Prehľad
Mobilná sieť

2G: GSM 800/900/1800/1900 MHz

Rozmery a hmotnosť

130 x 58 x 14 mm
118,3 g

Displej

2,4" 240x320
166 ppi

Čipset

SpreadTrum SC6531, 40 nm
1x ARM926EJ-S s takom 312 MHz

RAM

32 MB

Pamäť

32 MB (pre užívateľa dostupných 85 KB)
možnosť rozšírenia pomocou microSD až do 8 GB

Fotoaparát

0,3 MPx

Konektivita

2G (GSM, GPRS), Bluetooth, FM Radio, microUSB,

Batéria

2200 mAH, vymeniteľná

Ostatné

Prehrávanie zvuku na pozadí, 2x prisvetľovacia LED dióda, certifikát IP54. dualSIM

Plusy

+ FM Rádio
+ Možnosť pridania SK jazyka
+ Dlhá výdrž
+ Masívny reproduktor
+ Fyzická klávesnica
+ Cena

Mínusy

- Iba IP54
- Slabý fotoaparát
- Uzavretý systém

Hodnotenie redakcie
Užívateľské hodnotenie
Hodnotiť tu
Konštrukcia
8.0
5.6
Displej
5.0
5.8
Výkon
5.0
5.4
Operačný systém
9.0
5.2
Fotoaparát
3.0
5.1
Výdrž batérie
6.0
6.5
Zhodnotenie

VKworld Stone V3S je taký low-end medzi tlačidlovými mobilmi. Ponúka veľmi nízku priaznivú cenovku, ale na druhú stranu sa šetrilo takmer na každom mieste. Vďaka jeho dlhej výdrži ho odporúčam skôr ako sekundárne zariadenie k smartfónu. Vyznačuje sa tiež zvýšenou odolnosťou, ale nie je to dokonalá ochrana, čo sa odrazilo na nízkej certifikácii IP54. Potešia tiež 2 LED svetlá, odolnosť voči nízkym teplotám, podsvietená fyzická klávesnica a hlasný reproduktor.
Bodové hodnotenie bolo prispôsobené pre tlačidlové mobilné telefóny.

6.0
Hodnotenie redakcie
5.6
Užívateľské hodnotenie
6 HODNOTENÍ
Hodnotili ste

Dne?ná recenzia bude trochu odli?ná. Vrátime sa v ?ase ku kore?om mobilných technológií. ?ahko rozbitný dotykový displej vymeníme za podsvietené tla?idlá a z cenovky odstrihneme poslednú cifru. Výsledkom je telefón VKworld Stone V3S.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Balenie

Netradi?ný fón vy?aduje netradi?né balenie

vkworld-stone-v3s-2

Zobrazi? cenu VKworld Stone V3S

VKworld Stone V3S prichádza vo výraznej papierovej krabi?ke s potla?ou, ktorá informuje o schopnostiach zariadenia. Krabi?ka vyu?íva inovatívny spôsob otvárania a uzatvorenie je zabezpe?ené dvojicou magnetov. Na vrchu krabi?ky je tradi?ne umiestnený samotný mobilný telefón.

vkworld-stone-v3s-4

Obsah balenia je celkom skromný, nájdeme tu iba mobil, USB nabíja?ku 5V pri 0,5A, podrobný manuál s opisom v?etkých funkcií v angli?tine a ?ín?tine, záru?ný list a ako dar?ek sadu adaptérov pre karty typu SIM.

vkworld-stone-v3s-5

Kon?trukcia a dizajn

Zvý?ená odolnos? len naoko

vkworld-stone-v3s-10

Telefón pôsobí v rukách ve?mi pevným a masívnym dojmom. Mô?e za to aj hmotnos? 118,3 g. Vä??ina tela mobilu je z ve?mi tvrdého a pevného plastu. Zadná strana je celá z ve?kého kusu plastu, ktorý je mo?né pomerne ?ahko odstráni?. V hornej ?asti je objektív fotoaparátu, ved?a ktorého je ve?ký hlasný reproduktor. Zvy?ok zadného krytu tvorí logo výrobcu a tie? vzorka proti ?mýkaniu a obtekaniu vody.

