Prehľad
Rozmery a hmotnosť

51 gramov

Konektivita

Bluetooth 4.2 A2DP, AVRCP, HFP
microUSB

Batéria

10 hodinová výdrž

Ostatné

Prijímanie a odmietanie hovorov, pripojenie dvoch zariadení súčasne

Plusy

+ Unikátny dizajn, pohodlie
+ Veľa šikovných vlastností
+ Kvalitný zvuk
+ Skvelá výdrž batérie
+ Príjemná cena

Mínusy

- Vypadávanie z uší (individuálne)

Hodnotenie redakcie
Užívateľské hodnotenie
Hodnotiť tu
Konštrukcia
7.0
5.9
Výdrž batérie
10
10
Zhodnotenie

Slúchadlá Samsung U Flex môžem odporučiť každému, komu vadia káble a hľadá čo najlepšie vlastnosti za rozumnú cenu. Počas testovania ma rozhodne stihli presvedčiť o tom, že za to pohodlie, kvalitu a výdrž batérie naozaj stoja za zváženie

8.5
Hodnotenie redakcie
8.0
Užívateľské hodnotenie
4 HODNOTENIA
Hodnotili ste

Spolu s napredujúcou dobou sa menia aj technológie a spôsoby ako ich pou?ívame. Medzi tie najprogresívnej?ie sa rozhodne radí aj zvuk. ?udia ba?ia nielen stále po vy??ej kvalite, ale aj po vä??om pohodlí pri po?úvaní.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Dnes si hudbou spríjem?ujeme mnohé ?innosti a niektorí z nás sa dokonca bez hudby nepohnú ani na krok. Svojich ob?úbených interpretov tak po?úvajú pri práci, odpo?inku, ?portovaní alebo aj cestovaní. Av?ak najmä pri ?portovaní je pohodlie najdôle?itej?ie, ke??e sa chceme sústredi? hlavne na ?port a nechceme rie?i? káble alebo vypadávanie slúchadiel z u?í. Výrobcovia si túto problematiku uvedomujú a v posledných rokoch preto pristúpili k roz?irovaniu ponuky bezdrôtových slúchadiel.

Naj?astej?ím rie?ením na prepojenie je technológia Bluetooth a inak tomu nie je ani pri nových Samsung U Flex. Výrobca svoj najnov?í prírastok prezentuje najmä jedine?nou kon?trukciou, kvalitným zvukom a ?irokou ponukou funkcií. Ako si teda slúchadlá vedú pri reálnom pou?ívaní?

V?etko, ?o slúchadlá potrebujú

samsung u flex

  • Samsung U Flex
  • Tri ve?kosti vymenite?ných ?tup?ov
  • Návod
  • Nabíjací microUSB > USB-A kábel

Kon?trukcia, aká sa len tak nevidí

samsung u flex

Samsung sa rozhodol svoje nové bezdrôtové slúchadlá od tých konven?ných výrazným spôsobom odlí?i?. Pri prehliadaní ponuky Bluetooth slúchadiel toti? vä??inou narazíme na také, ktorú sú medzi sebou prepojené iba jediným káblom alebo sú oddelené. Juhokórejský výrobca ale pri navrhovan pristupoval úplne inak a vyrie?il ich formou akéhosi náhrdelníka, ktorý si posluchá? polo?í na krk a slúchadlá si vlo?í do u?í.

Toto rie?enie má obrovskú výhodu v tom, ?e slúchadlá sú v?dy po kope a nemô?u sa len tak strati?. Základom kon?trukcie je pomerne hrubá guma, ktorú je mo?né ohnú? v maximálnom uhli 100 stup?ov. Zvy?nú kon?trukciu u? tvorí kov a preva?ne plast. Jeden koniec obsahuje tla?idlo na prehrávanie/pozastavovanie hudby, tla?idlá na reguláciu hlasitosti, posuvník pre zapnutie/vypnutie a otvor pre nabíjací microUSB konektor. Na druhom konci si potom na?lo miesto iba jedno prispôsobite?né tla?idlo. Správa hovorov je vyrie?ená cez tla?idlo na prehrávanie/pozastavovanie, pri?om jeho stla?ením je mo?né hovor prija? a podr?aním odmietnu?. K slúchadlám sú navy?e pribalené tri ve?kosti ?tup?ov, tak?e ka?dý si mô?e nasadi? také, akú mu najviac vyhovujú.

