Dne?né technológie sú u? tak prepracované, ?e trvá pomerne dlho, kým nás spolo?nosti prekvapia nie?ím prelomovým. Logitech to v?ak dokázal. So svojou novou podlo?kou pod my? mení spôsob, akým sme doteraz toto príslu?enstvo vyu?ívali. V?aka tomu mô?e? da? ?oskoro aj ty zbohom batériám ?i zd?havému nabíjaniu cez kábel.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Celý ?trik? spo?íva v ulo?ení technológie bezdrôtového nabíjania vo vnútri podlo?ky o rozmeroch 275 mm x 320 mm, pomenovanej ako Logitech Powerplay. Za vývojom sú 4 roky výskumov, po?as ktorých si spolo?nos? vyvinula vlastný spôsob bezdrôtového nabíjania. V mnohých podobných zariadeniach mô?eme nájs? ?tandard Qi, no ten v tomto prípade neprichádzal do úvahy, nako?ko nedoká?e pokry? tak ve?kú plochu. V?aka jedine?nému rie?eniu bude ma? bezdrôtová my? neustály zdroj energie po?as celej doby pou?ívania a pri akomko?vek umiestnení na podlo?ke. Spôsob prenosu je realizovaný prostredníctvom magnetickej rezonancie, ktorá vyu?íva cievky naladené na rovnakú frekvenciu.

Logitech Powerplay zdroj fotografie: Screenshot/Logitech G/YouTube

Nenechaj si ujs?
Nová bezdrôtová my? od Razeru spraví dojem na ka?dého pou?ívate?a

Jedna z nich sa nachádza v my?i, pri?om v podlo?ke je viacero cievok, ktoré zabezpe?ujú bezdrôtový prenos energie. Vä??ím mno?stvom týchto elektrických prvkov sa zárove? malo zabráni? ?slepým? miestam, kde by sa magnetická rezonancia nevyskytovala. Táto technológia nemá ?iaden dopad na spôsob fungovania my?i a neovplyv?uje ani presnos? laserového sníma?a. Kompatibilita podlo?ky Powerplay je zatia? zabezpe?ená iba pre opera?ný systém Windows. Zákazník si taktie? bude môc? vybra? z tvrdého alebo mäk?ieho tkaninového povrchu.

Logitech Powerplayzdroj fotografie: Screenshot/Logitech G/YouTube

Doteraz v?ak nebola táto podlo?ka otestovaná v reálnych podmienkach, a tak si musíme po?ka? a? do jej príchodu na trh. Ten sa o?akáva u? 20. augusta a cenovka je stanovená na 89 ?. Bezdrôtové nabíjanie budú môc? okúsi? majitelia nových my?í Logitech G903 a G703. Oba modely ponúknu vylep?ené tla?idlá a dlh?iu výdr?, no ich uvedenie do predaja prebehne e?te koncom tohto mesiaca. Cena za model G903 sa bude pohybova? na úrovni 134 ? a druhý z dvojice bude rovnako drahý ako samotná podlo?ka Powerplay.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]