vkworld-stone-v3s-29

Zadný kryt je len jednoducho zacvaknutý do zadnej strany zariadenia 12 silnými úchytkami. Odstránenie zadného krytu vy?aduje trochu sily a ob?as má pou?ívate? pocit, ?e pri otváraní dôjde k zlomeniu. Zatia? sa mi to na??astie nepodarilo. Pod krytom nie je ?iadne tesnenie, ?o je dos? zará?ajúce, ke??e výrobca deklaruje vodotesnos?…

… vodotesnos? na úrovni IP54. V preklade do ?udskej re?i to znamená, ?e zariadenie pre?ije kropenie vodou z akéhoko?vek smeru. Pre lep?ie pochopenie prikladám ilustra?né video, ako vyzerá odolnos? s IPx4 certifikáciou. V praxi teda mô?ete zariadenie pou?íva? v da?di, nemô?e sa v?ak ponára? do vody a pou?ívaniu v sprche by ste sa tie? mali rad?ej vyhnú?.

Ni??ie zobrazenú fotografiu by preto pou?ívate? doma nemal napodob?ova?. Okrem vodotesnosti v be?ných denných podmienkach smartfón podporuje aj odolnos? vo?i ka?dodennému prachu a nárazom.

redmi-4-pro92

Medzi neodmyslite?né dominanty prednej strany patrí nielen displej, ale aj klávesnica pod ním. Práve stredové tla?idlo joysticku je najvýraznej?í prvok, ktorý upúta pozornos? hne? zdia?ky. Fón spolu obsahuje 21 tla?idlovú podsvietenú klávesnicu. Nad klávesnicou pod hrubou vrstvou tvrdého plastu sa nachádza 2,4 palcový displej s rozlí?ením 240 x 320 pixelov. Nad displejom je e?te umiestnené slúchadlo pre telefonovanie.

Bo?né strany obsahujú spevnenie pomocou 2 kovových plátov, ktoré sú zboku zakomponované do kon?trukcie. ?iadne výraznej?ie ovládacie prvky tu nenájdeme. Zaujímavým prvkom, ktorý sa medzi výrobcami smartfónov dostal do zabudnutia, je uchytenie na pútko. V?aka tomu je mo?né úplne jednoducho zavesi? mobil na krk bez potreby ?peciálnych obalov.

vkworld00

Horná strana obsahuje dvojicu LED prisvet?ovacích diód spolu s drobnými ?o?ovkami, ktoré sa sna?ia svetlo zamera? na jeden bod. Celková výkonnos? týchto dvoch diód je ve?mi slabá a doká?e ich prekona? takmer ka?dý LED blesk smartfónu. Pre ich zapnutie sta?í dlh?ie podr?a? klávesu 0.

vkworld-stone-v3s-30

Na spodnej strane si na?lo svoje miesto rozhranie microUSB 2.0, ktoré je umiestnené asi 2 mm hlb?ie ne? pri be?ných smartfónoch, ?o spôsobuje, ?e be?ný USB kábel nie je mo?né pou?i?, prípadne je potrebné pred pou?itím odreza? pár milimetrov z plastu na konektore. Ved?a neho je tie? tradi?ný 3,5 mm zvukový jack.

vkworld-stone-v3s-38

Displej

Pixely, pixely, v?ade samé pixely

vkworld-stone-v3s-48

2.4″ palcový displej zaberá menej ne? polovicu z prednej strany zariadenia. Umiestnený je tradi?ne v hornej polovici pod hrubou (mo?no a? 1mm) vrstvou ochranného plastu, ktorá je po okrajoch jemne zbrúsená. Displej zariadenia ponúka rozlí?enie 240 x 320 pixelov, ?im dosahuje jemnos? iba 166 ppi. V praxi je teda mo?né pozorova? pixely vo?ným okom a text nie je na displej tak vyhladený, ako sme na to zvyknutí zo sú?asných smartfónov. Rozsah podsvietenia displeja ponúka a? 8 úrovní intenzity jasu. Minimálny jas je ve?mi silný, hodí sa skôr pre pou?ívanie po?as d?a. Maximálny jas je dostato?ne intenzívny pre pohodlné pou?ívanie na priamom slnku. Pozorovacie uhly z bo?ných strán sú na dobrej úrovni a zmeny farieb sú ve?mi mierne. Pri poh?ade zhora a zdola dochádza k takmer úplnej zmene farieb.