Jednoduché párovanie a prekvapujúci zvuk

samsung u flex

Spárovanieeiel so smartfónom nie je ?iadna veda. Sta?í ich posuvníkom zapnú?, aktivova? Bluetooth pripojenie a v nastaveniach ich jediným dotykom pripoji?. V?aka technológii Scalable Codec som mal spojenie cez Bluetooth po celý ?as perfektne stabilné a so ?iadnymi výpadkami som sa nestretol. Teda aspo? pokia? som sa od slúchadiel nevzdialil viac ako na 20 metrov v otvorenom priestranstve alebo na viac ako 10 metrov v dome. Okrem toho ma ale ve?mi prekvapila aj kvalita zvuku, ktorý produkujú dvojsmerné reproduktory zlo?ené z 11 mm basového a 8 mm vý?kového reproduktora. ?i u? som si pustil pop, D&B alebo metal, zvukom som bol ohromený v ka?dom prípade. Chválim ?isté vý?ky, hlboké stredy, mocné basy, ale aj celkovú hlasitos?.

Roz?írené funkcie cez aplikáciu

samsung u flex

Samotné slúchadlá, samozrejme, fungujú aj bez akejko?vek dodato?nej aplikácie, no pou?ívate? získa e?te viac mo?ností nain?talovaním aplikácie Samsung Level. Tá ponúka informáciu o zostávajúcej kapacite batérie, ale aj mo?nos? prispôsobi? si správanie vy??ie spomínaného prispôsobite?ného tla?idla. Volá sa Active Key a aplikácia mu umo??uje prideli? ovládanie hlasovými príkazmi cez Bixby, pre?ítanie aktuálneho ?asu, spustenie ?asova?a, spustenie aplikácie S Health ?i otvorenie inej ob?úbenej aplikácie pod?a vlastného výberu.

Individuálne pohodlie

samsung u flex

Samsung sa slúchadlá sna?il navrhnú? tak, aby nimi zaujal domácich posluchá?ov, ale aj ?portovcov. Ke??e so slúchadlami je prezentované aj po?úvanie hudby po?as joggingu, rozhodol som sa to otestova?. Av?ak aj pri miernej?om behu mi slúchadlá z u?í pravidelne vypadávali a gumový náhrdelník mi lietal po krku, ?o vôbec nebolo príjemné. V tomto smere ale mô?e ma? so slúchadlami ka?dý individuálne skúsenosti a nie ka?dému musia vypadáva? alebo znepríjem?ova? ?port. Naopak, pri be?nom po?úvaní hudby doma alebo v autobuse som s nimi nemal ?iadny problém a príli? mi nepreká?ali ani ke? som ich mal v u?iach nieko?ko hodín.

Prekvapivá výdr?

samsung u flex

Narozdiel od káblových slúchadiel s jackom alebo USB konektorom, pri bezdrôtových vzniká povinnos? nabíjania batérie. To ale nie je ?iadna nevýhoda, preto?e výdr? batérie je naozaj prekvapivá. Kým niektoré drah?ie slúchadlá poskytujú pri prehrávaní hudby iba 4-8 hodinovú výdr?, Samsung U Flex doká?u pod?a ?pecifikácií fungova? a? 10 hodín. Tento údaj mô?em len potvrdi? a po?as testovania mi dokonca batéria vydr?ala takmer 11 hodín. Nabíjanie je potom otázkou iba nieko?kých desiatok minút a prebieha cez konven?ný microUSB konektor.

Oplatí sa nad nimi premý??a??

samsung u flex

Slúchadlá Samsung U Flex mô?em odporu?i? naozaj ka?dému, komu vadia káble a h?adá ?o najlep?ie vlastnosti za rozumnú cenu. Chválim vynikajúcu kvalitu zvuku, stabilné Bluetooth pripojenie a tla?idlá so ?irokým pou?itím. Milo ma prekvapila aj výdr? batérie, ktorou majú slúchadlá pred konkurenciou obrovskú výhodu. Juhokórejský gigant to v?etko zaklincoval príjemnou cenou, ktorá je v priemere tesne pod hranicou 70 ?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
100%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.