Tesla na ?ele s Elonom Muskom je priekopníkom v dne?ných technológiách. Svojimi inováciami sa anga?uje vo viacerých odvetviach, ku ktorým patrí aj získavanie elektrickej energie prostredníctvom obnovite?ných zdrojov. Pre efektívnej?ie vyu?itie a získanie týchto zdrojov v rodinných domoch Tesla vyvinula ?peciálne solárne panely, ktoré vynikajú svojou kon?trukciou a jednoduchou montá?ou.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Spolo?nos? v?ak ráta s tým, ?e nie ka?dá domácnos? si mô?e dovoli? umiestni? solárne panely na strechu domu bez dodato?ných kon?truk?ných úprav. Práve z toho dôvodu u? nejakú dobu spolupracovala s firmou Panasonic. Teraz nám americký výrobca odhalil poh?ad na nové solárne panely s úh?adným dizajnom, pod ktorým dokonca nebude vidno ani pou?itý montá?ny materiál.

zdroj fotografie: Tesla

Nenechaj si ujs?
Najnov?ia solárna farma Tesly na jednom z Havajských ostrovov dosahuje obrovské rozmery a výkon

Tieto solárne panely s výkonom a? 325 W sa majú za?a? vyrába? u? v letných mesiacoch. Pokia? teda chce? ma? aj ty nové solárne panely na svojej streche, bude? musie? e?te nejaký ten mesiac po?ka?. Rozhodne v?ak ide o inovatívny a najmä ekologický spôsob, ako sa odviaza? od be?nej elektrickej siete. Najnov?ie informácie v?ak prezrádzajú, ?e spolo?nos? plánuje vyu?i? solárne panely pri budovaní ka?dého obytného domu. U? o nieko?ko rokov sa tak mô?u dostavi? výsledky tejto energetickej revolúcie v podaní Tesly. Dokonalé a skladáme ve?ký klobúk dole!

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
7%
Páči sa mi to
87%
Chcem to
7%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]