Detektor l?i bol doteraz vyu?ívaný pri vy?etrovaní mnohých záva?ných prípadov a zlo?inov. Teraz sa ale tento prístroj ocitol v ove?a men?om a jednoduch?om prevedení. Vedcom z Talianska sa podarilo vytvori? po?íta?ovú my?, ktorá doká?e v?aka pohybu kurzora odhali?, kedy pou?ívate? klame. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Po?íta?ové my?i od svojho vzniku pre?li mnohými zmenami a dnes existuje nieko?ko druhov, ktoré sú ?peciálne upravené napríklad pre hrá?ov ?i grafických dizajnérov. Posledný výtvor vedcov z Talianska v?ak bude slú?i? na úplne iné ú?ely, a to na rozli?ovanie medzi pravdou a klamstvom. Táto my? doká?e odhali? lo? len v?aka sledovaniu pohybu kurzora s presnos?ou a? 95 %. V?etko sa to deje v?aka umelej inteligencii, ktorá sa skladá zo sieti neurónov. Tá bola naprogramovaná pomocou odpovedí respondentov a dokázala odhali?, ?i daný ?lovek vypl?uje formulár pravdivo alebo klame.

zdroj fotografie: Xiaomi

Nenechaj si ujs?
Logitech vytuningoval be?nú podlo?ku pod my?. Pridal jej bezdrôtové nabíjanie, no tá cena je horibilná

Detektor l?i v po?íta?ovej my?i vyhodnocuje ka?dý bod pri pohybe kurzora, aby tak mohol rozlí?i? pravdu od zaváhania. Pri pravdivej vo?be toti? ?lovek intuitívne zvolí správnu odpove?, no pri klamstve musí zvá?i?, ?i sa táto mo?nos? od skuto?nej pravdy odli?uje. S týmto objavom by vedci mohli zna?ne pomôc? pri odha?ovaní vyplnených formulárov v prieskumoch a iných projektoch. Pri zdokona?ovaní tejto technológie ich v?ak e?te ?aká dlhá cesta, no bude zaujímavé vidie? vyu?itie v praxi.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
100%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]