlom bude úrove? optimalizácie opera?ného systému. TouchWiz pre?iel za posledné roky azda najradikálnej?ou ?odtu??ovacou kúrou?, ktorá ho pomalými krô?ikmi posúva do elitnej ligy. No rokmi overené a vy?perkované MIUI v tomto prípade len ?a?ko h?adá konkurenta.

redmi 4 pro vs galaxy a5zdroj fotografie: Dávid Igaz / FonTech

Výrazné zmeny v správe procesov na pozadí, plynulej?í multitasking ?i cite?ne rýchlej?ia odozva na v?etky úkony jasne posúvajú nadstavbu ?ínskeho výrobcu do popredia. Telefón som testoval so systémom od komunity miuios.cz, ktorého rýchlos? je ?pi?ková a obrovským plusom sú aj aktualizácie na tý?dennej báze. Xiaomi má navrch aj v prípade výdr?e batérie, kde som sa oprel o výsledky zo známeho syntetického benchmarku PCMark. Redmi 4 Pro so 4000 mAh batériou vyprodukovalo celkovú výdr? a? 1135 minút, pri?om A5-ka s len 3000 mAh akumulátorom skon?ila v teste s výsledkom priemerných 681 minút.

Perfektná výdr? v podaní Redmi 4 Pro

Aby by bol ale súboj naozaj úplne férový, malé ví?azstvo dávam Samsungu za kompletnú podporu v?etkých európskych LTE frekvencií, kde?to Xiaomi v prípade tohto modelu stále akosi na nás zabúda. Ak by bola pre teba táto vlastnos? rozhodujúca pri kúpe, siahni po Redmi Note 4X v ?peciálnej verzii za super cenu, ktorá priná?a aj vytú?enú 800 MHz LTE frekvenciu. V kone?nom dôsledku je tak tento prípad dokonalým ukazovate?om toho, ?e renomovaná zna?ka nemusí nutne znamena? o to?ko výraznej?í úspech v radcoch fanú?ikov. Dokonca u? aj na Slovensku si vie? Xiaomi Redmi 4 Pro kúpi? za lákavú cenu s plnohodnotnou dvojro?nou zárukou a bezproblémovým servisom.

zdroj fotografie: Dávid Igaz / FonTech

Nenechaj si ujs?
Vyskú?al som mno?stvo lacných smartfónov, no tento prekonáva aj tie drah?ie

Trh so smartfónmi praje odvá?livcom a Samsung by sa mal rad?ej zamera? výhradne na high-end segment, v ktorom mu to ide výborne u? nieko?ko rokov. Tieto ni??ie triedy treba rad?ej prenecha? aktívnej?ím výrobcom, ktorí aj do svojich cenovo dostupných smartfónov vlo?ia kus osobitného ?armu. Koniec koncov, aby si mal funkciami nabitý smartfón, nemusí? nutne siaha? hlboko do pe?a?enky. Táto obohraná ?pesni?ka? sa potvrdzuje rok ?o rok, mesiac ?o mesiac a nemyslím, ?e sa v najbli??om období výrazne zmení.

redmi 4 pro vs galaxy a5zdroj fotografie: Dávid Igaz / FonTech

Xiaomi Redmi 4 Pro najlacnej?ie na Slovensku

Samsung Galaxy A5 na Slovensku

Velikáni medzi výrobcami to budú ma? ?oraz ?a??ie a musia zapoji? v?etok svoj kum?t, nako?ko v opa?nom prípade budú skuto?ne nútení prenecha? miesto tejto dravej konkurencii z ?íny. Kone?né rozhodnutie je v?ak výhradne tvoj subjektívny názor, no skús pri nákupoch zvá?i? moje na?e porovnanie, ktoré opä? dokázalo zaujímavé výsledky.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
9%
Páči sa mi to
68%
Chcem to
0%
Mám to
14%
Nepáči sa mi to
9%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]