vkworld-screen45

Výkon a pamä?

?o potrebuje to má

vkworld-screen28

?ivot s VKworld Stone V3S je v mnohých smeroch, ako aj pri iných takzvaných featurephone, celkom jednoduchý. Nemusíte sa obáva?, ?i va?e zariadenie má dostato?ný výkon a zvládne najnov?ie hry a aplikácie, ?i to isté zvládne aj o 2 roky a podobne. Pre?o? Odpove? je ve?mi jednoduchá. Aplikácie sa do? nikdy nedali, v sú?asnosti sa nedajú a ani nebudú da? nain?talova?. A pre zvy?ok má zariadenie dos? výkonu ako dnes, tak aj o 5 rokov. Rovnako sa nedá poveda?, ?e by zariadenie bolo zastaralé, jednoducho sa jedná o iný druh mobilného telefónu, ktorý sa ?pecializuje na iné veci. Verzia Stone V3S je od?ah?ená verzia od Stone V3, ktorá sa v mnohých smeroch lí?i a ide skôr o low-end medzi featurephone. V3S ponúka 32 MB pamäte RAM a 32 MB interného úlo?iska. Ak sa vám to zdá málo, tak pre u?ívate?a je k dispozícií iba zlomok z toho mála. Konkrétne je to 85 KB. Nesta?í to ani pre jednu jedinú fotografiu v najvy??om rozlí?ení fotoaparátu. Ako sa hovorí: ?V núdzi pozná? priate?a?, tak aj tu pomô?e problém s nedostatkom vyrie?i? starý dobrý priate? microSD karta a? do 8 GB. Ve?kou výhodou tohto mobilného telefónu je rýchle zapnutie (15 sekúnd) a vypnutie (8 sekúnd). Potrebný výkon dodáva ?ipset SC6531 od spolo?nosti SpreadTrum. Vyrábaný je 40 nm technológiou. Výpo?etné jadro tvorí 1x ARM926EJ-S s takom 312 MHz. Vyzna?uje sa podporou maximálne 2 MPx fotoaparátu, GSM, GPRS, a? 3 kariet SIM a ?al?ie. Svojou výbavou sa predov?etkým zameriava na multimediálne zariadenia. Od?ah?enie verzie zariadenia VKworld Stone V3S spôsobuje, ?e smartfón nevyu?íva plný potenciál ?ipsetu.

Opera?ný systém

Nedokonalá sloven?ina, ktorá pobaví i spôsobí rozpaky

vkworld-screen45

VKworld Stone V3S prichádza s nenáro?ným opera?ným systémom, ktorý sa zvykne vyskytova? v týchto typoch zariadení. Na rozdiel od opera?ného systému Android, je tento systém úplne uzavretý. Pote?ujúcou okolnos?ou v?ak je, ?e výrobca myslel aj na iné krajiny a ich jazyky. Opera?ný systém v základnej výbave od výroby podporuje angli?tinu, ?ín?tinu, francúz?tinu, nem?inu, talian?inu, ?paniel?inu a ru?tinu.

