Opera?né systémy Android a iOS patria v dne?ných d?och medzi najpou?ívanej?ie platformy, ktoré sa v mnohých aspektoch lí?ia. Jedným z nich je aj systém aktualizácií a rýchlos?, akou ju jednotlivé platformy získavajú. V tomto smere musia by? majitelia Android smartfónov omnoho, omnoho trpezlivej?í. Pou?ívatelia iOS ani len netu?ia, aké zd?havé je ?akanie na novú aktualizáciu v prípade Androidu. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Z roku 2017 ubehlo u? viac ako 5 mesiacov a majitelia iPhonov mô?u ?oskoro o?akáva? beta testovanie novej verzie iOS 11. Aktuálnu verziu iOS 10 má nain?talovaných a? 80 % smartfónov ?i tabletov spolo?nosti Apple. Majitelia Android smartfónov v?ak na nové aktualizácie tohto systému musia ?aka? omnoho dlh?ie a v niektorých prípadoch sa ich dokonca vôbec nedo?kajú. Najvä??ím problémom pri aktualizovaní zariadení s Androidom je fragmentácia platformy, ktorá s?a?uje celý proces.

iOS 10zdroj fotografie: Apple

Najnov?ia verzia 7.0 Nougat bola predstavená takmer pred rokom. Na scéne sa ale ?oskoro objaví ?al?ia verzia s ozna?ením O. Drvivá vä??ina pou?ívaných smartfónov pritom stále be?í len na nieko?koro?nom Lollipope. Ten bol predstavený e?te koncom roka 2014 a tri roky sú tak poriadne dlhá doba na to, aby museli pou?ívatelia ?aka? na novú aktualizáciu. Roz?íreniu síce pomohlo predstavenie nieko?kých nových zariadení, no medzi pou?ívate?mi stále prevládajú neaktuálne verzie.

Android 5.0 Lollipopzdroj fotografie: Android

Nenechaj si ujs?
iOS vs Android: Dva odli?né smartfónové svety v ?o najobjektívnej?om porovnaní

Vedeli by si napríklad pou?ívatelia iPhonov predstavi?, ?e by ich smartfóny boli stále vybavené s iOS 8 z roku 2014? Pri?li by tak o mno?stvo funkcií, ktoré priniesli ?al?ie aktualizácie, ?o by im ve?kú rados? zrejme nerobilo. Napriek tomu musia by? majitelia Androidov spokojní s ich aktuálnou verziou. Od doby, kedy bol predstavený Android 7.0 Nougat, sa táto verzia dostala iba na 7,1 % v?etkých zariadení. Ke? Apple predstavil svoj vtedaj?í iOS 10, tak sa o nieko?ko mesiacov neskôr  dostal a? na 79 % v?etkých aktívnych zariadení spolo?nosti.

zdroj fotografie: Android 

Zárukou pre získanie v?dy najnov?ích aktualizácií opera?ného systému Android je zrejme len kúpa smartfónu priamo od Google. Ke??e v dne?ných d?och u? nie sú dostupné Nexusy, tak pou?ívatelia musia siahnu? po o ?osi drah?ích Pixeloch. Táto situácia sa v najbli??ej dobe zrejme ve?mi nezmení a aktualizácie pre Android zariadenia budú stále prichádza? iba pomaly. Ve?kú vinu v?ak na seba berú aj samotní výrobcovia, ktorí si ka?dú aktualizáciu Androidu chcú e?te upravi? pod?a svojich po?iadaviek. Tým sa ale predl?uje ?as, za ktorý sa nová aktualizácia dostane k zákazníkovi, ktorý musí neraz preukáza? poriadnu trpezlivos?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
7%
Páči sa mi to
57%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
36%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]