Ka?doro?ne sa po svete koná nieko?ko významných konferencií, kde sú predstavované nové technológie a moderné zariadenia. Aktuálne posledná z nich, Computex, hostila mnoho významných spolo?ností. Na výstave nechýbal ani Richard Lei, redaktor portálu Engadget, ktorý dostal mo?nos? zú?astni? sa sú?a?e v pretaktovaní procesorov. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ke? Richard dostal ponuku od výrobcu herných komponentov, spolo?nosti G.SKILL, ani chví?u neváhal a zú?astnil sa sú?a?e spolu s tímom HWBOT. Jeho ?lenovia sú odborníkmi na pretaktovanie procesorov a svoje schopnosti chceli ukáza? aj v sú?a?i na výstave Computex. Ke??e je Richard v tomto smere úplným za?iato?níkom, tak nemal mo?nos? vytvori? si vlastnú zostavu a miesto toho mu jednu in?truktori pripravili priamo na sú?a?i. Pred ním stála základná doska ASUS ROG Maximus IX APEX, ktorá bola vybavená dvoma opera?nými pamä?ami RAM Trident Z typu DDR4 s ve?kos?ou 8 GB od spolo?nosti G.SKILL.

zdroj fotografie: Screenshot/Engadget/YouTube

Nenechaj si ujs?
Intel Core i9 je realitou. Privítaj extrémne 18-jadrové mon?trum!

?ere?ni?kou na torte bol výkonný procesor Intel Core i7-7700K, na ktorom sa nachádzala nádoba pre kvapalný dusík. Ten je pri pretaktovaní procesora na vysoké frekvencie neoddelite?nou sú?as?ou celého procesu. Tím musel e?te zabráni? kondenzácii vody, ktorá by po?kodila mati?nú dosku, a preto sa pri chladiacom systéme nachádzal aj ventilátor a izolácia. Na analyzovanie stavu procesora vyu?il tím HWBOT program CPU-Z a pre zmeny parametrov tohto ?ipu slú?il softvér TurboV Core od spolo?nosti ASUS. Sledovane teploty procesora sa dialo prostredníctvom priemyselného teplomera.

zdroj fotografie: Screenshot/Engadget/YouTube

Hlavným cie?om bolo zvý?i? pracovnú frekvenciu procesora z pôvodných 4,2 GHz na neuverite?ných 7 GHz. To si v?ak vy?adovalo zní?enie jeho teploty na teplotu varu tekutého dusíka, -195,8 °C. Do programu ASUS TurboV Core ho uviedol riadite? tímu HWBOT, Pieter-Jan Plaisier, ktorý zárove? spo?iatku zvý?il frekvenciu na 5,5 GHz a zdvihol napájacie napätie na 1,855 V. Richard následne postupne zvy?oval  pracovnú frekvenciu a priebe?ne dolieval tekutý dusík do nádoby na chladenie ?ipu. Po náraste frekvencie na 6,5 GHz bol e?te opatrnej?í, neustále kontroloval teplotu procesora a preveroval stav procesora v softvérových programoch.

zdroj fotografie: Screenshot/Engadget/YouTube

Nenechaj si ujs?
16 jadier, 32 vlákien a poriadna konkurencia pre Intel Core i9! AMD tasí v?etky zbrane s novým procesorom Ryzen Threadripper

V?etko i?lo ako ?po masle?, no ako narastala hodnota frekvencie, narastali aj Richardove obavy, ktoré sa neskôr naplnili. Pri dosiahnutí hodnoty 7 GHz sa po?íta? zrútil. Na po?udovanie, Plaisier zobral horák, aby zvý?il teplotu procesora na -172 °C, v?aka ?omu sa po?íta? znova rozbehol. Richard za?ínal tla?i? procesor do jeho maximálnych schopností a napájacie napätie bolo na úrovni a? 1,955 V, pri?om zvy?oval hodnotu frekvencie postupne o 0,1 – 0,2 MHz. Pri tomto procese potreboval poriadnu dávku trpezlivosti, ktorá sa nakoniec vyplatila.

zdroj fotografie: Screenshot/Engadget/YouTube

Prekonal rekord tímu HWBOT, ktorý bol na hodnote 7,05 GHz a procesor sa mu podarilo pretaktova? a? na 7,08372 GHz. Toto ?íslo si dr?alo prvenstvo po istý ?as, kým sa tímu z iného stánku nepodarilo vy?plha? na frekvenciu 7,09744GHz. Zábava s pretaktovaním po?íta?ových komponentov ale nekon?í iba pri procesore. Zru?ní odvá?livci mô?u tekutý dusík pou?i? aj na pretaktovanie opera?nej pamäte RAM. Práve opera?ná pamä? RAM Trident Z DDR4 spolo?nosti G.SKILL s frekvenciou 2133 MHz bola pou?itá pri pretaktovaní na frekvenciu viac ako 5 GHz. Pokia? chce? vidie?, ako celý proces prebiehal, nezabudni si pozrie? prilo?ené video.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]