vkworld-screen07

Na oficiálnych stránkach výrobcu je k dispozícii jazykový balí?ek, ktorý obsahuje okrem iného aj slovenský jazyk. Okrem úplne prelo?eného systému sa vám pri písaní SMS odomknú aj slovenské znaky s diakritikou. Výrobca prilo?il aj video návod, ako nahra? jazyk do zariadenia. Nám v redakcii sa to podarilo a ak by ste mali otázky, napí?te nám. ?o sa týka kvality prekladu, je celkom dobrá do chvíle, ne? opustíte be?né najpou?ívanej?ie funkcie. Neskôr sú u? preklady poriadne pritiahnuté za vlasy a ich pochopenie vy?aduje predstavivos? a znalos? angli?tiny.

vkworld-screen22

De?ifrovanie prekladu prebieha tak, ?e si slovenský výraz prelo?íte do angli?tiny a potom iným slovom do sloven?iny. Priná?ame vám preh?ad niektorých ?ere?ni?iek z pou?ívania:

SK preklad v zariadení Anglický originál Správny SK preklad
Výjazd Exit Ukon?i?
Na ON Zapnuté
Pre? OFF Vypnuté
Protokoly volania Call logs Denník hovorov
Volanie preml?aný Call barring Blokovanie hovorov

Spä? k funkcionalite. Systém funguje rýchlo a plynulo, niektoré funkcie ako napríklad FM Rádio, ?i prehráva? hudby doká?u aj prehrávanie na pozadí. Ostatné aplikácie ostávajú ukon?ené hne? po uzavretí.

vkworld-screen44

Hlavné menu smartfónu obsahuje 12 polo?iek, ku ktorým je mo?né aj rýchlo pristupova? pomocou tla?idiel 1 – #. Aj vä??ina ponúk v zariadení je k tomuto rýchlemu spôsobu ovládania prispôsobená a obsahujú ved?a polo?ky aj ?íslo klávesy, ktorá je k danému riadku priradená.

Prvá trojica ponúk v menu zah??a aplikáciu kontakty, kde je zoznam v?etkých kontaktov z oboch kariet SIM a pamäte zariadenia. Ponúka tie? ich vyh?adávanie, import/export. Smartfón poskytuje priestor pre ulo?enie a? 500 kontaktov. Aplikácia protokoly hovorov sú klasické záznamy hovorov zatriedené pod?a výsledku, teda zme?kané, odchádzajúce, prichádzajúce, odmietnuté, mera?e hovorov a mera?e GPRS pripojenia. Ke??e telefón nemá tla?idlá hlasitosti a iné prostredie si vy?aduje iné úrovne rôznych oznámení, predchodcovia smartfónov vymysleli vynález nazývaný profily. Profily umo??ujú rýchle prispôsobenie hlasitosti pod?a aktuálnych potrieb.

V druhom riadku sú umiestnené aplikácie pre ovládanie kamery, odosielanie správ a nastavenia zariadenia. To najzaujímavej?ie ponúka a? práve tretí riadok, kde je ve?ká ponuka Multimediálne. Nachádza sa tu prehliada? obrázkov, ktorý ich triedi pod?a prie?inkov. Video prehráva?, ktorý si doká?e zindexova? v?etky videá v mobile a na microSD karte, zapisova?, inak povedané záznamník zvuku, FM rádio, ktoré funguje aj bez slúchadiel.

?al?ia ve?ká ponuka v tre?om riadku sú Nástroje, ktoré obsahujú Kalendár, Alarm (budíky), Torch (LED baterka), Kalkula?ka, Bluetooth, Call Light (Rozsvietenie prisvet?ovacích LED pri prichádzajúcom hovore. Na konci nájdeme aj aplikáciu Audio, ?o je prehráva? hudby.

Pripojenie k internetu prebieha cez aplikáciu Internet pomocou pripojenia GPRS. Vstavaný prehliada? zvládne iba zobrazovanie ?istých HTML stránok bez CSS a JS. Rovnako zvládne iba na?ítanie malých stránok a obrázkov. Úspe?ne sa mi podarilo nav?tívi? napríklad Google alebo Facebook. Stránku Fónyz?íny.sk ?ia? nena?ítalo pre nedostatok pamäte. Pre skrátenie dlhých chví? mô?eme nájs? v zariadení aj drobnú hru Sokoban, v ktorej je va?ím cie?om presunú? krabice na bomby. Na konci nechýba ani správca súborov, ktorý zvláda prácu so systémovým úlo?iskom aj microSD kartou. Rovnako nemá problém zobrazova? aj náh?ady obrázkov.

