Za 3 roky existencie spolo?nosti OnePlus na jej konto pribudli ?tyri ?pi?kové modely, prezývané tie? ako ?zabijaci vlajkových lodí?. Pri predstavení minuloro?ného modelu v?ak spolo?nos? zru?ila dovtedy zau?ívaný systém pozvánok. Toto rozhodnutie pote?ilo mnohých fanú?ikov, no zdá sa, ?e staré praktiky sa vrátia znova spä?. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

OnePlus si muselo vo svojich za?iatkoch strá?i? ka?dý minutý dolár, aby sa nedostalo do finan?ných problémov. Z toho dôvodu bol pri predstavení modelu OnePlus One zavedený systém pozvánok. V?aka nim tak mal výrobca preh?ad o tom, ko?ko kusov má vyrobi?. Nad?ených zákazníkov v?ak pozvánky príli? nete?ili. OnePlus sa tým ale jednoducho vysporiadalo v prvých dvoch rokoch od svojho vzniku. Táto malá preká?ka, ktorá stála fanú?ikom pri kúpe v ceste, bola odstránená v minulom roku pri predstavení OnePlus 3.

zdroj fotografie: OnePlus

Nenechaj si ujs?
Amazon prezradil o OnePlus 5 viac ako chcel. Potvrdená je dychberúca kapacita RAM, no aj vysoká cena

Posledné informácie v?ak nazna?ujú, ?e sa spolo?nos? k pozvánkam plánuje znova vráti?. Zdrojom týchto správ je najnov?ia fotografia z oficiálnej stránky v Indii, kde si mô?e zákazník kúpi? tzv. ?OnePlus 5 Invite Box? e?te pred oficiálnym odhalením. Sú?as?ou tohto balí?ka je pozvánka na predstavenie, tri?ko a uvítacia sada spolu s nákupným poukazom v hodnote 13,88 ?. Najdôle?itej?ím obsahom je v?ak samotný kód, ktorý má slú?i? ako ?k?ú?? pre kúpu. Predstavenia ?al?ieho ?pi?kového smartfónu OnePlus v Mumbaji sa mô?e zú?astni? ka?dý, kto si tento balí?ek za 13,87 ? kúpi.

zdroj fotografie: OnePlus

Zatia? nie je jasné, ?i bude pozvánka potrebná na kúpu OnePlus 5 iba v Indii, alebo pôjde o rozhodnutie, ktoré sa dotkne zákazníkov na celom svete. Od svojich za?iatkov v?ak spolo?nos? získala mnoho financií. Nie je preto potrebné znova zavies? systém pozvánok, no ak by sa výrobca predsa len rozhodol pre toto rie?enie, iste by tým sklamal mnohých fanú?ikov. V?etky oficiálne informácie sa ale dozvieme a? pri predstavení. To sa bude kona? u? 20. júna.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
10%
Chcem to
10%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
30%
Neznášam to
60%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]