Pripravovaná OTA aktualizácia OnePlus 3 opraví správu RAM pamäte a nepresné farby displeja

banner-oneplus-3
OnePlus nemô?eme uprie? snahu o vytvorenie perfektného smartfónu ako po hardvérovej, tak aj po softvérovej stránke. Pri novej OnePlus 3-ke sa im to z ?asti zatia? darí, no stále sa objavujú neduhy, ktoré kazia dojem.

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

Asi najvä??ie rozhor?enie priniesla zlá správa RAM pamäte, ktorá nedoká?e vyu?i? masívnu 6 GB kapacitu. Rýchly návod na fóre xda v?ak prinieslol jednoduchú opravu, po ktorej je mo?né vyu?i? cez 5 GB z celkovej kapacity. Pri tomto nastavení je ve?ká pravdepodobnos? zna?ného zhor?enia výdr?e batérie a spolo?nos? sa du?ovala tým, ?e obmedzenie vyu?ívania aplikácií na pozadí je nastavené práve kvôli zlep?eniu výdr?e. Nevieme posúdi?, ?i sa jedná o relevantné vysvetlenie, no OTA aktualizácia, ktorá príde v nasledujúcich d?och, má rie?i? práve tento problém.

ONEPLUS 3 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>


beforeandafter

Základná problematická hodnota v kóde build.prop bola nastavená na 20, no po aktualizácii sa toto ?íslo zvý?ilo na 32. Pod?a meraní portálu XDA, doká?e OnePlus 3 v pamäti uchova? o 3 aplikácie viac, ?o nie je práve podstatné vylep?enie, no musíme uzna? snahu vývojárov o nestále vylep?ovanie. Do budúcnosti teda mô?eme o?akáva? e?te nejaké aktualizácie, ktoré prinesú potrebné vyvá?enie medzi vyu?itím opera?nej pamäte a výdr?e. Druhým problémom je displej. Ten bol skritizovaný za nepresné podanie farieb, ktoré boli zna?ne presaturované. Aj toto opravuje nová aktualizácia nadstavby OxygenOS, ktorá pridá re?im sRGB. Ten by mal prinies? kraj?ie a hlavne presnej?ie farby. Ni??ie na obrázkoch mô?ete vidie? rozdiel s pou?itým a bez pou?itého re?imu sRGB.

Aktualizácia je sprístupnená postupne a najprv prídu na rad testovacie kusy do recenzií. Klasická OTA aktualizácia bude uvo?nená a? o nieko?ko dní alebo tý?d?ov po dôkladnom otestovaní. Recenziu na OnePlus 3, samozrejme, mô?ete o?akáva? aj od nás a novinka je u? na ceste do redakcie. Pokúsime sa prinies? ?o najdetailnej?iu recenziu so v?etkými potrebnými odpove?ami.

Zdroj: XDA

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]