Opera?ný systém si výborne rozumie aj s dualSIM funkcionalitou. Pred pou?itím sa v?dy opýta, ktorú chce pou?ívate? pou?i?. Ve?mi pote?í hlasitos? predného slúchadla, ktorá má a? 15 úrovní hlasitosti. 15. je porovnate?ná s tichým reproduktorom, tak?e sa nemusíte nikdy bá?, ?e by ste druhú stranu nepo?uli. Zjednodu?i? ovládanie doká?u aj skratky pomocou joysticku na úvodnej obrazovke. Pohyb do?ava spú??a písanie SMS. Pohyb doprava otvára aplikáciu Kamera. Pohyb dohora spú??a prehráva? hudby a pohyb dolu zvukové profily.

Výdr? batérie

S trochou ??astia aj tý?de?

vkworld-screen96

VKworld Stone V3S prichádza s vymenite?nou 2200 mAh batériou. Oproti modelu V3 je to zmen?enie na menej ne? polovicu. Aj napriek tak malej batérii doká?e mobil pri be?nom pou?ívaní s dvoma kartami SIM vydr?a? na jedno nabitie viac ne? 5 dní. Pribalená nabíja?ka nabíja napätím 5V pri 0,5 mA, tak?e treba po?íta? s pobytom na nabíja?ke aj cez 4 hodiny. Nie je to ni? závratné, ale pri pou?ívaní to be?ný pou?ívate? nepocíti.

E?te drobná poznámka k odolnosti vo?i chladu. Mobil síce funguje po schladení celkom dobre, ale batéria nie. Schladením batéria stratí vä??inu svojho napätia, ?o sa prejaví ve?mi rýchlym pádom stavu batérie. Pri ve?mi nízkych teplotách by mohlo dôjs? k úplnému vypnutiu zariadenia. Keby k tomu do?lo, batériu sta?í v rukách opatrne zahria? a dôjde k obnoveniu dodávky energie a? do ?al?ieho zmrazenia ?i vybitia. Mne sa podaril iba pokles z 50 % na 19 %. Ke??e mobil nedoká?e pri po?ítaní stavu batérie zvý?i? % batérie bez nabíjania, tak sa zmena po ohriatí prejaví po najbli??om re?tarte.

Fotoaparát

Fotoaparát, ktorý si nevidí ani pred nos

vkworld-stone-v3s-42

VKworld obsahuje 0,3 MPx sníma? neznámeho výrobcu. Prirodzené fotografie sú o ve?kosti 480 x 640 pixelov. Mobil ich doká?e e?te interpolarizova? a? na 960 x 1280. V oboch prípadoch sú fotografie zna?ne rozmazané, a to aj v?aka absencii automatického zaostrovania. E?te vä??í problém pre mobil predstavuje nedostatok svetla. U? pri trochu ni??om osvetlení výrazne klesá kvalita fotografií a v?etky objekty sú tmavé. Na fotenie v noci tak mô?ete úplne zabudnú?. Poslednú záchranu predstavuje no?ný re?im, ktorý je úplne na konci nastavení fotoaparátu, ani ten v?ak nedoká?e zázraky a jeho vplyvy sú ve?mi malé.

Aplikácia fotoaparátu je ve?mi jednoduchá, ale aj napriek tomu ponúka a? 7 farebných filtrov, nastavenie kontrastu, jasu, vyvá?ania bielej, samospú?? a u? spomínaný no?ný re?im.

