Microsoft vo svojom ?al?om Creators Update predstaví novinky, ktoré pote?ia mnohých pou?ívate?ov. Obsahuje toti? inovácie so zameraním na vylep?enie pou?ívania Windowsu s Androidom a iOS. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Popularitu 10-ky dokazujú aj celkové ?ísla pou?ívate?nosti, ktoré hovoria o 500 miliónoch aktívnych zariadeniach a toto ?íslo bude na?alej len a len rás?. Microsoft sa tak rozhodol, ?e to bude posledný Windows, ktorý ponesie nejaké ozna?enie. Inovácie a nové funkcie budú toti? pridávané formou aktualizácií. O?akáva sa, ?e v priebehu roka budu vydané dve ve?ké aktualizácie a mno?stvo men?ích, kde zmeny a? tak nepocíti?. Jednu ve?kú aktualizáciu u? máme za nami a a po?me sa spolo?ne pozrie? na to, ?o nás ?aká v tej ?al?ej. Aplikácia, ktorá sa svojimi funkciami podoba na na populárnu slu?bu Google Fotky. Z tvojich fotiek a videí vytvorí vlastný plnohodnotný príbeh. Ten u? bude obsahova? príjemnú hudbu v pozadí a budú medzi nimi vytvorené zaujímavé prechody.

Integrácia Windowsu medzi Androidom a iOS

Najnov?ia aktualizácia prinesie funkciu, v?aka ktorej sa tvoj smartfón stane e?te u?ito?nej?ím. Hlavnou novinkou bude funkcia nazvaná ?asová os. Systém bude automaticky sledova? v?etky aplikácie, ktoré pou?íva? a takisto aj stránky, ktoré nav?tívi? v chronologickom poradí. To znamená, ?e sa kedyko?vek mô?e? vráti? na miesto v dni a pozrie? sa, ?o si tam robil a pokra?oval v práci od tohto momentu. Táto funkcia bude spolupracova? ako s iOS, tak aj s Androidom.

windowszdroj fotografie: Microsoft

?al?ou novinkou je funkcia s názvom Pick up where you left on. Ta umo?ní po vyradení po?íta?a vytiahnu? pomocou smartfónu posledný pou?itý súbor, aplikáciu alebo nav?tívenú stránku. Fungova? bude prostredníctvom asistentky Cortana, ktorá bude k dispozícii v App Store aj v Obchode Play. Schránka je ?al?ou inováciou, ktorá zjednodu?í kopírovanie. Aplikácia toti?to umo?ní kopírovanie textov a obrázkov zo systému Windows 10 a následne ich vlo?i? do smartfónu. Podobnú vymo?enos? u? dlh?ie ponúka Apple, no tá je dostupná len v kombinácii Mac a iPhone.

Nenechaj si ujs?
V?etky srandy bokom! Najpopulárnej?ie distribúcie Linuxu budú oficiálne dostupné vo Windows Store

Microsoft si zrejme kone?ne uvedomil, ?e so svojou mobilnou platformou by ve?a vody nenamútil, a preto sa rozhodol pre toto logickej?ie rie?enie, a to integrova? Android a iPhone priamo do svojho systému. Aby si v?ak mohol vyu?íva? aplikáciu Cortana na obnovenie poslednej práce, vývojári ju musia najprv zabudova? do vlastných aplikácií. Na programoch od spolo?nosti Microsoft mô?eme túto novinku o?akáva? hne? pri predstavení, no kým to bude fungova? na v?etkých aplikáciách, chví?u to ur?ite potrvá.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
86%
Chcem to
0%
Mám to
14%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Martin Lajčák
Volám sa Maťo a momentálne som študentom vysokej školy. Medzi moje záľuby patria nové technológie, športovanie a nepohrdnem ani dobrou knihou. Môžeš ma sledovať aj na Instagrame - @matolajcak