Kompletné cenníky slu?by operátorov si síce nepozerá ka?dý, ale ak áno, tak ur?ite vie, aký je to zmätok. Teda aspo? v podaní Orange je to poriadny extrém. Na tému sa ako prvý zameral portál ?ivé.sk

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Cenník mobilných slu?ieb tohto operátora má toti? v sú?asnosti neskuto?ných 498 strán, ktoré navy?e vôbec neubúdajú. Práve naopak, s novým slu?bami sa cenník neustále roz?iruje a jeho skrátenie bude pre Orange tvrdý orie?ok. S?uboval to u? nieko?kokrát aj pred pár rokmi, no dodnes sa zákazníci ?iadneho výraznej?ieho zjednodu?enia stále nedo?kali. ?Na zjednodu?enej verzii cenníka, samozrejme, pracujeme. Ide o pomerne ?pecifický a ?asovo náro?ný právny dokument. Na?ím cie?om v?ak je, aby bol pre zákazníkov dostupný ?o najskôr,? uviedla hovorky?a spolo?nosti Orange pre ?ivé.sk.

orange
zdroj fotografie: Screenshot / Orange

Nenechaj si ujs?
Dávaj si ve?ký pozor! Slovákov opä? prezvá?ajú nebezpe?né ?ísla, na ktoré rozhodne nevolaj spä?

Av?ak zatia? nie je známe, kedy bude nová verzia cenníka vydaná. Tým, ktorým sa nechce listova? takmer 500 strán, mô?u vyu?i? aj o nie?o intuitívnej?í spôsob. Na tejto stránke je toti? mo?né vybra? konkrétnu oblas? a rýchlej?ie si tak nájs? konkrétne ceny za slu?by. Ke? sa pozrieme na cenníky ostatných operátorov, zistíme, ?e Orange je naozaj výnimo?ný. Napríklad cenník Telekomu sa skladá z dvoch ?astí a ka?dá z nich má okolo 20 strán (akciové ponuky a ostatné) a je k nemu prilo?ených aj ?es? jednostranových príloh.. Hlavný cenník O2 má potom 42 strán a 4ka sa pý?i 20 stranami hlavného cenníka + siedmimi dokumentmi. Je teda úplne zjavné, ?e cenník Orange-u je príli? komplikovaný a zaslú?i si poriadnu renováciu.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
25%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
25%
Neznášam to
50%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.