Konektivita

Iba nevyhnutná výbava pre pre?itie

vkworld-stone-v3s-39

Pre komunikáciu s vonkaj?ím svetom nemáme ve?a mo?ností, a tak si u?ívate? musí vysta?i? so sie?ou 2G a raz za ?as je mo?né pou?i? pripojenie bluetooth pre zdie?anie súborov. Kvalita príjmu signálu je na dobrej úrovni a odosla? SMS doká?e aj pri najni??ích signáloch, kedy to smartfóny prestávajú zvláda?. Výhodou je aj podpora dualSIM, ktorá je výborne zakotvená aj v samotnom systéme. M?a osobne pote?il príjem signálu FM rádia bez potreby externej antény. Samozrejme so slúchadlami je to lep?ie, ale dá sa to pou?i? aj bez nich.

Multimédiá

Mohlo to by? super, ale nie je

vkworld-stone-v3s-36

Po multimediálnej stránke má VKworld V3S ve?ký potenciál, má výborný a ve?ký reproduktor. Doká?e zvládnu? aj náznaky basov. Problém nastáva skôr po stránke, ?o do? ide. Rovnako aj kvalita výstupu do slúchadiel nie je práve najlep?ia. Pokia? nie je pou?ívate?om audiofil, ktorý si potrpí na najkvalitnej?í zvuk za ka?dú cenu, vyu?itie by tu stále bolo. Problém v?ak neskôr robí absencia tla?idiel na ovládanie hlasitosti. Za?il som takú nepríjemnú situáciu v banke. Po?úval som cez slúchadlá rádio, niekto mi zavolal, a tak som slúchadlá vybral. Po?as hovoru je rádio automaticky pozastavené. Po skon?ení hovoru sa za?al celou bankou rozlieha? nepríjemný ?um spojený s útr?kami slov z rádia. Na to, aký je to malý mobil, na najvy??ej hlasitosti doká?e so seba dosta? naozaj hlasné zvuky. Ke??e rádio be?alo na pozadí, trvalo aspo? ?al?ích 15 sekúnd, ne? som rádio vypol. Dostal som pár nepríjemných poh?adov od zamestnancov banky, ale mobil a ja sme to pre?ili v zdraví.

Záver

VKworld Stone V3S: Odolná klasika s dvojcifernou cenou

vkworld-stone-v3s-13

Kúpi? VKworld Stone V3S za 25 ?

Ako som u? spomínal vy??ie, Stone V3S je od?ah?ená verzia Stone V3, ktorá je vo ve?a oh?adoch lep?ie vybavená. Jedná sa teda o taký low-end medzi tla?idlovými mobilmi. Dá sa kúpi? za príjemnú cenu a výborné miesto doká?e zauja? aj ako sekundárny mobil k smartfónu. Neodporú?al by som ho kupova? ako profesionálny mobil do ve?mi vlhkých alebo pra?ných podmienok. Vydr?í síce ove?a drsnej?ie podmienky ne? smartfóny, ale v?aka certifikácii IP54 je vniknutie vody a prachu stále celkom ?ahké. V tom prípade by som odporú?al siahnu? po vy??om modeli Stone V3 alebo Stone V3 Plus, kde je iba malý cenový rozdiel, ale kon?truk?né rie?enie je na úplne inej, odolnej?ej úrovni. Pre Slovákov ve?mi pote?ujúcim krokom pri V3S bolo uvo?nenie slovenskej verzie opera?ného systému. Fotoaparát v tomto teste obstál ve?mi zle, iba 0,3 MPx sníma? má problémy s nedostatkom svetla a aj cez de? sú fotografie neostré. Ve?kou výhodou mobilu V3S je práve výdr?, ktorá ?asto prekra?uje hranicu 5 dní. Ak by sa vám to zdalo málo, vy??í model Stone V3 dostanete s 5200 mAh báteriou, IP67 a 1,2 MPx fotoaparátom.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Juraj Vasek
Som študent Gymnázia Viliama Paulinyho - Tótha v Martine. Venujem sa výrobe programov a webových stránok. Vlastnil som mobily ako iNew V3, Doogee DG550 a UMI Zero, Elephone P9000 a veľa ďalších. Aktuálne používam Xiaomi Mi5. V prípade akýchkoľvek otázok sa ma nebojte kontaktovať na [email protected]